Marktconsultatie “Bermgras als grondstof voor de productie van papier”

Filter items
Evenement
woensdag 30 januari 2019 - 10:00 tot 16:30

Nederlands

English

Wie zoeken we?

Voor het project ‘Bermgras als grondstof voor de productie van papier' nodigen we samen met De Vlaamse Waterweg en Verhaert New Products & Services ondernemingen en onderzoeksgroepen uit om deel te nemen aan een congres/marktconsultatie.   Hierbij richten we ons op ondernemingen of organisaties die kennis en ervaring hebben die nuttig kan zijn bij het opzetten van een nieuwe waardeketen rond de productie van papier of karton vanuit gras.  Deze kennis kan te maken hebben met het maaien, lokaliseren en transport van gras, het ontwikkelen van half afgewerkte producten of het produceren en vermarkten van graspapier producten.

Doel project

Het project Bermstroom speelt in op de stijgende vraag naar papier enerzijds en anderzijds de nood bij overheden en natuurbeschermingsorganisaties om nuttige toepassing te vinden voor bermgras en zo de kosten hiervan te verminderen of zelfs tot inkomsten te laten leiden.

Hiernaast zijn er door de toenemende aankopen via het Internet steeds grotere hoeveelheden karton en inktpapier nodig. Dit gaat gepaard met een sterk toegenomen vraag naar oud papier en tegelijk een toenemende schaarste van de grondstoffen voor papier. Het project wil tegemoetkomen aan deze nood door een geheel nieuwe keten op te zetten binnen Vlaanderen, waarbij bermgras als grondstof voor de productie van hoogwaardig grafisch papier ingezet wordt.

Om deze doelstelling te bereiken zijn innovaties nodig in de verschillende schakels van de waardeketen, van het maaien tot het sluiten van de kringloop. Het congres/marktconsultatie op 30 januari focust specifiek op de papierproductie uit gras en het transport en opslag.

Doel marktconsultatie

Tijdens het congres/marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en 'matchen'. Vanuit de aanbodzijde is er een consortium van overheidsactoren die berm- en natuurmaaisel beschikbaar hebben: De Vlaamse Waterweg, het Agentschap Wegen en Verkeer, Natuurinvest, OVAM en de provincies. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen en onderzoeksgroepen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van deze leveranciers van berm- en natuurmaaisel, en hoe haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en innovatief deze oplossingen zijn.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf of onderzoeksgroep te laten vertegenwoordigen door een technische medewerker (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke use-case.

De uitkomst van de marktconsultatie moet De Vlaamse Waterweg, in samenwerking met de andere genoemde aanbieders van maaisel, in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht. 

Waar en wanneer?

Het congres/marktconsultatie gaat door op woensdag 30 januari 2019 in het passagiersschip De Blauwe Reiger van De Vlaamse Waterweg. Dit schip zal stipt om 10:00 uur vertrekken vanaf het ponton aan het Steenplein in Antwerpen. Het event zal afgesloten worden met een netwerkdrink om 16:30.

Inschrijven

Deelname is gratis maar geïnteresseerden schrijven zich best in voor 23 januari 2019 helemaal onderaan deze pagina. Ondernemingen en onderzoeksgroepen hebben de mogelijkheid om hun technologie of dienst, die kan bijdragen aan een oplossing, te presenteren op het congres in een korte pitch.

 

English version

Who are we looking for?

For the project 'Roadside grass as a raw material for the production of paper' we, together with The Flemish Waterway and Verhaert New Products & Services, invite companies and research groups to participate in a congress/market consultation. We focus on companies or organisations that have knowledge and experience that can be useful in setting up a new value chain around the production of paper or cardboard from grass. This knowledge may have to do with the mowing, localisation and transport of grass, the development of semi-finished products or the production and marketing of grass paper products.

Project objective

The project responds to the increasing demand for paper on the one hand and on the other hand the need on the part of governments and nature conservation organisations to find useful applications for roadside grass in order to reduce its costs or even generate income.

In addition, increasing purchases via the Internet mean that ever larger quantities of cardboard and ink paper are needed. This is accompanied by a strong increase in demand for waste paper and at the same time an increasing scarcity of raw materials for paper. The project aims to meet this need by setting up a completely new chain within Flanders, using roadside grass as a raw material for the production of high-quality graphic paper.

To achieve this objective, innovations are needed in the various links of the value chain, from mowing to closing the cycle. The congress/market consultation on 30 January focuses specifically on paper production from grass and transport and storage.

Purpose of market consultation

During the congress/market consultation we want to bring together the supply and demand side for this project and 'match' it. From the supply side, there is a consortium of government actors that have grass from roadsides and nature areas: The Flemish Waterway, the Agency for Roads and Traffic, Natuurinvest, OVAM and the provinces. The aim is to investigate the extent to which companies and research groups can provide solutions for the needs and requirements of these suppliers of grass, and how feasible (in terms of time, budget, development path, etc.) and innovative these solutions are.

For in-depth discussion and good result, it is advisable to have your company or research group represented by a technical employee (rather than by a sales or PR employee). They can usually better and faster estimate what the technological solutions can be for each use-case.

The outcome of the market consultation must enable The Flemish Waterway, in collaboration with the other mowing suppliers mentioned above, to have a suitable innovative solution developed for the stated need or to purchase it via a public contract.

Where and when?

The congress/market consultation will take place on Wednesday 30 January 2019 in the passenger ship De Blauwe Reiger of The Flemish Waterway. This ship will depart punctually at 10:00 am from the pontoon at Steenplein in Antwerp. The event will be concluded with a network drink at 16:30.

Registration

Participation is free but interested parties are invited to register before 23 January 2019 at the bottom of this page. Companies and research groups have the opportunity to present their technology or service, which can contribute to a solution, at the congress in a short pitch.

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Corien Struijk

Senior beleidsadviseur
02-432 42 87