Marktconsultatie "Digitale tool voor personen met jongdementie en hun omgeving"

Filter items
Evenement
woensdag 17 mei 2023 - 13:00 tot 17:00

Click here for English version below

orion_tool_jongdementie_0.png

NEDERLANDS

Marktconsultatie
"Digitale tool voor personen met jongdementie en hun omgeving"

Wie zoeken we?

Met het project ‘Digitale tool voor personen met jongdementie en hun omgeving’ beoogt het Regionaal Expertisecentrum Dementie (ECD) Orion ism PGN een tool te laten ontwikkelen met als doel ondersteuning te bieden aan personen met jongdementie en hun omgeving, door betrouwbare en gepaste informatie doorheen alle fasen van het traject aan te bieden op een duidelijke manier.

In voorbereiding op de opmaak van het bestek nodigen we, zowel ontwikkelaars van digitale platformen en applicaties die op maat gemaakt zijn, als partijen die een bestaand platform aanbieden waarop verder gebouwd kan worden, uit om deel te nemen aan een open en interactieve marktconsultatie.

De tool moet het mogelijk maken om op een gebruiksvriendelijke en gestructureerde manier informatie aan eindgebruikers te presenteren, en moet meerdere vormen van personaliseerbaarheid toelaten. De ontwikkelaar moet ook hulp en advies kunnen aanbieden om de aanbestedende partij te begeleiden doorheen het ontwikkeltraject. Daarnaast is het ook belangrijk dat de tool een workflow component bevat om de beheerders te ondersteunen bij het onderhouden van de inhoud van de tool.

Omdat het essentieel is dat de structuur en het gebruik van de tool door eindgebruikers gevalideerd moet worden, moet het mogelijk zijn om tijdens een iteratieve ontwikkeling gebruikerstesten te laten uitvoeren door de aanbestedende partij, begeleid door de ontwikkelaar.

Doel project

ECD Orion ism PGN is op zoek naar een oplossing om het leven van personen met jongdementie (1800 in Vlaanderen – een onderschatting) en hun omgeving, te ondersteunen en te bevorderen.

Er bestaat een uitgebreid aanbod aan zorg en begeleiding voor jongdementie, maar de problematiek is dat dit aanbod moeilijk te vinden is (‘versnippering’) en, omdat elk traject van de persoon met jongdementie specifiek is, dat de nodige informatie niet altijd aansluit bij de casus van de persoon in kwestie (bv. ziekteverloop, persoonlijke interesses, regio, etc.).

Daarom wil ECD Orion ism PGN een interactieve tool laten ontwikkelen (applicatie en/of web-gebaseerd), met als hoofddoelstelling het bundelen van de beschikbare informatie over het bestaande aanbod van begeleiding en zorg voor personen met jongdementie en mantelzorgers, en dit vervolgens ter beschikking te stellen aan de eindgebruiker. Voor nu bestaat het doelpubliek uit personen met jongdementie en hun omgeving, maar de hoop is er om dit nadien uit te kunnen breiden naar alle personen met dementie in Vlaanderen.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en ‘matchen’. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre bedrijven oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van ECD Orion ism PGN en hoe haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) deze oplossingen zijn.

Er wordt geen voorbereiding (in de vorm van presentaties, pitches of dergelijke) verwacht van de deelnemende bedrijven en organisaties. Addestino Innovation Management zal de discussie interactief aanpakken en modereren. Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het wel aangewezen om uw bedrijf te laten vertegenwoordigen door een technische medewerker (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke use case. De uitkomst van de marktconsultatie moet ECD Orion ism PGN in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Programma

13u00 Introductie tot het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), Veerle Lories, PIO
13u10 Introductie tot het project, Anouck de Bruijn, ECD Orion ism PGN
13u30 Marktconsultatie, deel 1 (use cases), Jo Degraef, Addestino
14u50 Korte Pauze
15u00 Marktconsultatie, deel 2, Jo Degraef, Addestino
15u45 Vervolgstappen en vragen
16u00 Einde


Waar en Wanneer?

De marktconsultatie gaat door op woensdag 17 mei 2023 en zal volledig online georganiseerd worden. De marktconsultatie zal in het Nederlands doorgaan.

