Projecten

Filter items
1700 ondersteund door Artificiële Intelligentie

1700 ondersteund door Artificiële Intelligentie

Initiatiefnemer(s): 

Informatie Vlaanderen

Dit project wil de werking van de Vlaamse Infolijn optimaliseren met behulp van Artificiële Intelligentie (AI). Op die manier kunnen de antwoorden sneller, adequater en ook ‘automatischer’ worden gesuggereerd aan de antwoordverstrekker, ongeacht het gekozen communicatiekanaal (mondeling of schriftelijk).
Afstandstolkendienstverlening

Afstandstolkendienstverlening

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Doel van het project is dat de dove gebruikers iedereen telefonisch kunnen bereiken (bv. nooddiensten…) en dat ze door iedereen kunnen gebeld worden (bv. collega’s, dokter…) in een door hen gewenste taal en communicatiemodus en met bescherming van de eigen privacy.
Alternative Use of Imaging Systems through Artificial Intelligence (ALTRUIS)

Alternative Use of Imaging Systems through Artificial Intelligence (ALTRUIS)

Initiatiefnemer(s): 

Digipolis

Met het project wil Digipolis mee de mobiliteitsproblematiek in en rond stad Antwerpen aanpakken door het alternatief gebruiken van camerabeelden en het inzetten van artificiële intelligentie.
App voor gezonde voeding

App voor gezonde voeding

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid  en Vlaams Instituut Gezond Leven

De Vlaming eet niet gezond. De ontwikkeling van een applicatie maakt deel uit van een ruimer pakket preventieve maatregelen om hier iets aan te veranderen.
App voor laagtaalvaardige medewerkers

App voor laagtaalvaardige medewerkers

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen

Het project wil de Nederlandse taalvaardigheid van (anderstalige) laagtaalvaardige medewerkers aanscherpen om op die manier de ‘talige’ en ook de ‘digitale’ kloof te overbruggen. Hiervoor wordt een taalapp op de smartphone ontwikkeld waarmee laagtaalvaardige medewerkers kunnen oefenen op spreken, schrijven, lezen en luisteren in/van het Nederlands.
Automatische ondertiteling via spraakherkenningstechnologie

Automatische ondertiteling via spraakherkenningstechnologie

Initiatiefnemer(s): 

VRT

Het project wil een tool ontwikkelen die het ondertitelingsproces (grotendeels) automatisch kan laten verlopen door video automatisch te transcriberen en daar automatisch ondertitels uit te distilleren.
Beoordelingskader voor alternatieve brandveiligheidsmaatregelen

Beoordelingskader voor alternatieve brandveiligheidsmaatregelen

Initiatiefnemer(s): 

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) en Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

Er bestaan reeds heel wat alternatieve technologieën op het vlak van brandveiligheid in gebouwen. Deze alternatieve technologieën kunnen echter niet ingezet worden in bestaande en nieuwe zorggebouwen omdat hun doelmatigheid onvoldoende gekend is. Daarnaast ontbreekt ook een regelgevend kader.

Bermgras als grondstof voor de productie van papier

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse Waterweg NV

Er is een sterk toegenomen vraag naar oud papier en tegelijk een toenemende schaarste van de grondstoffen voor papier. Het project wil tegemoetkomen aan deze nood door bermgras als grondstof voor de papierproductie in te zetten.
Blended opvoedingsondersteuning via een online platform

Blended opvoedingsondersteuning via een online platform

Initiatiefnemer(s): 

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning De Schommel

CKG De Schommel wil een online startpunt en ontmoetingsplek ontwikkelen voor iedereen met vragen rond opgroeien en opvoeden. Een ‘warme chatbot’ zou ouders kunnen begeleiden in hun zoektocht naar informatie en ouders kunnen, als ze dat wensen, ook in contact komen met andere ouders of een hulpverlener
Blockchain on the Move

Blockchain on the Move

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse overheid - Agentschap Informatie Vlaanderen en Agentschap Facilitair Bedrijf, Stad Antwerpen - Dienst Innovatie en Technologie, Digipolis, Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR)

De initiatiefnemers van 'Blockchain on the Move (BotM)' willen via Blockchaintechnologie de burger een 'Zelfbeheerde Identiteit' of 'Self-Sovereign Identity (SSI)' aanreiken die hij kan gebruiken in zijn interactie met overheden, andere (publieke) organisaties of ondernemingen. Verder willen de BotM-initiatiefnemers het concept 'digitale kluis voor burgers' uitwerken waarbinnen de burger met zijn SSI zijn gegevens zelf kan beheren en er toegang toe kan verlenen aan derden.
Bouw en implementatie van een mobiele beroerte-behandelingseenheid

