Marktconsultatie 'Met Argus de baan op'

Filter items
Evenement
donderdag 29 september 2022 - 13:00 tot 17:30

Click here for English version below

NEDERLANDS 

Wie zoeken we?

Voor het project “Met Argus de baan op” nodigen we, samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Addestino Innovation Management, ondernemingen en organisaties uit om deel te nemen aan een digitale marktconsultatie. Hierin gaan we op zoek naar een schaalbare oplossing die al rijdend automatisch gebreken in de weg en zijn aanhorigheden kan herkennen. We richten we ons enerzijds op bedrijven die ervaring hebben in deze markt en oplossingen of services voor vergelijkbare taken aanbieden. Daarnaast richten we ons op bedrijven die sensoren aanbieden die hiervoor gebruikt kunnen worden en op software bedrijven met ervaring in Artificiële Intelligentie en Machine Learning, al dan niet met ervaring in de infrastructuur- en mobiliteitssector.

De marktconsultatie zal online plaatsvinden op donderdag 29 september van 13u tot uiterlijk 17u30.

Deelname is uiteraard gratis, maar inschrijving is verplicht. U kan dit doen door het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina in te vullen tot en met maandag 26 september.

Doel project

Het doel van dit project is om een schaalbare oplossing te bekomen voor het detecteren en classificeren van gebreken in de Vlaamse wegen, fietspaden en afschermende constructies zoals o.a. vangrails.

De oplossing moet gemonteerd kunnen worden op voertuigen van de weginspecteurs en vervolgens deze inspecteurs ondersteunen om al rijdend deze gebreken waar te nemen. Aan de hand van verschillende sensoren moet het onderscheid gemaakt worden tussen o.a. gaten, langs-, dwars- en puntonvlakheden en hun dimensies inschatten.

De oplossing communiceert via API’s met de interne AWV toepassingen om de gedetecteerde gebreken samen met extra informatie zoals locatie, foto’s en de link naar het betreffende wegenasset naar de interne AWV toepassingen door te sturen en omgekeerd ook informatie te bekomen over de assets die AWV in beheer heeft.

Er wordt verwacht dat door de feedback van de wegeninspecteurs de voorgestelde oplossing zal bijleren om op termijn betere inschattingen te kunnen maken over de categorie en ernst van de gebreken.

Door gebruik te maken van deze oplossing beoogt AWV veiliger, efficiënter, duurzamer en vaker de wegen te kunnen controleren op gevaarlijke en verkeersonveilige situaties.

Doel en aanpak marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we de behoeften vanuit AWV 'matchen' met (deel-) oplossingen beschikbaar op de markt. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van AWV, en hoe innovatief, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en schaalbaar deze oplossingen zijn.

Er wordt geen voorbereiding (in de vorm van presentaties, pitches of dergelijke) verwacht van de deelnemende bedrijven en organisaties.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het wel aangewezen om uw bedrijf te laten vertegenwoordigen door een medewerker met technologische expertise (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke behoefte of gewenste functionaliteit.

De uitkomst van de marktconsultatie moet AWV in staat stellen om één of meerdere geschikte (innovatieve) oplossingen voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen en/of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Waar en wanneer?

Omwille van het internationale karakter zal de marktconsultatie volledig online en in het Engels plaatsvinden op donderdag 29 september 2022 van 13u tot 17u30.

De resultaten van de marktconsultatie zullen publiek beschikbaar gesteld worden via deze website. Om op de hoogte te blijven, kan u zich best abonneren op de PIO-nieuwsbrief.

Inschrijven

Deelname is uiteraard gratis, maar inschrijven is verplicht. U kan dit doen door het inschrijvingsformulier onderaan in te vullen tot en met maandag 26 september 2022.

Een paar dagen voor de marktconsultatie zal u de nodige informatie (o.a. agenda, link) toegestuurd krijgen om deel te nemen.

English version

 

 

Who are we?