U zult enkele dagen op voorhand de link naar de virtuele marktconsultatie ontvangen. Om de marktconsultatie te kunnen bijwonen, dient u ten minste te beschikken over een PC of laptop met een stabiele internetconnectie. Tijdens de marktconsultatie zal er informatie via het scherm gedeeld worden en zal er door de moderator feedback gevraagd worden via een aparte webapplicatie. Om vlot te kunnen participeren wordt het afgeraden om gebruik te maken van een mobiel toestel. De marktconsultatie is een interactieve sessie en dus moeilijk te combineren met andere online vergaderingen.

Inschrijven

Deelname is gratis maar geïnteresseerden moeten zich inschrijven vóór zaterdag 13 mei 2023 onderaan deze pagina.

 

English version

shutterstock_2156185629_3.jpg

 

Market consultation

"Digital tool for persons with young dementia and their environment"

Who are we looking for?

The project ‘Digital tool for persons with young dementia and their environment’ aims to have a tool developed with the objective of providing support to persons with young dementia and their environment, by offering reliable and appropriate information throughout all stages of their trajectory in a clear manner.

In preparation of a public tender, we invite both developers of digital platforms and applications customized according to our specific needs, and parties who offer an existing platform on which to build further, to participate in an open and interactive market consultation.

The tool should make it possible to present information to end users in a user-friendly and structured way, and allow multiple forms of customizability. The developer should also be able to offer help and advice to guide the contracting party through the development process.In addition, it is also important that the tool includes a workflow component to support administrators in maintaining the tool's content.

Since it is essential that the structure and use of the tool must be validated by end users, it must be possible to have user tests performed by the contracting party during iterative development, and that they receive guidance from the developer for this purpose.

Goal of the project

ECD Orion ism PGN is looking for a solution to support and promote the lives of persons with young dementia (1800 in Flanders - an underestimate) and their environment, to support and promote them.

There is an extensive offering of care and support for young dementia, but the problem is that this offering is difficult to find ('fragmentation') and, because each trajectory of the person with young dementia is specific, that the necessary information does not always fit the case of the person in question (e.g. course of illness, personal interests, region, etc.).

Therefore, ECD Orion ism PGN wants to have an interactive tool developed (application and/or web-based), with the main objective to bundle the available information on the existing offering of guidance and care for persons with young dementia and family caregivers, and then make this information available to the end user. For now, the target audience consists of persons with young dementia and their surroundings, but the hope is to expand this to all persons with dementia in Flanders afterwards.

Goal of the market consultation

During the market consultation we want to bring together and 'match' supply and demand sides of this project. The aim is to find out to what extent companies can provide solutions to the needs and requirements, and how feasible (in terms of time, budget, development setup, etc.) these solutions are.

No preparation (in the form of presentations or pitches) is expected from participating companies and organizations. Addestino Innovation Management will facilitate the market consultation and moderate the discussions. For a smooth discussion and good results, it is recommended to have your company or research group represented by a technical employee (rather than a sales or PR employee). They can usually estimate better and faster what the technological solutions could be for each use case. The outcome of the market consultation should enable ECD Orion ism PGN to have a suitable innovative solution developed or purchased via a public tender.

Program

13:00h Introduction to the Programme for Innovation Procurement (PIP), Veerle Lories, PIP
13:10h Introduction to the project, Anouck de Bruijn, ECD Orion ism PGN
13:30h Market consultation, part 1 (use cases), Jo Degraef, Addestino
14:50h Short break
15:00h Market consultation, part 2, Jo Degraef, Addestino
15:45h Next steps and questions
16:00h Wrap-up


Where and when?

The market consultation will take place on Wednesday May 17th, 2023 and will be organised completely online. The market consultation will be held in Dutch.

You will receive the link to the virtual market consultation a few days in advance. To be able to attend the market consultation, you must at least have a PC or laptop with a stable internet connection. During the market consultation, information will be shared on the screen and feedback will be requested by the moderator via a separate web application. It is not recommended to participate using a mobile device. The market consultation is an interactive session and therefore difficult to combine with other online meetings.

Registration

Participation is free of charge but interested parties should register before Saturday May 13th, 2023 at the bottom of this page.

Ik ga ermee akkoord dat mijn in het inschrijvingsformulier verstrekte gegevens door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie worden verwerkt conform het Privacybeleid (te raadplegen op https://www.ewi-vlaanderen.be/contact/privacybeleid). I hereby consent that my personal data and information provided in the registration form will be processed by the Department of Economy, Science and Innovation in accordance with its Privacy Policy (available at https://www.ewi-vlaanderen.be/en/contact/privacy-declaration).

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Veerle Lories

Projectleider
0477 402946