Marktconsultatie "Groene waterstofhub voor pompstation Rode Weel"

Filter items
Evenement
dinsdag 28 maart 2023 - 13:00 tot 16:00

Click here for English version below

shutterstock_2156185629_3.jpg

NEDERLANDS

Marktconsultatie "Groene waterstofhub voor pompstation Rode Weel"

Doel van het project

VMM beheert een groot aantal installaties met een hoog elektrisch vermogen, zoals pompgemalen. Door de steeds groeiende nood om infrastructuur te decarboniseren heeft de VMM als doelstelling haar energieverbruik te verduurzamen. VMM meet zichzelf een voorbeeldfunctie aan en wil de Rode Weel gebruiken als pionier. Daardoor wordt er vooral op lange termijn gedacht en is een snelle return on investment minder dwingend dan gebruikelijk in industriële toepassingen.

Het vergroten van haar eigen energieproductie is een piste, alsook de opslag van de geproduceerde energie. Door de niet-gelijktijdigheid van de energieproductie (zonnepanelen produceren enkel doorheen de dag) en het actuele verbruik (de pompen die dag en nacht in gebruik zijn) zal het beoogde systeem in staat moeten zijn om een zekere hoeveelheid energie te bufferen.

Is het financieel rendabel en technisch haalbaar om met lokaal geproduceerde hernieuwbare energie (al dan niet drijvende zonnepanelen, …) groene waterstof te produceren, te bufferen, en vervolgens opnieuw om te zetten tot elektriciteit voor (nood)stroomvoorziening aan lokale pompinstallaties? Kan groene waterstof met andere woorden als (nood)stroomvoorziening ingezet worden voor het aandrijven van kritische installaties met een hoog piek-energieverbruik? Is energiedelen met andere sites mogelijk, zal peak-shaving of load-shifting ervoor zorgen dat de terugverdientijd kleiner is dan de levensduur van deze installaties?

VMM wenst deze en andere vragen in eerste instantie te beantwoorden door een grondige haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. Na de marktconsultatie zal een opdracht worden gelanceerd voor de uitvoering van deze gedetailleerde haalbaarheidsstudie.

Doel marktconsultatie

De marktconsultatie bestaat uit drie delen: (1) een toelichting van de geschetste uitdaging, (2) een groepsdiscussie met interactieve vragen rond de verschillende oplossingsrichtingen en (3) optionele privé 1-op-1- gesprekken. Deze plenaire sessie dient ter voorbereiding van een te lanceren opdracht tot het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. De inzichten en feedback van de deelnemers zullen worden aangewend om de juiste richting te geven aan de haalbaarheidsstudie.

Tijdens deze discussies (2) wordt er gepeild naar alternatieve oplossingen op het vooropgestelde basisconcept zodanig dat de meest relevante oplossingsrichtingen worden opgenomen in de haalbaarheidsstudie. Daarnaast wordt besproken welke parameters er dienen worden opgenomen in de haalbaarheidsstudie om de technische en financiële haalbaarheid te benchmarken. Aan de hand van een interactieve vragensessie krijgt u de gelegenheid om uw voorkeuren en gedachten te uiten.

Daarnaast voorzien we ruimte voor 1-op-1 gesprekken (3) met de geïnteresseerde partijen. Deelnemers kunnen kandideren om hieraan deel te nemen, met als doel dieper in te gaan op strategische risico’s van de vooropgestelde visie door middel van een gemodereerd gesprek.

Wie zoeken we - doelpubliek?

Voor het project ‘Groene waterstofhub voor pompstation Rode Weel’ nodigen we u samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) uit voor deze marktconsultatie. We zoeken specifiek alle onderzoeksgroepen, bedrijven & ondernemingen met expertise in het uitvoeren van haalbaarheidsstudies die betrekking hebben op groene energetische installaties.

  • Studiebureaus
  • Experten/academici met expertise in techno-economische analyses, life cycle assessment, veiligheid, regelgeving, vergunningen, business case modellering, ...
  • Netwerkorganisaties 
  • Installateurs/leveranciers van groene energetische installaties

Agenda

12:50-13:00 Registratie
13:00-13:10

Verwelkoming & introductie PIO (PIO)

13:10-13:30 Huidige situatie en visie/ambitie (VMM)
13:30-14:30 Voorstelling en toetsing oplossingsrichtingen via interactieve vragensessie in groep (Verhaert)
14:30-14:45 Pauze
14:45-16:00 Mogelijkheid tot één-op-één gesprekken met VMM


Waar en Wanneer?

