Marktconsultatie "Afstandstolkendienstverlening"

Filter items
Evenement
woensdag 27 mei 2020 - 13:00

afstandstolkendienstverlening_banner.jpg

English version below

Doel project

Een afstandstolkendienst biedt aan doven de mogelijkheid om met horenden (en vice versa) op afstand in Vlaamse Gebarentaal te communiceren. Om in de toekomst aan doven de mogelijkheid te bieden om altijd en overal gebruik te kunnen maken van een afstandstolkendienst zijn diverse technische (hardware en software) en organisatorische vernieuwingen van de huidige systemen nodig. 

Doel is dat de dove gebruikers iedereen telefonisch kunnen bereiken (bv. nooddiensten…) en dat ze door iedereen kunnen gebeld worden (bv. collega’s, dokter…) in een door hen gewenste taal en communicatiemodus en met bescherming van de eigen privacy.  

Het software-platform dat momenteel gebruikt wordt kent enkele gebreken. Zowel op het vlak van de dienstlevering als van het software-platform zijn verbeteringen mogelijk. Deze moeten voor alle partijen - zowel voor doven, tolken en de ondersteunende dienst - leiden tot een vlottere en transparantere manier van werken.

Doel van de marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en 'matchen'.  Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen en onderzoeksgroepen oplossingen kunnen aanreiken voor hun behoeften. VAPH is op zoek naar partners voor een software-platform dat de communicatie tussen de dove, de tolk en de horende vergemakkelijk. Hiervoor maakt typisch de tolk gebruik van een desktopapplicatie, de dove van een smartphoneapplicatie en wordt de horende via de normale telefoonlijn ingeschakeld. Speciaal zijn enkele vereisten zoals een wachtrij met videoboodschap. De concrete vereisten worden tijdens de marktconsultatie zelf meegedeeld.

De uitkomst van de marktconsultatie moet VAPH in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

We bieden u eveneens de mogelijkheid om uw bedrijf, nuttige ervaringen en mogelijke oplossing(en) toe te lichten voor de gehele groep (5min), of tijdens een apart privégesprek (10min) met een lid van het projectteam. Indien u dit wenst, gelieve dit hieronder aan te geven in het formulier.

Programma

13:00 – 13:05

Verwelkoming

13:05 – 13:15

Introductie PIO

13:15 – 13:30

Huidige situatie en ambitie VAPH

13:30 – 14:15

Verduidelijking noden afstandstolkendienst met Q&A

14:15 – 14:45

Plenaire pitch presentaties

14:45 – 15:00

Samenvatting en volgende stappen

De één-op-één gesprekken zullen later tijdens de dag plaatsvinden.

Wie zoeken we?

Voor het project ‘afstandstolkendienstverlening’ nodigen we samen met het VAPH, ondernemingen en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring omtrent online telecommunicatieplatformen om deel te nemen aan een marktconsultatie.

We richten ons op bedrijven die kunnen bijdragen aan het ontwerp en onderhoud van een software-platform. Een link met de dovengemeenschap is een pluspunt maar geen vereiste.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf of onderzoeksgroep te laten vertegenwoordigen op de marktconsultatie door een medewerker met technologische expertise (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen en risico’s kunnen zijn.

Waar en wanneer?

Opgelet: gezien de huidige corona-maatregelen zal de marktconsultatie online door gaan.

De online marktconsultatie gaat door op woensdag 27 mei 2020, 13:00 tot 15:00. De één-op-één gesprekken zullen later in de namiddag plaatsvinden. 

Inschrijven

U kan zich inschrijven door het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina in te vullen tot en met donderdag 21 mei. Kort voor de online meeting zal u de nodige informatie en link toegestuurd krijgen om deel te nemen. 

 

English Version

The Project

A remote interpreting service offers the deaf the possibility to communicate at a distance with hearers (and vice versa) in Flemish Sign Language. In order to offer the deaf the possibility to use a remote interpreting service anytime and anywhere in the future, various technical (hardware and software) and organizational innovations of the current systems are needed.

 The aim is for deaf users to be able to reach everyone by telephone (e.g. emergency services...) and to be called by anyone (e.g. colleagues, doctor...) in a language and communication mode of their choice, while protecting their own privacy.  

The software platform currently in use has some flaws. Improvements are possible both in the area of service provision and in this software platform. These should lead to a smoother and more transparent way of working for all parties - for deaf people, interpreters and the support service.

The Market Consultation

During the market consultation we want to bring supply and demand side together for this project and make a 'match'.  The intention is to examine to what extent companies and research groups can provide solutions for the needs.

VAPH (Flemish Agency for Persons with Disabilities) is looking for partners for a software platform that facilitates communication between the deaf person, the interpreter and the hearing person. Typically, the interpreter uses a desktop application, the deaf person uses a smartphone application and the hearing person is in contact via a normal telephone line. Some requirements are special, such as a queue with a video message. The concrete requirements are communicated during the market consultation itself.

The outcome of the market consultation should enable VAPH to prepare for the development or procurement of a suitable innovative solution through a public contract..
We also offer you the opportunity to pitch your company, useful experiences and possible solution(s) to the whole group (5min), or during a separate private meeting (10min) with a member of the project team. If you wish, please indicate this in the form below.

Programme

13:00 - 13:05 Welcome
13:05 - 13:15 Introduction PIO (Programme for Innovation Procurement)
13:15 - 13:30 Current situation and ambition VAPH
13:30 - 14:15 Clarifying needs for remote interpreting service with Q&A
14:15 - 14:45 Plenary pitch presentations
14:45 - 15:00 Summary and next steps
The one-on-one conversations will take place later in the afternoon.

Who are we looking for?

For the project 'remote interpreting services' we are inviting companies and research groups with knowledge and experience of online telecommunication platforms, together with the VAPH, to participate in a market consultation.

We focus on companies that can contribute to the design and maintenance of a software platform. A link with the deaf community is a plus but not a requirement.
For a smooth discussion and good result, it is advisable to have your company or research group represented at the market consultation by an employee with technological expertise (rather than by a sales or PR employee). They will usually be able to assess better and quicker what the technological solutions and risks may be.

Where and when?

Attention: in view of the current corona measures, the market consultation is organised as an interactive teleconference.The market consultation will take place on Wednesday 27 May 2020, 13.00 to 14:00. The one-on-one meetings will take place later in the afternoon. 

Register at

You can register by filling in the registration form below until Thursday May 21th.

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Veerle Lories

Projectleider
0477 402946