Projecten

Filter items
1700 ondersteund door Artificiële Intelligentie

1700 ondersteund door Artificiële Intelligentie

Initiatiefnemer(s): 

Informatie Vlaanderen

Dit project wil de werking van de Vlaamse Infolijn optimaliseren met behulp van Artificiële Intelligentie (AI). Op die manier kunnen de antwoorden sneller, adequater en ook ‘automatischer’ worden gesuggereerd aan de antwoordverstrekker, ongeacht het gekozen communicatiekanaal (mondeling of schriftelijk).
Afstandstolkendienstverlening

Afstandstolkendienstverlening

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Doel van het project is dat de dove gebruikers iedereen telefonisch kunnen bereiken (bv. nooddiensten…) en dat ze door iedereen kunnen gebeld worden (bv. collega’s, dokter…) in een door hen gewenste taal en communicatiemodus en met bescherming van de eigen privacy.
Alternative Use of Imaging Systems through Artificial Intelligence (ALTRUIS)

Alternative Use of Imaging Systems through Artificial Intelligence (ALTRUIS)

Initiatiefnemer(s): 

Digipolis

Met het project wil Digipolis mee de mobiliteitsproblematiek in en rond de stad Antwerpen aanpakken door het alternatief gebruiken van camerabeelden en het inzetten van artificiële intelligentie.
App voor gezonde voeding

App voor gezonde voeding

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid  en Vlaams Instituut Gezond Leven

De Vlaming eet niet gezond. De ontwikkeling van een applicatie maakt deel uit van een ruimer pakket preventieve maatregelen om hier iets aan te veranderen.
App voor laagtaalvaardige medewerkers

App voor laagtaalvaardige medewerkers

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen

Het project wil de Nederlandse taalvaardigheid van (anderstalige) laagtaalvaardige medewerkers aanscherpen om op die manier de ‘talige’ en ook de ‘digitale’ kloof te overbruggen. Hiervoor wordt een taalapp op de smartphone ontwikkeld waarmee laagtaalvaardige medewerkers kunnen oefenen op spreken, schrijven, lezen en luisteren in/van het Nederlands.
Automatische ondertiteling via spraakherkenningstechnologie

Automatische ondertiteling via spraakherkenningstechnologie

Initiatiefnemer(s): 

VRT

Het project wil een tool ontwikkelen die het ondertitelingsproces (grotendeels) automatisch kan laten verlopen door video automatisch te transcriberen en daar automatisch ondertitels uit te distilleren.
Beoordelingskader voor alternatieve brandveiligheidsmaatregelen

Beoordelingskader voor alternatieve brandveiligheidsmaatregelen

Initiatiefnemer(s): 

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) en Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

Er bestaan reeds heel wat alternatieve technologieën op het vlak van brandveiligheid in gebouwen. Deze alternatieve technologieën kunnen echter niet ingezet worden in bestaande en nieuwe zorggebouwen omdat hun doelmatigheid onvoldoende gekend is. Daarnaast ontbreekt ook een regelgevend kader.

Bermgras als grondstof voor de productie van papier

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse Waterweg NV

Er is een sterk toegenomen vraag naar oud papier en tegelijk een toenemende schaarste van de grondstoffen voor papier. Het project wil tegemoetkomen aan deze nood door bermgras als grondstof voor de papierproductie in te zetten.
Blockchain on the Move

Blockchain on the Move

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse overheid - Agentschap Informatie Vlaanderen en Agentschap Facilitair Bedrijf, Stad Antwerpen - Dienst Innovatie en Technologie, Digipolis, Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR)

De initiatiefnemers van Blockchain on the Move willen het concept ‘digitale kluis voor burgers’ uitwerken. Binnen dat concept kan de burger zijn gegevens zelf beheren en er toegang toe verlenen aan derden. Als eerste toepassing wordt daarbij gedacht aan het registreren van verhuisgegevens in de 'digitale kluis'.
Bouw en implementatie van een mobiele beroerte-behandelingseenheid

Bouw en implementatie van een mobiele beroerte-behandelingseenheid

Initiatiefnemer(s): 

UZ Leuven

UZLeuven wenst met dit project de bouw en implementatie van een volwaardige ambulance uitgerust met CT scan en audio-videoconnectiviteit uit te voeren en te valideren. Aangezien door het transport van de patiënt naar een ziekenhuis uitgerust met CT scan veel tijd verloren gaat, kan potentieel veel tijd gewonnen worden door een CT scan bij de patiënt thuis uit te voeren.
BuyIT Public (gezamenlijk digitaal aankoopplatform)

BuyIT Public (gezamenlijk digitaal aankoopplatform)

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR)

Het project wil een digitaal platform ontwikkelen dat lokale besturen moet toelaten om, conform de overheidsopdrachtenwetgeving (gelijkheid, mededinging en transparantie), IT-aankopen op een snelle manier te lanceren en af te ronden.