Bouw en implementatie van een mobiele beroerte-behandelingseenheid

Initiatiefnemer(s): 

UZ Leuven

UZLeuven wenst met dit project de bouw en implementatie van een volwaardige ambulance uitgerust met CT scan en audio-videoconnectiviteit uit te voeren en te valideren. Aangezien door het transport van de patiënt naar een ziekenhuis uitgerust met CT scan veel tijd verloren gaat, kan potentieel veel tijd gewonnen worden door een CT scan bij de patiënt thuis uit te voeren.
BuyIT Public (gezamenlijk digitaal aankoopplatform)

BuyIT Public (gezamenlijk digitaal aankoopplatform)

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR)

Het project wil een digitaal platform ontwikkelen dat lokale besturen moet toelaten om, conform de overheidsopdrachtenwetgeving (gelijkheid, mededinging en transparantie), IT-aankopen op een snelle manier te lanceren en af te ronden.

Capsat: Informatie uit satellietbeelden voor een beter landbouwbeleid in Vlaanderen en Europa

Initiatiefnemer(s): 

Departement Landbouw en Visserij (L&V)

Het departement Landbouw en Visserij houdt via steekproeven op het terrein toezicht op de correcte en tijdige uitvoering van beleidsmaatregelen. Hoge-resolutiebeelden van diverse satellieten kunnen sneller de juiste informatie in kaart brengen.
Circulair bouwen met bio-gebaseerde bouwmaterialen

Circulair bouwen met bio-gebaseerde bouwmaterialen

Initiatiefnemer(s): 

Autonoom Gemeentebedrijf BEXIT

Het project wil aantonen dat circulair bouwen met bio-gebaseerde materialen vandaag reeds kan in concrete Vlaamse bouwprojecten.
CO2 neutrale, circulaire betonreceptuur voor duurzame sleufsilo’s in landbouw

Circulaire en duurzame sleufsilo's

Initiatiefnemer(s): 

ILVO 

In de landbouw gebruikt men betonnen sleufsilo’s om ruwvoeder in te kuilen. Traditioneel bouwt men deze silo’s in beton met cement om weerstand te bieden tegen zure silosappen. De milieu-impact van deze cement en beton is erg aanzienlijk. ILVO gaat op zoek naar een milieuvriendelijker alternatief.
Digitaal zorgplatform

Digitaal zorgplatform

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wil een digitaal platform laten ontwikkelen dat interdisciplinaire samenwerking in de zorg ondersteunt. Het platform zal zowel relevante gegevens omtrent de zorg­en hulpverlening van een persoon met een zorgnood ontsluiten voor die persoon zelf, als voor zijn eventuele mantelzorgers en de betrokken professionele hulp/zorgverleners.
Digital Elevation Models of Coastal Areas (DEMCA)

Digital Elevation Models of Coastal Areas (DEMCA)

Initiatiefnemer(s): 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Maritieme Toegang

Samen met Departement MOW - Maritieme toegang gaan we op zoek naar innovatieve oplossingen die het mogelijk maken de hydrografie van rivieren en zeeën op te meten.
Digitale Mechelenbon

Digitale Mechelenbon

Initiatiefnemer(s): 

Stad Mechelen

De Mechelenbon is een geschenkbon waarmee de begunstigden diensten en producten kunnen aankopen bij de 200 Mechelse handelaren die aangesloten zijn bij het systeem. Met dit project wil de Stad Mechelen komen tot een digitalisering of automatisering van haar Mechelenbon.
Duurzame gezonde scholen (DGS)

Duurzame gezonde scholen

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Energiebedrijf

De meerderheid van de Vlaamse scholen zal de volgende jaren diepgaande energie­en/of comfortrenovaties moeten realiseren. Het project wil de aanbesteding van comfort­en energierenovaties in scholen via een prestatiecontract ontwikkelen en uittesten.
e-RenoZone: een booking.com voor Energetische RENOvatie ZONdEr zorgen

e-RenoZone: Energetische RENOvatie ZONdEr zorgen

Initiatiefnemer(s): 

IGEMO

Uit de grote vraag naar renovatieadviezen blijkt dat de intentie tot renoveren bij particulieren hoog is. De renovatiegraad stijgt echter niet in gelijke tred met de intentie, omdat de stap naar een aannemer voor de particulier nog te groot is. Het project speelt hierop in door een digitaal platform te creëren waar vraag (burger) en aanbod (aannemer) elkaar makkelijk kunnen vinden.

Pagina's