Marktconsultatie "Circulaire Sleufsilo's"

Filter items
Evenement
woensdag 11 maart 2020 - 12:00 tot 17:00

Nederlands

English

sleufsilo_banner.jpg

Doel project

ILVO - het instituut voor landbouw, visserij en voedingsonderzoek- heeft als doelstelling het verplaatsen en vernieuwen van sleufsilo’s. In sleufsilo’s wordt het veevoeder, zoals maïs en gras, bewaard en beschermd tegen regenwater. De sleufsilo’s dienen hiertoe bestand te zijn tegen de zure silosappen, afkomstig van de voeders. ILVO wil daarom inzetten op duurzame oplossingen en een milieuvriendelijker alternatief.

Traditioneel bouwt men deze silo’s in beton (klasse XA3) met cement (LA), om weerstand te bieden tegen zure silosappen afkomstig van de voeders. De milieu-impact van deze cement en beton is aanzienlijk en brengt volgende uitdagingen teweeg:

 • Relatief korte levensduur door agressief chemisch milieu;
 • Hoge CO2 -uitstoot bij gebruik van portlandcement in het beton;
 • Ontginning nodig van primaire grondstoffen bij productie van beton;
 • Veel transport plaatselijk en globaal bij het vervoer van beton en van granulaten naar betoncentrale.

ILVO kiest bij de vernieuwing van haar sleufsilo’s resoluut voor een duurzame en milieuvriendelijke oplossing en wil daarom gebruik maken van innovatieve ontwikkelingen in de betonsector. Om dit doel te bereiken wordt een marktconsultatie georganiseerd.

Indien de verhoopte (deel)projecten worden geïdentificeerd, dan wordt in een tweede fase overgegaan tot de lancering een overheidsopdracht voor de bouw van een nieuwe sleufsilo.

Voor meer informatie omtrent de uitdaging van ILVO en de concrete use cases, verwijzen we naar het downloadbaar rapport van tijdens de voorstudiefase.

Doel van de marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en 'matchen'.  Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen en onderzoeksgroepen oplossingen kunnen aanreiken voor hun behoeften en noden (use cases).

ILVO beoogt minstens volgende resultaten voor de nieuwe sleufsilo’s:

 • Goede chemische resistentie, minstens evenwaardig als te verwachten van beton met milieu-klasse XA3.
 • Beperkt of geen gebruik van portlandcement en zo de klimaatimpact van het beton beperken
 • Maximaal gebruik maken van gerecycleerde granulaten ter vervanging van grind en zand om zo ontginning van primaire grondstoffen te beperken
 • Indien mogelijk: plaatselijk breken van te vernieuwen beton om zo transport van en naar de werf te beperken

Daarnaast moet de oplossing ook haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en liefst innovatief zijn.

Indien de groep niet te groot is, vragen we om uw bedrijf mondeling kort te presenteren alsook uw expertise en meerwaarde voor dit project. Op deze manier kent iedereen elkaar en kunnen we een vlotte plenaire discussie voeren. U kan ervoor opteren om uw bedrijf of organisatie, en de voor dit project relevante technologie, toepassing of dienst die u aanbiedt, publiek te pitchen met een presentatie (5min). Indien u dit wenst, gelieve dit hieronder aan te geven in het formulier.

De uitkomst van de marktconsultatie moet ILVO  in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

We bieden u eveneens de mogelijkheid om uw bedrijf, nuttige ervaringen en mogelijke oplossing(en) toe te lichten in een aparte speeddate of privégesprek (10min) met een lid van het projectteam. Indien u dit wenst, gelieve dit hieronder aan te geven in het formulier.

Programma

programma_sleufsilo.jpg

Wie zoeken we?

Voor het project ‘Circulaire sleufsilo’s’ nodigen we samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) ondernemingen en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring omtrent duurzaam en circulair beton (alsook alternatieven bindmiddelen) om deel te nemen aan een marktconsultatie.

We richten ons op bedrijven met ervaring en kennis die kunnen bijdragen aan een beter ontwerp en de bouw van circulaire sleufsilo’s.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf of onderzoeksgroep te laten vertegenwoordigen op de marktconsultatie door een medewerker met technologische expertise (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen en risico’s kunnen zijn voor elke use case.

Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat door op woensdag 11 maart 2020, 12:00 tot 17:00, te ILVO (Burgemeester Van Gansberghelaan 115, 9820 Merelbeke). Van 12:00 tot 12:30 worden een broodjeslunch voorzien voor wie zich daarvoor aanmeldt.

