Marktconsultatie "Meten van persoonlijke blootstelling aan luchtvervuiling"

Filter items
Evenement
dinsdag 26 mei 2020 - 14:00 tot 17:00

Nederlands

English

toolset_buitenlucht_banner.jpg

Doel project

De blootstelling van de Vlaamse bevolking aan luchtvervuiling wordt momenteel bepaald op basis van het thuisadres (statische blootstelling). In de realiteit verplaatsen we ons en brengen we veel tijd door op andere plaatsen. Voor lokaal en regionaal beleid, gezondheidsonderzoek en bewustwording is er daarom nood aan het in kaart brengen van de dynamische en persoonlijke blootstelling. Recente ontwikkelingen in luchtkwaliteitsmetingen en -modellering maken het mogelijk om hierrond een traject op te starten.

Het PIO-project ‘Toolset voor persoonlijke blootstelling van burgers aan luchtvervuiling’ heeft daarom als doelstelling om een mobiele toolset te ontwikkelen voor het meten van persoonlijke blootstelling van burgers aan luchtvervuiling, rekening houdend met het verplaatsingsgedrag van individuen doorheen de dag. Deze meetdata dient in eerste instantie om de bestaande theoretische modellen te valideren, maar zal ook gebruikt worden om eindgebruikers en beleidsmakers te informeren over de opgelopen blootstelling.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en 'matchen'. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen en onderzoeksgroepen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden (vertaald in use cases) van VMM en VPO, en hoe haalbaar (qua budget, ontwikkelingstraject, enz.) en innovatief deze oplossingen zijn. We nodigen voor deze marktconsultatie daarom in het bijzonder ondernemingen en onderzoeksgroepen uit, die kennis en ervaring hebben met sensoren, sensorplatformen en meetmethodieken voor luchtkwaliteit. Voor een goede inschatting van wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke use-case, wordt aangeraden dat u uw organisatie door een technisch medewerker laat vertegenwoordigen. Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen en risico's kunnen.

De uitkomst van de marktconsultatie moeten VMM en VPO in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

We bieden u eveneens de mogelijkheid om uw bedrijf, nuttige ervaringen en mogelijke oplossing(en) toe te lichten in een aparte speeddate of privégesprek met een lid van het projectteam. Indien u dit wenst, gelieve dit hieronder aan te geven in het formulier.

Meer informatie over het project, de betrokken partijen en de doelstellingen van deze marktconsultatie is beschikbaar in deze video.

Waar en wanneer?

De marktconsultatie zal online georganiseerd worden en gaat door op dinsdag 26 mei van 14:00 tot 17:00.

U zult enkele dagen op voorhand de link naar de virtuele marktconsultatie ontvangen. Om de marktconsultatie te kunnen bijwonen, dient u ten minste te beschikken over een PC of laptop met een stabiele internetconnectie. Tijdens de marktconsultatie zal er informatie via het scherm gedeeld worden en zal er feedback gevraagd worden via een aparte webapplicatie. Om vlot te kunnen participeren wordt het afgeraden om gebruik te maken van een mobiel toestel. De marktconsultatie is een interactieve sessie en dus moeilijk te combineren met andere online vergaderingen.

De resultaten van de marktconsultatie zullen publiek beschikbaar gesteld worden via onze website. Om op de hoogte te blijven, kan u zich best abonneren op de PIO-nieuwsbrief.

Inschrijven

Deelname is gratis, maar geïnteresseerden dienen zich voor donderdag 21 mei in te schijven via het formulier onderaan deze pagina.

Contact

dit is een initiatief van VMM, VPO en het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO).

Vragen of opmerkingen?

English version

toolset_buitenlucht_banner.jpg

Objective Project

The exposure of the Flemish population to air pollution is currently determined on the basis of the home address (static exposure). In reality, we move around and spend a lot of time in other places. For local and regional policy, health research and awareness-raising there is therefore a need to map out the dynamic and personal exposure. Recent developments in air quality measurements and modelling make it possible to start a trajectory around this topic.

The objective of the PIP project 'Toolset for personal exposure of citizens to air pollution', is therefore to develop a mobile toolset for measuring the exposure to air pollution of civillians taking into account the dynamic movements of these individuals during the day. The resulting data serves primarily to validate the existing theoretical models, but will be used in a later instance to inform end users and policy makers on exposure to air pollution.

Objective Market Consultation

During the market consultation we want to bring supply and demand side together for this project and 'match' it. The aim is to examine to what extent companies and research groups can provide solutions for the needs and requirements (translated into use cases) of VMM and VPO, and how feasible (in terms of budget, development trajectory, etc.) and innovative these solutions are. We therefore particularly invite companies and research groups, who have knowledge and experience with sensors, sensor platforms and air quality measurement methods, to participate in this market consultation. For a good estimation of what the technological solutions can be for each use case, it is recommended that you have your company represented by a technical employee. They will usually be able to assess better and faster what the technological solutions and risks.

The outcome of the market consultation should enable VMM and VPO to have a suitable innovative solution developed or purchased via a public contract.

We also offer you the opportunity to explain your company, useful experiences and possible solution(s) in a separate speed date or private conversation with a member of the project team. If you wish to make use of this opportunity, please indicate this in the form below.

More information on the scope of the project, the organising parties and the objectives of the market consultation can be found via this video

Where and When

The market consultation will be organised online and will take place on Tuesday May 26th from 14:00 to 17:00.

You will receive the link to the virtual market consultation a few days in advance. To be able to attend the market consultation, you need to have at least a laptop or PC and a stable Internet connection. During the session information will be shared via the screen and feedback will be regularly asked via a web application. To ensure fluent participation, it is advised against participation with mobile devices. The market consultation is a highly interactive session and thus difficult to combine with a second virtual meeting.

The results of the market consultation will be made publicly available on our website. To stay informed, it is best to subscribe to the PIO newsletter.

Register

Participation is free of charge, but interested parties should register before Thursday 21 May via the form below.

Contact

This is an initiative of VMM, VPO and the Innovative Public Procurement Programme (PIP).

Vragen of opmerkingen?

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Corien Struijk

Senior beleidsadviseur
02-432 42 87