Marktconsultatie "IncontinentieZorg 2.0"

Filter items
Evenement
dinsdag 16 juni 2020 - 13:00 tot 17:00

Nederlands

English

Wie zoeken we?

Voor het project ‘IncontinentieZorg2.0’ zijn we op zoek naar aanbieders van slimme luiers voor de ouderenzorg. We denken aan technologiebedrijven met sensortechnologie voor gebruik in luiers, producenten van traditionele luiers die een sensor kunnen integreren, of andere bedrijven die een professionele oplossing kunnen leveren voor incontinentiezorg in woonzorginstellingen. Anderzijds denken we ook aan onderzoeksgroepen met relevante expertise over incontinentie in de ouderenzorg.

Doel project

Het IncontinentieZorg2.0 project wenst te bewijzen dat een slimme luier vandaag in de praktijk een meerwaarde kan betekenen voor bewoner en personeel van een woonzorginstelling.

WZC ZorgSaam, een organisatie van 16 woonzorgcentra (WZC) met 2500 bewoners, wil investeren in het gebruik van slimme luiers op haar locaties. Deze slimme luier moet urine en stoelgang detecteren, en aan het zorgpersoneel aangeven wanneer een luier aan vervanging toe is.

De hoofdcriteria voor de slimme luier zijn:

- comfort voor de bewoner

- mobiliteit van de bewoner: de slimme luiert dient te werken over de hele campus

- betrouwbaarheid van het systeem in de professionele context van een WZC

WZC Zorgsaam wenst op korte termijn een oplossing te laten ontwikkelen en/of een pilootproject op te zetten in twee van haar vestigingen.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we de behoeften vanuit de woonzorginstellingen (vanuit het perspectief van de bewoners, het personeel, technische dienst, enz.) 'matchen' met (deel-)oplossingen beschikbaar op de markt . Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen en onderzoeksgroepen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van WZC Zorgsaam, en hoe innovatief, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en schaalbaar deze oplossingen zijn.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf of onderzoeksgroep te laten vertegenwoordigen door een medewerker met technologische expertise (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke behoefte of gewenste functionaliteit.

Er worden geen pitches georganiseerd, noch één-op-één gesprekken. Er is geen voorbereiding vereist van de deelnemers. Addestino zal er een interactieve, open discussie van maken.   

De uitkomst van de marktconsultatie moet WZC Zorgsaam in staat stellen om een geschikte (innovatieve) oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen, testen of aan te kopen via een overheidsopdracht. 

Waar en wanneer?

De marktconsultatie was voorzien voor 17 maart 2020, maar zal wegens de coronacrisis nu online plaatsvinden op dinsdag 16 juni in de namiddag van 13 tot 17h.

Indien er deelnemers zijn die het Nederlands niet machtig zijn, zal de marktconsultatie in het Engels gehouden worden.    

De resultaten van de marktconsultatie zullen publiek beschikbaar gesteld worden via deze website. Om op de hoogte te blijven, kan u zich best abonneren op de PIO-nieuwsbrief.

Geïnteresseerd? Hoe inschrijven?

Deelname is gratis, maar geïnteresseerden schrijven zich best in via het formulier onderaan deze pagina. Enkel ingeschreven deelnemers zullen enkele dagen op voorhand de link ontvangen voor deelname aan de online sessie.   

English version

incontintentie_2.0_banner_.jpg

Who are we looking for?

For one of our projects, ‘Incontinence care 2.0’, we are looking for suppliers of smart diapers for elderly care. We are thinking of technology companies with sensors for smart diapers, suppliers of traditional diapers that have integrated sensors, or companies that can offer a professional solution that is suitable for use in a professional care home. We are also thinking of research groups with relevant expertise in incontinence in elderly care.

Aim of the project

With this project we want to prove that a smart diaper can be deployed today in the daily practice of a professional care home. The aim is to prove that smart diapers create added value for both the residents and the care home staff.

VZW ZorgSaam, an organization of 16 elderly care facilities serving 2500 residents, wants to invest in the use of smart diapers across its locations. This smart diaper must be able to detect urine and stool, and indicate to the staff when a diaper needs replacing.

Key criteria for a smart diaper are:

- comfort for the resident

- mobility of the resident: the smart diaper should function all over campus

- reliability of the system in a professional care environment

After a selection based on the above criteria WZC ZorgSaam would like to conduct a pilot project at two of its sites.

Purpose of market consulation

During the market consultation we want to 'match' the needs of the home care institutions (from the perspective of the residents, staff, technical servants, etc.) with (partial) solutions available on the market. The intention is to examine to what extent companies and research groups can provide solutions for the needs and requirements of WZC Zorgsaam, and how innovative, feasible (in terms of time, budget, development trajectory, etc.) and scalable these solutions are.

For a smooth discussion and good result, it is advisable to have your company or research group represented by an employee with technological expertise (rather than by a sales or PR employee). They will usually be able to assess better and faster what the technological solutions can be for any need or desired functionality.

There will be no pitches or individual interviews organized. No preparation is required from the participants. It will be an open, interactive and public discussion, moderated by Addestino.  

The outcome of the market consultation should enable WZC Zorgsaam to have a suitable (innovative) solution developed, tested or purchased via a public procurement contract.

Where and when?

The market consultation was supposed to take place on Tuesday 17 March 2020, but due to the Corona crisis we will organize it online on Tuesday 16 June 2020 from 1 pm till 5pm. 

If there are participants who do not speak Dutch, the market consultation will be held in English.   

The results of the market consultation will be made available via this website.

Interested? How to subscribe?

Participation is free of charge, but interested parties should register via the form below. Only registered participants will receive a few days in advance the link to take part in the online meeting.   

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur