Marktconsultatie “Ziekenwagen voor mobiele beroertebehandeling”

Filter items
Evenement
woensdag 18 september 2019 - 08:30 tot 14:00

Nederlands

English

mobiele_beroerte_banner.jpg

Wie zoeken we?

Voor het project ‘Ziekenwagen voor mobiele beroertebehandeling' nodigen we samen met UZ Leuven en Addestino Innovation Management bedrijven en onderzoeksgroepen uit die kennis en ervaring hebben met constructie van ziekenwagens en mobiele eenheden voor behandeling van patiënten, ontwikkeling van compacte CT-scan apparatuur en radioprotectie en integratie van audiovisuele connectiviteit met mobiele eenheden en software stacks voor patiëntadministratie.

Bij een acuut herseninfarct telt elke minuut: hersenweefsel is extreem gevoelig aan zuurstofgebrek, waardoor onomkeerbare schade reeds na ongeveer 5 minuten optreedt. Momenteel kunnen patiënten met een beroerte pas behandeld worden binnen de muren van het ziekenhuis. Specifieke maatregelen ter behandeling van een herseninfarct kunnen momenteel pas doorgevoerd worden nadat met CT scan is uitgesloten dat de patiënt een hersenbloeding heeft. Maar patiënten die vroegtijdig behandeld worden, hebben een grotere kans op herstel dan patiënten die laattijdig behandeld worden.

De doelstelling van UZ Leuven is  om mobiele beroertediagnose en start van de behandeling te ontwikkelen en valideren in een ziekenwagen teneinde de tijd tot behandeling verder te verlagen.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en 'matchen'. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre bedrijven en onderzoeksgroepen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van UZ Leuven, en hoe haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en innovatief deze oplossingen zijn.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf of onderzoeksgroep te laten vertegenwoordigen door een technische medewerker (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke use-case. De uitkomst van de marktconsultatie moet UZ Leuven in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht. 

Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat door op woensdag 18 september 2019 van 8.30u tot 14.00u op Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven.

Bij de start en bij afronding van de consultatie is er mogelijkheid tot netwerking.

Inschrijven

Deelname is gratis maar geïnteresseerden schrijven zich best in voor 13 september 2019, met het formulier onderaan deze pagina.

 

English version

mobiele_beroerte_banner.jpg

Who are we looking for?

For the project 'Ambulance for mobile stroke treatment' we invite, together with UZ Leuven and Addestino Innovation Management, companies and research groups with knowledge and experience in the construction of ambulances and mobile units for patient treatment, development of compact CT scanning equipment and radio protection and integration of audiovisual connectivity with mobile units and software stacks for patient administration.

Purpose of the project

In case of a stroke, every minute counts: brain tissue is extremely sensitive to lack of oxygen, causing irreversible damage after only 5 minutes. Currently, stroke patients can only be treated within the walls of the hospital. At present, specific measures for the treatment of a stroke can only be implemented in the hospital after a CT scan has ruled out the possibility that the patient has a brain haemorrhage. However, patients receiving rapid treatment are more likely to recover than patients receiving late treatment.

The objective of UZ Leuven is therefore to develop and validate mobile stroke diagnosis and the start of treatment in an ambulance in order to further reduce the time to treatment.

Purpose of market consultation

During the market consultation we want to bring together and 'match' the supply and demand sides for this project. The aim is to investigate to what extent companies and research groups can provide solutions for the needs and requirements of UZ Leuven, and how feasible (in terms of time, budget, development trajectory, etc.) and innovative these solutions are.

For a smooth discussion and a good result, it is advisable to have your company or research group represented by a technical employee (rather than by a sales or PR employee). They can usually estimate better and faster what the technological solutions can be for each use case. The outcome of the market consultation should enable UZ Leuven to develop a suitable innovative solution for the defined need or to purchase it via a public contract.

Where and when?

The market consultation will take place on Wednesday 18 September 2019 from 8.30 a.m. to 14.00 p.m. at UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven. Further details will be provided later.

At the beginning and end of the consultation there will be room for networking.

Subscribe

Participation is free of charge but interested parties should register no later than Friday 13 September 2019 at the bottom of this page.

INSCHRIJFFORMULIER / SUBSCRIPTION FORM

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Veerle Lories

Projectleider
02 553 42 87