Marktconsultatie "Klimaat- en energieneutrale pluimveestal"

Filter items
Evenement
dinsdag 2 maart 2021 - 09:00 tot 13:00

Nederlands

English

Doel van het project?

ILVO bouwt een nieuwe proefstal voor vleeskippen. Deze zal dienen als voorbeeld voor de pluimvee industrie in Vlaanderen, met alle technieken geïntegreerd om operationeel klimaat- en energieneutraal te zijn.

Voor het bekomen van een klimaat- en energieneutrale stal, specifiek voor vleeskippen wordt, voor de zomer 2021, een overheidsopdracht gelanceerd. De opdracht beoogt de combinatie en correcte samenwerking van verschillende technieken (vb. koeling, verwarming & ventilatie, hernieuwbare energieproductie, energieopslag,…). De uitdaging ligt in de juiste technieken te selecteren, correct te dimensioneren, afdoende af te stemmen en in te regelen op elkaar om zodoende een klimaat- & energieneutraal eindresultaat te bekomen.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie wordt duidelijkheid gecreëerd over de toepasbaarheid, risico’s en kosten van de waaier aan technieken die gebruikt kunnen worden om tot het doel van het project te komen. Tijdens de marktconsultatie willen we de wensen van ILVO (vanuit verschillende perspectieven, van het personeel, onderzoekers, technische dienst, enz.) 'matchen' met (deel-)oplossingen beschikbaar op de markt. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van ILVO, en hoe innovatief, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) deze oplossingen zijn.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf te laten vertegenwoordigen door een medewerker met technologische expertise (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke behoefte of gewenste functionaliteit.

De uitkomst van de marktconsultatie moet ILVO in staat stellen om een geschikte (innovatieve) oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen, testen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Wie zoeken we - doelpubliek?

Voor het project ‘Klimaat- en energieneutrale pluimveestal’ nodigen wij samen met ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek), ondernemingen en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring in het ontwikkelen en combineren van enerzijds klassieke & hernieuwbare klimatisatietechnieken en anderzijds duurzame energiesystemen in industriële en/of agrarische omgevingen, om deel te nemen aan een tweede marktconsultatie.

We richten ons op deelnemers met volgende specifieke competenties:

  • Experts in technieken voor klimaatbeheersing (verwarming, ventilatie, koeling, warmterecuperatie,…)
  • Experts in hernieuwbare energiesystemen, waaronder energieproductie & -opslag (zowel warmte als elektriciteit), maar ook optimalisatie & integratie (vb. Energy Management Systems & microgrid-toepassingen)
  • Experts in integratie, sturing & automatisering van klimatisatie- & energietechnieken

Dit met als objectief zowel de klimaat- & energieneutraliteit als de betrouwbaarheid en het gebruiksgemak te maximaliseren, rekening houdende met de specifieke & complexe vereisten met betrekking tot het klimaat in kippenstallen.

Het doel van het organiseren van deze tweede marktconsultatie is tweeledig:

  • Enerzijds zal ten opzichte van voorgaande consultatie meer nadruk gelegd worden op hernieuwbare energiesystemen en de interactie & integratie van deze systemen met de stalklimatisatietechnieken
  • Anderzijds wordt beoogd om nieuwe deelnemers aan te trekken met expertise die overeenkomt met de hierboven gevraagde competenties, waaronder specifiek ontwikkelaars & producenten van klimatisatie- en hernieuwbare energiesystemen.

Programma
 

8:45 – 9:00 Ontvangst
9:00 – 9:05

verwelkoming & Introductie (PIO)

9:05 – 9:15 Huidige situatie en visie/ambitie (door ILVO)
9:15 – 12:00 Open Marktconsultatie
12:00 -12:15 Next Steps and Wrap-up
12:15 – 13:00 Eén-op-één gesprekken met bedrijven


Waar en wanneer?

De online marktconsultatie gaat door op dinsdag 2 maart 2021 van 9u tot 13u en zal in MS-Teams worden georganiseerd. Uw krijgt de MS-Teams-link toegestuurd één dag voor de marktconsultatie, op maandag 1 maart 2021, voor zover u zich voorafgaandelijk heeft ingeschreven (zie hieronder).

Inschrijven

U kan zich inschrijven door onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen.

 

English version

Goal of the project?

ILVO is building a new experimental barn for broiler chickens. This will serve as an example for the poultry industry in Flanders, with all techniques integrated to be operationally climate and energy neutral.

A public tender will be launched before the summer of 2021 to obtain a climate and energy-neutral house, specifically for broilers. The innovative solution aims at the combination and correct cooperation of different techniques (eg cooling, heating and ventilation, energy storage, ...). The challenge lies in selecting the right techniques, dimensioning them correctly, coordinating them adequately and adjusting them in order to achieve a climate-neutral result.

Market Consultation

During the market consultation, clarity is given about the applicability, risks and costs of the range of techniques that can be used to achieve the goal of the project. We want to 'match' the wishes of ILVO a contracting authority (from different perspectives, from the personnel, researchers, technical service, etc.) with (partial) solutions available on the market. The aim is to examine to what extent companies can provide solutions for the needs and requirements of ILVO, and how innovative, feasible (in terms of time, budget, development path, etc.) these solutions are.

For a smooth discussion and good result, it is recommended to have your company represented by team members with technological expertise (rather than by a sales or PR employee). They can usually estimate better and faster what the technological solutions can be for each need or desired functionality.

The outcome of the market consultation must enable ILVO to develop, test or purchase a suitable (innovative) solution for the stated need via a public tender.

Who should attend?

During this event, several use cases, specifications and expected outcome will be discussed. The main purpose is to make sure that the project specifications match with the current state-of-the-art in the domain of climate- and energy neutral poultry houses.

For the project 'climate and energy-neutral poultry barn', we invite, together with ILVO (Institute for Agricultural, Fisheries and Food Research), companies and research institutes with knowledge and experience in integrating, automating and optimizing regular and sustainable climate control technologies in industrial settings to participate in a market consultation.

We are reaching out to participants with the following specific competencies: technical expertise in techniques for climate control (ventilation, cooling, heating, ...), application of renewable energy technologies in the context of climate-neutral buildings and experts in programming, automation, optimization and visualization of the techniques in order to maximize ease of use, reliability and climate neutrality of the complex climate control systems of chicken barns.

Program
 

8:45 – 9:00 Welcome
9:00 – 9:05

Introduction Programme for Innovation Procurement (PIP)

9:05 – 9:15 Current situation/ambition (by the Contracting Authority - ILVO)
9:15 – 12:00 Open Market Consultation
12:00 -12:15 Next Steps and Wrap-up
12:15 – 13:00 One-on-one meeting with the contracting authority


When and where?

The online market consultation is organised on Tuesday 2 March from 9:00 am to 13:00 through MS-Teams. You will receive the MS-Teams-link, giving you access to the market consultation, one day before the market consultation, on Monday 1 March 2021, provided you have registered in advance (see hereunder).

Registration

 You can register by filling in the registration form below.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur
02-553 07 26