IoT-experten gezocht voor industriële procesoptimalisaties

Filter items
Evenement
woensdag 30 maart 2022 - 09:00 tot 17:00

Nederlands

English

shutterstock_image_1.png

 

Uitnodiging marktconsultatie "IoT voor industriële procesoptimalisaties in de voedingsindustrie"

 

Wie zoeken we - doelpubliek?

Voor het project "Duurzame voeding" nodigen wij, samen met ILVO en Verhaert, alle ondernemingen, consultants en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring omtrent data captatie, data verwerking, slimme sensoren, edge computing, enzovoort om deel te nemen aan de marktconsultatie op woensdag 30 maart 2022 om 13u bij ILVO (Merelbeke).

Gezien de aard van het project en de marktconsultatie is het aangewezen dat medewerkers met technische competenties deelnemen aan de marktconsultatie om de innovatieve concepten te toetsen.

Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht. U kan hiervoor het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina invullen (tot en met 28 maart 2022).

Doel van het project

Met dit project wil ILVO het mogelijk maken om automatisch duurzaamheidsprofielen op te maken van voedselbewerkingsprocessen in de Food Pilot. Hiervoor zullen toestellen uitgerust moeten worden met de nodige sensoren. Deze sensoren dienen de nodige data van inputs en outputs te verzamelen en deze te linken aan procesparameters. Op basis hiervan kan per proces - en ook voor een aaneenschakeling van opeenvolgende procesbewerkingen - een milieu-voetafdruk worden berekend (volgens de PEF methode) die representatief is voor gelijkaardige processen op industriële schaal. Bedoeling is om deze informatie ook ter beschikking te stellen aan voedingsbedrijven ter ondersteuning van de verduurzaming van hun productieprocessen.

Doel marktconsultatie

Op basis van de behoeften zijn er verschillende mogelijke concepten en deeloplossingen opgesteld. Tijdens de marktconsultatie wordt er gepeild naar de haalbaarheid van deze verschillende concepten en deeloplossingen, het innovatief karakter van de prioritaire functionaliteiten, de randvoorwaarden en de risico’s. We wensen ook een ruwe inschatting van de ontwikkelkosten te kunnen doen van de verschillende concepten voor het opzetten en aansturen van automatische duurzaamheidsprofielen.

Programma (voorlopig)

12:45 – 13:00 Ontvangst en registratie
13:00 – 13:15 Welkom & introductie door Programma Innovatieve Overheidsdrachten
13:15 – 13:50 Voorstelling project Duurzame Voedselverwerking door ILVO, incl. virtuele rondleiding in de Food Pilot

13:50 – 15:00

Toelichting en evaluatie van oplossingsrichtingen onder begeleiding van Verhaert

15:00 – 15:15 pauze
15:15 – 16:15

Plenaire pitches (5 minuten per bedrijf)

16:15 – 17-15

1-op-1 gesprekken (tussen marktpartijen en opdrachtgever) en netwerkingsmoment


Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat door op 30 maart 2022, 13u00 – ca. 17u15 op de site van Technologie en Voeding van ILVO (Burgemeester Van Gansberghelaan 115, B-9020 Merelbeke). Aansluitend zal een netwerkingsmoment georganiseerd worden.

De marktconsultatie zal ingeval er niet-Nederlandstalige deelnemers zijn, in het Engels verlopen. U kan dit aanduiden bij uw inschrijving.

Inschrijven

U kan zich inschrijven door onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen.

English version

shutterstock_image_1.png

Invitation market consultation "IoT for industrial process optimisation in the food industry"

 

Who are we looking for - target audience?

For the project "Sustainable Food" we, together with ILVO and Verhaert, invite all companies, consultants and research groups with knowledge and experience about data capture, data processing, smart sensors, edge computing, etc. to participate in the market consultation on Wednesday 30 March 2022 at 13h at the ILVO (Merelbeke).

Given the nature of the project and the market consultation, it is recommended that employees with technical competences participate in the market consultation to provide feedback on the innovative concepts.

Participation is free of charge, but registration is mandatory. To do so, please fill in the registration form at the bottom of this page (until 28 March 2022).

Purpose of the project

With this project ILVO wants to make it possible to automatically draw up sustainability profiles of food processing in the Food Pilot. To this end, devices will have to be equipped with adequate sensors. These sensors should collect the necessary in- and output data and link them with process parameters. Based on this data, per process as well as for a sequence of successive process operations an environmental footprint can be calculated (according to the PEF method) that is representative for industrial scale food processing. ILVO will ultimately disclose this information to food companies to support the sustainability of their production processes.

Purpose of market consultation

Based on the needs, several possible concepts and partial solutions have been drawn up. During the market consultation, the feasibility of these concepts and partial solutions will be assessed, as well as the innovative character of the priority functionalities, preconditions, and risks. We also want to be able to make a rough estimate of the development costs of the various concepts for setting up and controlling automatic sustainability profiles.

Programme (provisional)

12:45 – 13:00 Registration
13:00 – 13:15 Welcome & introduction by Programme for Innovation Procurement
13:15 – 13:50 Presentation project Sustainable Food Processing by ILVO, including virtual tour in the Food Pilot
13:50 – 15:00 Explanation and evaluation of possible solutions under the guidance of Verhaert
15:00 – 15:15 Break
15:15 – 16:15

Pitches (5 minutes per company)

16:15 – 17:15 1-on-1 discussions (between market parties and client) and networking opportunity


Where and when?

The market consultation takes place on March 30, 2022, 13h00 -  ca. 17h15 at the site of the Technology and Food Science Unit of ILVO (Burgemeester Van Gansberghelaan 115, B-9020 Merelbeke). Afterwards, a networking moment will be organised.

The market consultation will be held in English in case of non-Dutch speaking participants. You can indicate this when registering.

Register

You can register by filling in the registration form below.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Corien Struijk

Senior beleidsadviseur
02-432 42 87