Marktconsultatie "Meten van deformaties bij bruggen via INSAR"

Filter items
Evenement
woensdag 21 oktober 2020 - 12:00 tot 17:00

Nederlands

English

deformatie_bruggen_-_banner_-_mow.jpg

Wie zoeken we?

Voor het project ‘Meten van deformaties bij bruggen’ nodigen we samen met het Xperta (MOW) ondernemingen, consultants en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring omtrent INSAR analyse alsook in niet-terrestrische monitoringstechnieken (satellietbeelden) die het monitoren van deformaties van infrastructuur op grote schaal (bruggen, kaaimuren, dijken, …) toelaten, om deel te nemen aan een marktconsultatie.

Tijdens de marktconsultatie wil Xperta peilen naar de haalbaarheid van potentiële innovatieve oplossingen en dit zowel op technologisch en financieel vlak als op implementeerbaarheid. Om deze reden zijn voornamelijk deelnemers met technische expertise welkom tijdens de sessie.

Doel van het project

Met behulp van radar satellietbeelden kunnen theoretisch verplaatsingen tot op millimeterniveau vastgesteld worden door het meten van faseverschillen tussen opeenvolgende beelden. Dit gebeurt aan de hand van de verwerking van SAR data aan de hand van verschillende methodes, zoals een INSAR analyse.

Het project beoogt vervormingen van kunstwerken (hoofdfocus op bruggen) op te volgen met behulp van een analyse op basis van SAR data.

Het hoofddoel van het project is om na te gaan of INSAR kan ingezet worden in het dagelijks beheer van bruggen en om te onderzoeken welk type satellietbeelden en analyse hiervoor best geschikt zijn. Het opschalen van monitoring van infrastructuur (van 1 brug naar 2500 bruggen) is een cruciale onderzoeksvraag waar Xperta een antwoord op zoekt.

Een tweede doelstelling van deze innovatie is om problemen sneller te detecteren aan de hand van de uitgevoerde analyse en topografische metingen efficiënter in te zetten op bruggen die mogelijks een risico vormen of niet opgevolgd kunnen worden met behulp van deze techniek. Hiervoor worden idealiter anomalieën in de vervormingen automatisch gedetecteerd.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen oplossingen kunnen aanreiken om de behoeften van de overheid in te lossen.

Gedurende het evenement zullen verschillende mogelijke scenario’s om te behoefte in te vullen gepresenteerd worden. De marktpartijen en experten worden uitgenodigd om hier feedback op te geven aan de hand van een interactieve feedback sessie, en hun voorkeuren met betrekking tot een eventuele plaatsingsprocedure aan te geven.

De uitkomst van de marktconsultatie moet Xperta in staat stellen om een innovatief proefproject te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Programma

12:00 – 12:10

Verwelkoming 

12:10 – 12:30

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten

12:30 – 12:45

Huidige situatie en visie/ambitie voor de toekomst (Xperta)

12:45 – 14:30

Interactieve verduidelijking behoeftebepaling & innovatiepotentieel (Verhaert)

14:30 – 14:40

Pauze

14:40 – 16:30

Privégesprek met Xperta

 

Waar en wanneer?

Door Covid-19 wordt de marktconsultatie online georganiseerd en vindt plaats op woensdag 21 oktober 2020. Eén week voor het event ontvangt u per e-mail een link om deel te nemen aan het event.  

Inschrijven

U kan zich inschrijven door onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen.

 

English version

deformatie_bruggen_-_banner_-_mow.jpg

Who are we looking for?

For the project "Measuring bridge deformations" we invite, together with Xperta (MOW),  companies, consultants and research groups with knowledge and experience regarding INSAR analysis and other non-terrestrial monitoring techniques (based on satellite images) which enable to monitor deformations of infrastructure on a large scale (bridges, quay walls, dikes…), to participate in the market consultation.

During the market consultation, Xperta wants to weigh the feasibility of possible innovative solutions, both technically and financially. For this reason, mainly participants with technical expertise are invited for the session.

Purpose of the project

Using radar satellite images, theoretical displacements down to the millimeter level can be determined by measuring phase differences between successive images. This is done based on an analysis of SAR data, for example with INSAR analysis.

The project aims to monitor deformations of structures (main focus on bridges) using an analysis based on SAR data.

The main goal of the project is to investigate whether INSAR can be deployed in the daily management of bridges (2500 bridges) and to investigate which type of satellite images and analysis are best suited for this purpose. The upscaling possibilities when monitoring infrastructure (going from 1 to 2500 bridges) is a crucial research questions involved in this application.

A second objective of this innovation is to detect problems faster based on the analysis carried out and to use topographic measurements more efficiently on bridges that may pose a risk. Ideally, anomalies in the deformations should be automatically detected for this.

Purpose of the market consultation

During the market consultation, we’ll bring together the supply-and demand side for this project. The aim is to examine to what extent companies and research institutes can provide innovative solutions to meet the needs of the contracting authority.

During the event, different possible scenarios to fill in the need will be presented. Companies  and experts are invited to provide feedback through an interactive feedback session, and to indicate their preferences regarding a possible tendering procedure.

The outcome of the market consultation should enable Xperta to develop or purchase an innovative pilot project through a public tender.

Program

12:00 – 12:10

Welcome 

12:10 – 12:30

Programme Innovation Procurement

12:30 – 12:45

Current situation and vision/ambition for the future (Xperta)

12:45 – 14:30

Interactive session, clarification of the needs and innovation potetntial

14:30 – 14:40

Break

14:40 – 16:30

One-on-one discussion with the Contracting Authority Xperta

 

Where and when?

An open market consultation will be organized online and will take place on Wednesday 21 October 2020, 12 PM to 16:30 PM. One week before the event a link will be sent to you to join the event. 

Registration

You can register using the form below.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur
02-553 07 26