Heeft u een klacht?

Filter items

Een klacht is een manifeste uiting (zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch) waarbij een ontevreden burger bij de overheid klaagt over een door de overheid (al dan niet) verrichte handeling of prestatie.

Wat is een klacht?

Een klacht is een manifeste uiting (zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch) waarbij een ontevreden burger bij de overheid klaagt over een door de overheid (al dan niet) verrichte handeling of prestatie.

Klachten bij de overheid moeten betrekking hebben op:

  • Concrete handelwijze van een bestuursinstelling in een bepaalde aangelegenheid.
  • Concrete behandeling bij toepassing van bestaande regelgeving (niet over de inhoud van de regelgeving).

Zo kan een klacht betrekking hebben op een gebrekkige dienstverlening op het vlak van:

  • informatie (onvolledig, foutief, onbegrijpelijk...)
  • onthaal (telefonisch, gedrag van een medewerker...)
  • kwaliteit (snelheid, beschikbaarheid...)

Procedure voor klachtenbehandeling

Stap 1: De klacht wordt geregistreerd in het Klachtenregister van het Departement EWI.

Stap 2: Binnen 10 kalenderdagen, na het ontvangen van de klacht, bevestigt de klachtencoƶrdinator schriftelijk aan de klager dat de klacht is ontvangen en in behandeling is. (artikel 7 van het Klachtendecreet)

Stap 3: De klacht wordt geƫvalueerd en vervolgens ontvankelijk of niet-ontvankelijk verklaard.

Stap 4: Een ontvankelijke klacht wordt behandeld door een objectieve klachtenbehandelaar met kennis over het onderwerp van de klacht, maar die niet bij de feiten van de klacht betrokken is geweest.

Stap 5: Binnen 45 kalenderdagen, ontvangt de klager een schriftelijk antwoord op de klacht:

Bij een niet-ontvankelijke klacht, wordt een schriftelijke mededeling van reden van niet-ontvankelijk verklaring bezorgd.
Bij een ontvankelijk klacht, wordt er schriftelijk een gefundeerd antwoord / oplossing voor de klacht medegedeeld.

Wanneer is een klacht niet-ontvankelijk?

Indien het een algemene klacht betreft over de inhoud van de regelgeving, het (al dan niet) gevoerde beleid en beleidsvoornemens of -verklaringen.
Indien er voor de feiten van de klacht een georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid beschikbaar is (al dan niet aangewend).
Klachten van werknemers m.b.t. eigen werksituatie, arbeidsbetrekkingen, rechtspositieregeling.
Meldingen en vragen om informatie zijn geen klachten, en worden niet als klacht maar wel als informatievragen behandeld. Deze worden best rechtstreeks overgemaakt via info@ewi.vlaanderen.be.
De identiteit van de klager is niet bekend, gezien deze anoniem wil blijven. Anonieme klachten kunnen niet worden behandeld.

Hoe een klacht indienen bij het Departement EWI?

U kunt uw klacht indienen door het online klachtenformulier in te vullen.

U kunt uw klacht ook per post opsturen naar:

Vlaamse overheid
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
T.a.v. Klachtencoƶrdinator Jan Van Heuverswyn
Koning Albert II-laan 35, bus 10
1030 Brussel

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?