Capsat: Informatie uit satellietbeelden voor een beter landbouwbeleid in Vlaanderen en Europa

Initiatiefnemer(s): 

Departement Landbouw en Visserij (L&V)

Het departement Landbouw en Visserij houdt via steekproeven op het terrein toezicht op de correcte en tijdige uitvoering van beleidsmaatregelen. Hoge-resolutiebeelden van diverse satellieten kunnen sneller de juiste informatie in kaart brengen.
Circulair bouwen met bio-gebaseerde bouwmaterialen

Circulair bouwen met bio-gebaseerde bouwmaterialen

Initiatiefnemer(s): 

Autonoom Gemeentebedrijf BEXIT

Het project wil aantonen dat circulair bouwen met bio-gebaseerde materialen vandaag reeds kan in concrete Vlaamse bouwprojecten.
Digital Elevation Models of Coastal Areas (DEMCA)

Digital Elevation Models of Coastal Areas (DEMCA)

Initiatiefnemer(s): 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Maritieme Toegang

Samen met Departement MOW - Maritieme toegang gaan we op zoek naar innovatieve oplossingen die het mogelijk maken de hydrografie van rivieren en zeeën op te meten.
Duurzame gezonde scholen (DGS)

Duurzame gezonde scholen

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Energiebedrijf

De meerderheid van de Vlaamse scholen zal de volgende jaren diepgaande energie­en/of comfortrenovaties moeten realiseren. Het project wil de aanbesteding van comfort­en energierenovaties in scholen via een prestatiecontract ontwikkelen en uittesten.
e-RenoZone: een booking.com voor Energetische RENOvatie ZONdEr zorgen

e-RenoZone: Energetische RENOvatie ZONdEr zorgen

Initiatiefnemer(s): 

IGEMO

Uit de grote vraag naar renovatieadviezen blijkt dat de intentie tot renoveren bij particulieren hoog is. De renovatiegraad stijgt echter niet in gelijke tred met de intentie, omdat de stap naar een aannemer voor de particulier nog te groot is. Het project speelt hierop in door een digitaal platform te creëren waar vraag (burger) en aanbod (aannemer) elkaar makkelijk kunnen vinden.
Ecosysteemdiensten en milieueffectrapportage in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen

Ecosysteemdiensten en milieueffectrapportage in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen

Initiatiefnemer(s): 

Departement Omgeving

Milieueffectrapportage en ecosysteemdienstenbenadering kunnen met elkaar interageren en een belangrijke bijdrage leveren aan besluitvormingsprocessen. In dit onderzoeksproject wordt nagegaan hoe en op welke manier ze dit doen. Hiermee kan dan een methodologie ontworpen worden en de nodige tools gecreëerd worden om ecosysteemdiensten succesvol te integreren in de bestaande processen.
Energietransitie Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

Energietransitie Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

Initiatiefnemer(s): 

Provincie Antwerpen

De Provincie Antwerpen streeft ernaar om op termijn de eigen gebouwen enkel nog te verwarmen met groene energie en alle fossiele brandstoffen te elimineren. Dit project detecteert innovatieve opportuniteiten voor de omschakeling van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen.
Gedragen duurzaam straatlicht

Gedragen duurzaam straatlicht

Initiatiefnemer(s): 

Stadsbestuur Halle

Het doel van het project is om een dienstencontract uit te werken voor de aankoop van straatlicht volgens de principes van circulaire economie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van lokaal geproduceerde energie, gedragen en gefinancierd via burgerparticipatie.
Geïntegreerd klimaatplatform

Geïntegreerd klimaatplatform

Initiatiefnemer(s): 

IGEAN milieu en veiligheid

Een geïntegreerd klimaatplatform maakt de resultaten van de inspanningen rond de vermindering van CO2-uitstoot zichtbaar, zowel voor de burger, het lokale bestuur als de regio’s (intercommunale, provincie, Vlaanderen …).

Pagina's