De marktconsultatie gaat face-to-face door op dinsdag 28 maart 2023 van 13u00u tot 16u00 in de kantoren van de VMM, Raymonde De Larochelaan 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent).

Inschrijven

Deelname is gratis, maar geïnteresseerden schrijven zich best in voor woensdag 22 maart 2023 door onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen.

English version

shutterstock_2156185629_3.jpg

 

Market consultation "Green Hyrdogen hub for pumping station Rode Weel"

Purpose of the project

VMM manages a large number of installations with high electrical power, such as pumping stations. With the ever-growing need to decarbonise infrastructure, VMM aims to make its energy consumption more sustainable. VMM is setting an example and wants to use the Rode Weel as a pioneer. As a result, its thinking is mainly long-term and a quick return on investment is less compelling than usual in industrial applications.

Increasing its own energy production is a path, as well as storing the produced energy. Due to the non-simultaneity of energy generation (e.g. solar panels only throughout the day) and the actual consumption (i.e. pumps operating day and night), the envisaged system will have to be able to buffer a certain amount of energy.

Is it financially viable and technically feasible to use locally produced renewable energy (floating solar panels, etc.) to produce green hydrogen, buffer it, and then convert it back into electricity for (emergency) power supply to local pumping stations?

In other words, can green hydrogen be used as an (emergency) power supply to power critical facilities with high peak energy consumption? Is energy sharing with other sites possible, will peak-shaving or load-shifting ensure that the payback period is shorter than the lifetime of these installations?

VMM wishes to answer these and other questions initially by commissioning a thorough feasibility study. Following the market consultation, a contract will be launched to conduct this feasibility study.

Purpose of the market consultation

The market consultation consists of three parts: (1) an explanation of the outlined challenge, (2) a group discussion with interactive questions around the different solution directions and (3) optional 1-on-1 meeting with the contracting authority.

The plenary session will serve to prepare for a future commissioning of a feasibility study. Participants' insights and feedback will be used to give the right direction to the planned feasibility study.

During these discussions (2), alternative solutions to the proposed basic concept will be probed so that the most relevant solution directions are included in the feasibility study. In addition, we discuss which parameters should be included in the feasibility study to benchmark the technical and financial feasibility. An interactive Q&A will give you the opportunity to express your preferences and thoughts.

In addition, we provide the possibility for 1-on-1-meeting (3) with the contracting authority. Market players can register for a 1-on-1-meeting with the goal of diving deeper into strategic risks of the proposed vision through a moderated discussion. This information will help the team better understand the feasibility of the project.

Who are we looking for – target audience?

For the project 'Green hydrogen hub for pumping station Rode Weel', together with the Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), we invite you to this market consultation. We are specifically looking for all research groups, companies & enterprises with expertise in carrying out feasibility studies related to green energy installations.

  • Study agencies
  • Experts/academics with expertise in techno-economic analyses, life cycle assessment, safety, regulations, permits, business case modelling, ...
  • Network organisations  
  • Installers/suppliers of green energy installations

Agenda

12:50-13:00 Registration
13:00-13:10 Welcome & introduction PIO (PIO)
13:10-13:30

Current situation and vision/ambition (VMM)

13:30-14:30 Presentation and testing of solution directions via interactive Q&A in group (Verhaert)
14:30-14:45 Break
14:45-16:00 Possibility of one-to-one interviews with VMM


Where and When?

The market consultation is organised face-to-face and will take place on Tuesday 28 March 2023 from 1PM to 4PM in the offices of VMM, Raymonde De Larochelaan 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Ghent)

Registration

Participation is free, but registration is requested at the latest by Wednesday 22 March 2023 by filling in the registration form below.

Ik ga ermee akkoord dat mijn in het inschrijvingsformulier verstrekte gegevens door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie worden verwerkt conform het Privacybeleid (te raadplegen op https://www.ewi-vlaanderen.be/contact/privacybeleid). I hereby consent that my personal data and information provided in the registration form will be processed by the Department of Economy, Science and Innovation in accordance with its Privacy Policy (available at https://www.ewi-vlaanderen.be/en/contact/privacy-declaration).

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur
0477 60 98 14