Inschrijven

U kan zich inschrijven door onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen.

English version

sleufsilo_banner.jpg

The Project

ILVO - the institute for agriculture, fisheries and food research - has the objective of relocating and renewing bunker silos. In bunker silos, cattle feed, such as corn and grass, is stored and protected against rainwater. To this end, the bunker silo must be resistant to the acid juices from the feeds. ILVO therefore wants to focus on sustainable solutions and a more environmentally friendly alternative.

Traditionally, these silos are built in concrete (class XA3) with cement (LA), to resist acidic silo juices from the feeds. The environmental impact of this cement and concrete is considerable and brings the following challenges:

 • Relatively short service life due to aggressive chemical environment;
 • High CO2 emissions when using Portland cement in the concrete;
 • Extraction of primary raw materials needed in the production of concrete;
 • A lot of transport locally and globally when transporting concrete and granules to a concrete plant.

ILVO opts now for a sustainable and environmentally friendly solution when renewing its bunker silos and therefore wants to make use of innovative developments in the concrete sector. An ‘open market consultation’ (OMC) is organized to achieve this goal.

After the OMC, ILVO intends to launch of a tendering procedure for the construction of a new bunker silo. For more information about the challenges ILVO wants to tackle reference is made to use cases established prior to the OMC (downloadable report).

Purpose of the Open Market Consultation

During the market consultation, we want to bring the supply- and demand side together. The aim is to determine to what extent companies and research institutes can provide solutions for the expressed needs (use cases) of ILVO.

ILVO aims at least to obtain the following results for the new bunker silos:

 • Good chemical resistance, at least equivalent to that expected from concrete with environmental class XA3;
 • Limited or no use of Portland cement and thus limit the climate impact of the concrete;
 • Maximum use of recycled granules to replace gravel and sand in order to limit the extraction of primary raw materials
 • If possible: locally breaking concrete to be reused in order to limit transport to and from the site

In addition, the proposed solution must also be feasible (in terms of time, budget, development process, etc.) and preferably innovative.

Suppliers and companies attending the Open Market Consultation will get the possibility to briefly present their companies as well as their field of expertise and added-value they could bring regarding the expressed innovative needs. In this way everyone will get the chance to get to know each other and we can have a smooth plenary discussion. You can opt to publicly pitch, with a presentation (max. 5min), your company or institution, and the technology, application or service that you could propose in the framework of this project. If you are willing to pitch, please indicate this in the form below.

The outcome of the market consultation should enable ILVO to develop a suitable innovative solution for the stated need or to purchase it through a public procurement.

Additionally, face to face meeting with ILVO can be requested. This private conversation (10 minutes) should give you the opportunity to brand your company with useful experiences and possible solution (s). If you wish to have such a private conversation, please fill in the form below.

Programma

programma_sleufsilo_engels.jpg

Who should attend?

For the "Circular bunker silos" project, we invite companies and research groups with knowledge and experience about sustainable and circular concrete (as well as alternatives to binders) to participate in the market consultation, together with the Institute for Agricultural, Fisheries and Food Research (ILVO).

We focus on companies with experience and knowledge that can contribute to a better design and the construction of circular bunker silos.

For a smooth discussion and good result, it is advisable to have your company or research group represented at the market consultation by an employee with technological expertise (rather than by a sales or PR employee). Generally, people with a technical background can better estimate what the technological solutions and risks can be for each use case.

Where and When?

The market consultation will take place on Wednesday, March 11, 2020, 12:00 to 17:00, in ILVO (Burgemeester Van Gansberghelaan 115, 9820 Merelbeke). From 12:00 to 12:30 a sandwich lunch is provided for those who sign up for it (hereunder).

If you are unable to attend the market consultation, the results of the market consultation will be made available on this website. To stay informed, please subscribe to the PIO-newsletter by clicking on the blue button below and filling in your e-mail address

Interested? How to Register?

Participation is free of charge, but interested parties should register before Thursday March 5th via the form at the bottom of this page. 

Heeft jouw bedrijf/organisatie relevante ervaring in duurzaam en/of circulair beton? Gelieve dit toe te lichten in dit tekstveld (max 150 woorden)./Does your company / organization have relevant experience in sustainable and / or circular concrete? Please explain this in this text field (max 150 words).

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur
02-553 07 26