Marktconsultatie "CATE"

Filter items
Evenement
vrijdag 4 september 2020 - 13:00 tot 17:00

Nederlands

English

cate_-_banner_-_shutterstock_1155225169.jpg

Wie zoeken we?

Voor het project ‘CATE – Continuous Auditing based on Techn(olog)ical Evolution and Data Mining’ nodigen we, samen met de Vlaamse Auditautoriteit Europese Structuurfondsen (VAA) en Addestino Innovation Management, ondernemingen en organisaties uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Hierbij richten we ons op op spelers met expertise in artificiële intelligentie, natural language processing, machine learning, RPA of dergelijke technologieën, alsook op spelers uit de auditwereld.

Doel project

Het project ‘CATE’ wenst het auditeren van door de overheid financieel gesteunde projecten volledig te herdenken, zowel op technologisch vlak als op conceptueel vlak. Hierbij wordt maximaal ingezet op de mogelijkheden die machine learning, AI, natural language processing, data mining en RPA bieden om tot een continue vorm van auditeren te komen. Dit moet toelaten om op basis van een doorgedreven risicomanagement sneller en efficiënter tot een auditopinie te komen, een grotere zekerheid te bieden aan de stakeholders (begunstigden, autoriteiten, Europese Commissie,..) en om aldus de Vlaamse en Europese middelen efficiënter en economischer te kunnen inzetten.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we de behoeften vanuit de VAA 'matchen' met (deel-) oplossingen beschikbaar op de markt, zowel vandaag als in de komende jaren. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden, en hoe innovatief, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en schaalbaar deze oplossingen zijn.

Er wordt geen voorbereiding (in de vorm van presentaties, pitches of dergelijke) verwacht van de deelnemende bedrijven en organisaties.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het wel aangewezen om uw bedrijf te laten vertegenwoordigen door een medewerker met technologische expertise (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke behoefte of gewenste functionaliteit.

De uitkomst van de marktconsultatie moet de VAA in staat stellen om een of meerdere geschikte (innovatieve) oplossingen voor de gestelde behoefte aan te kopen of een samenwerking aan te gaan via een overheidsopdracht.

Waar en wanneer?

Ingevolge de COVID-19 pandemie zal de marktconsultatie online plaatsvinden op vrijdag 4 september van 13u tot 17u.

De resultaten van de marktconsultatie zullen publiek beschikbaar gesteld worden via deze website. Om op de hoogte te blijven, kan u zich best abonneren op de PIO-nieuwsbrief.

Inschrijven

Deelname is uiteraard gratis, maar inschrijving is verplicht. U kan dit doen door het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina in te vullen tot en met dinsdag 1 september.

Kort voor de online meeting zal u de nodige informatie (o.a. agenda, link) toegestuurd krijgen om deel te nemen.

English version

cate_-_banner_-_shutterstock_1155225169.jpg

Who are we looking for?

For the project CATE - Continuous Auditing based on Techn(olog)ical Evolution and Data Mining’, we kindly invite companies and organizations to participate in a market consultation we are organizing together with the Vlaamse Auditautoriteit Europese Structuurfondsen (VAA – Flemish Audit Authority European Structural Funds) and Addestino Innovation Management. We are looking for players with expertise in artificial intelligence, natural language processing, machine learning, RPA or similar technologies, as well as players from the auditing world.

Goal of project

The project ‘CATE’ wants to completely rethink how projects, financially supported by the government, are being audited, both on a technological level as a conceptual level. In this, the possibilities opened up by machine learning, AI, natural language prcessing, data mining and RPA are used as much as possible to achieve a continuous form of auditing. This new approach to auditing should allow to obtain more quickly and more efficiently an audit opinion based on a thorough risk management, and to get more assurance for stakeholders (benificiaries, autorities, European Commission,…) in realising a more efficient and economic use of the Flemish and European financial means.

Purpose of market consultation

During the market consultation we want to ‘match’ the needs of VAA with (partial) solutions available in the market, both today and in the coming years. The intention is to examine to what extent companies or organizations can provide solutions for the needs and requirements of the VAA, and how innovative, feasible (in terms of time, budget, development trajectory, etc.) and scalable these solutions are.

No preparation (in the form of presentations, pitches or the like) is expected from the participating companies and organizations.

For a smooth discussion and a good result, it is advisable to have your company represented by an employee with technological expertise (rather than by a sales or PR employee). They will usually be able to assess better and quicker what the technological solutions can be for each need or desired functionality.

The outcome of the market consultation should enable the VAA to purchase one or more suitable (innovative) solutions or to start a collaboration via a public procurement contract.

Where and when?

Due to the COVID-19 pandemic, the market consultation will take place online on Friday September 4th in the afternoon from 1pm till 5pm.

Registration

Participation is free of charge, but registration is required. You can do this by filling in the registration form until Tuesday September 1st.

Shortly before the online meeting you will receive the necessary information (e.g. agenda, link) to participate.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Piet Desiere

Senior beleidsadviseur
0484-947 911