The project is initiated by the Flemish Agency for Roads and Traffic (AWV). This agency is an internal autonomous agency and one of the links of the Mobility and Public Works policy area. The Agency for Roads and Traffic manages about 7000 km of regional roads and motorways and about 6,700 km of cycle paths. The Agency wants to realise safe, smooth and sustainable mobility for all road users in Flanders.

To this end the Agency for Roads and Traffic assumes the responsibility for:

  • managing, maintaining and optimising the roads entrusted to it
  • organising the traffic on the road network entrusted to it
  • helping to shape policy.

Who are we looking for?

For the project “On the road with Argus” we invite, together with AWV and Addestino Innovation Management, companies and organizations to participate in a digital market consultation. In this consultation we are looking for a scalable solution that can automatically recognize defects in the road and its assets while driving. We focus on companies that have experience in this market or offer a solution or services for familiar tasks. In addition, we also focus on companies that offer sensors that can be used for this purpose and on software companies with expertise in Artificial Intelligence and Machine Learning, with or without experience in the infrastructure and mobility sector.

The market consultation will take place online Thursday 29th September from 13h until 17h30.

Participation is free, but singing up is mandatory. You can do this by filling in the registration form at the bottom of this page until Monday 26th of September.

Goal of the project

The aim of this project is to obtain a scalable solution for detecting and classifying defects in Flemish roads, bicycle paths and protective structures such as crash barriers.

The solution must be able to be mounted on vehicles of road inspectors and subsequently support these inspectors to detect these defects while driving. Using various sensors, it is necessary to distinguish between potholes, longitudinal, transverse and point unevennesses and to estimate their dimensions.

The solution communicates via APIs with the internal AWV applications to forward the detected defects together with extra information such as location, photos and a link to the relevant road asset to the internal AWV applications and vice versa for obtaining information about the assets managed by AWV.

It is expected that the feedback from the road inspectors will help to improve the proposed solution in order to be able to make better estimates about the category and seriousness of the defect in due course.

By using this solution, AWV aims to be able to check the roads for dangerous and unsafe traffic situations more safely, more efficiently, more sustainable and more often.

Goal and approach of the market consultation

During the market consultation we want to match the needs from AWV with (partial) solutions available on the market. The aim is to examine to which extent companies can provide solutions for the needs and requirements of AWV, and how innovative, feasible (in terms of time, budget, development trajectory, etc.) and scalable these solutions are.

No preparation (in the form of presentations, pitches or the like) is expected from the participating companies and organizations.

For a smooth discussion and good results, it is advisable to have your company represented by an employee with technological expertise (rather than by a sales or PR representative). They are usually better and faster at estimating what the technological solutions can be for each need or desired functionality.

The outcome of the market consultation should enable AWV to develop and/or purchase one or more suitable (innovative) solutions for the stated need via a government contract.

Where and when?

Due to its international character, the market consultation will take place entirely online and in English on Thursday, September 29, 2022 from 1 pm to 5:30 pm.

The results of the market consultation will be made publicly available through this website. To stay informed, it is best to subscribe to the PIP newsletter (Dutch only).

Registration

Participation is free, but singing up is mandatory. You can do this by filling in the registration form at the bottom of this page until Monday 26th of September.

A few days before the market consultation you will receive the necessary information (agenda, link, …) to participate.

REGISTRATION FORM

Ik ga ermee akkoord dat mijn in het inschrijvingsformulier verstrekte gegevens door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie worden verwerkt conform het Privacybeleid (te raadplegen op https://www.ewi-vlaanderen.be/contact/privacybeleid). I hereby consent that my personal data and information provided in the registration form will be processed by the Department of Economy, Science and Innovation in accordance with its Privacy Policy (available at https://www.ewi-vlaanderen.be/en/contact/privacy-declaration).

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Tom D'heygere

N-project Innovatieve overheidsopdrachten
Adviseur
+32 474 16 01 64