Projecten

Filter items
e-RenoZone: een booking.com voor Energetische RENOvatie ZONdEr zorgen

e-RenoZone: Energetische RENOvatie ZONdEr zorgen

Initiatiefnemer(s): 

IGEMO

Uit de grote vraag naar renovatieadviezen blijkt dat de intentie tot renoveren bij particulieren hoog is. De renovatiegraad stijgt echter niet in gelijke tred met de intentie, omdat de stap naar een aannemer voor de particulier nog te groot is. Het project speelt hierop in door een digitaal platform te creëren waar vraag (burger) en aanbod (aannemer) elkaar makkelijk kunnen vinden.
Ecosysteemdiensten en milieueffectrapportage in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen

Ecosysteemdiensten en milieueffectrapportage in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen

Initiatiefnemer(s): 

Departement Omgeving

Milieueffectrapportage en ecosysteemdienstenbenadering kunnen met elkaar interageren en een belangrijke bijdrage leveren aan besluitvormingsprocessen. In dit onderzoeksproject wordt nagegaan hoe en op welke manier ze dit doen. Hiermee kan dan een methodologie ontworpen worden en de nodige tools gecreëerd worden om ecosysteemdiensten succesvol te integreren in de bestaande processen.
Elsa – door AI ondersteunde strooibeslissingen

Elsa – door AI ondersteunde strooibeslissingen

Initiatiefnemer(s): 

AWV (Agentschap Wegen en Verkeer)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is verantwoordelijk voor de bestrijding van gladheid op de Vlaamse wegen in eigen beheer. Het wil door fysische regels en machine learning technieken te combineren een systeem laten ontwikkelen dat de districtsmedewerkers kan ondersteunen bij hun strooikeuze en tot meer uniforme strooibeslissingen kan leiden over de districten heen.
Energietransitie Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

Energietransitie Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

Initiatiefnemer(s): 

Provincie Antwerpen

De Provincie Antwerpen streeft ernaar om op termijn de eigen gebouwen enkel nog te verwarmen met groene energie en alle fossiele brandstoffen te elimineren. Dit project detecteert innovatieve opportuniteiten voor de omschakeling van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen.

Fluvius Smart City Hub

Initiatiefnemer(s): 

Fluvius System Operator CVBA  

Tegen 2030 zullen de Vlaamse steden en gemeenten beschikken over geconnecteerde LED-verlichting. Het project wil een horizontale infrastructuur ontwikkelen bovenop de verticale openbare LED-verlichtingsinfrastructuur voor Smart Cities toepassingen alsook een beheersysteem voor de data die door de diverse toepassingen worden gegenereerd en voor de ontsluiting van data van lokale besturen.
Gedragen duurzaam straatlicht

Gedragen duurzaam straatlicht

Initiatiefnemer(s): 

Stadsbestuur Halle

Het doel van het project is om een dienstencontract uit te werken voor de aankoop van straatlicht volgens de principes van circulaire economie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van lokaal geproduceerde energie, gedragen en gefinancierd via burgerparticipatie.
Geïntegreerd klimaatplatform

Geïntegreerd klimaatplatform

Initiatiefnemer(s): 

IGEAN milieu en veiligheid

Een geïntegreerd klimaatplatform maakt de resultaten van de inspanningen rond de vermindering van CO2-uitstoot zichtbaar, zowel voor de burger, het lokale bestuur als de regio’s (intercommunale, provincie, Vlaanderen …).
Geïntegreerd Smart City Operating System voor Vlaanderen

Geïntegreerd Smart City Operating System voor Vlaanderen

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR) en Digipolis

Het project wil een gemeenschappelijk IT-platform bouwen dat Vlaamse steden en gemeenten betere mogelijkheden biedt tot de ontwikkeling van diverse IT-toepassingen.
Golfgoot voor geavanceerd onderzoek naar de invloed van golven op onze kustverdediging

Golfgoot voor geavanceerd onderzoek naar de invloed van golven op onze kustverdediging

Initiatiefnemer(s): 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium

Om de effecten van golven aan onze kust te onderzoeken gebruikt men een “golfgoot” om theoretische berekeningen en modellen te verifiëren op schaalmodellen. Het project beoogt de bouw van een nieuwe goot met als doel een hogere precisie in de metingen te bekomen, state-of-the-art metingen met lasers en camera’s alsook proeven automatisch te laten uitvoeren.
Hergebruik van bouwmaterialen in overheidsopdrachten stimuleren

Hergebruik van bouwmaterialen stimuleren

Initiatiefnemer(s): 

Het Facilitair Bedrijf

Het hergebruik van bouwmaterialen is in de context van overheidsopdrachten een probleem. Met dit project wil Het Facilitair Bedrijf komen tot realistische ambities voor hergebruik van materiaal in overheidsopdrachten voor werken.
Iedere leerkracht op zijn plaats

Iedere leerkracht op zijn plaats

Initiatiefnemer(s): 

Stedelijk Onderwijs Antwerpen en Digipolis

Elk jaar wordt in elke school de puzzel gelegd om de juiste leerkrachten met de juiste talenten op de juiste plaats in de organisatie in te plannen. Dit is een complexe oefening die veel tijd vraagt. Het project wil een planningsplatform laten uitwerken dat elke directeur in staat stelt om de opdrachtenverdeling te professionaliseren en te optimaliseren, rekening houdend met de profielen, talenten en wensen van de leerkrachten enerzijds en de noden van de organisaties anderzijds.

In-situ reometer

Initiatiefnemer(s): 

Waterbouwkundig Laboratorium

De ontwikkeling van een in-situ reometer zou toelaten om de bevaarbaarheid van de Vlaamse havens nauwkeuriger te kunnen inschatten. Bij uitbreiding zou dit instrument ook tot een efficiënter gebruik van baggerwerken kunnen leiden.
Incontinentiezorg 2.0

Incontinentiezorg 2.0

Initiatiefnemer(s): 

vzw Zorg-Saam ZKJ 

Met dit project wil de vzw Zorg-Saam ZKJ een oplossing laten ontwikkelen en uittesten om in de residentiële ouderenzorg meer comfort te bieden aan bewoners die last hebben van incontinentie. Tegelijk kan een dergelijke oplossing een belangrijke tijdswinst realiseren voor de verzorgers.
Innovatieve karakterisatie van nano-plastics

Innovatieve karakterisatie van nano-plastics in water

Initiatiefnemer(s): 

De Watergroep en Water-Link

Tot op heden bestaat er geen analytisch instrument voor de monitoring van nano-plastics op milieurelevante niveaus in water. Met dit project willen De Watergroep en Water-Link een analytische tool ontwikkelen voor de karakterisering van nano-plastics in drink-, oppervlakte-, en grondwater.
Ontwikkelen van innovatieve koelkledij voor topsport

Innovatieve koelkledij voor topsport

Initiatiefnemer(s): 

Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen wil graag een betere koel-technologie laten ontwikkelen om de Vlaamse atleten voor, tijdens en na de training of wedstrijd te kunnen afkoelen en hen op die manier maximale kansen te bieden.
Meetnetten Vlaamse Milieumaatschappij

Meetnetten Vlaamse Milieumaatschappij

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Dit project omvat drie innovatieve deelprojecten die noodzakelijk zijn om de meetnetten aan te passen aan de snel evoluerende vereisten in het werkveld.
Mobipunt Service Aanbestedingstool (MSA)

Mobipunt Service Aanbestedingstool (MSA)

Initiatiefnemer(s): 

Smart Region Limburg (S-Lim)

Het project wil een digitaal platform ontwikkelen waar vraag naar en aanbod van deelmobiliteit en aanverwante diensten worden samengebracht, en waarbij deze markt ook voldoende open en dynamisch kan worden gehouden.
Mozaïek Ondernemersvorming

Mozaïek Ondernemersvorming

Initiatiefnemer(s): 

Syntra Vlaanderen

Het aanbod aan ondernemersvorming in Vlaanderen is op dit ogenblik erg versnipperd. Het project wil een tool ontwikkelen om potentiële, startende en actieve ondernemers een overzicht aan te reiken van het actuele en complete aanbod ondernemersvorming in Vlaanderen.
Multi veiligheids- en communicatieplatform

Multi veiligheids- en communicatieplatform

Initiatiefnemer(s): 

Brandweer Zone Antwerpen en Digipolis Antwerpen

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een open IT-architectuur om allerhande relevante data die bij hulpinterventies worden verzameld (bv. dronebeelden, data uit IoT of track & trace devices, persoons­en pandinformatie, data uit controles of vergunningen, …) beschikbaar te stellen aan de (andere) betrokken interventieteams voor (snelle) raadpleging en voor integratie in hun eigen systemen.
Nachtlawaai verminderen d.m.v. technologie en nudging

Nachtlawaai verminderen d.m.v. technologie en nudging

Initiatiefnemer(s): 

Stad Leuven

De Naamsestraat in Leuven zal fungeren als een living lab om ervaring op te doen met het inzetten van nudging technieken met real time aansturing op basis van gerichte data captatie om de problemen van nachtlawaai aan te pakken.

Pagina's