Marktconsultatie 'Mobiel Brandweer Informatie Centrum (MobiBIC)'

Filter items
Evenement
vrijdag 7 mei 2021 - 09:00 tot 12:30

Nederlands

English

 

Dit event had plaats op vrijdag 7 mei 2021.

Wie zoeken we?

Het project 'Mobiel Brandweer Informatie Centrum (MobiBIC)' beoogt een platform te bekomen dat toelaat om de beleving van een fysiek bezoek aan het Brandweer Informatie Centrum (BIC) van Brandweer Zone Antwerpen (BZA) te creëren op afstand - MobiBIC: een mobiele versie van het BIC.

Dit platform moet aan de beheerders van het BIC toelaten om zelf inhoud te kunnen creëren o.b.v. van bestaande (360°)-filmfragmenten, 3D-modellen, tekst en beeldmateriaal. En deze te kunnen publiceren naar een zo breed mogelijk doelpubliek. Idealiter met de mogelijkheid om de gebruikerskant van het platform (automatisch) aan te passen per gebruikersgroep zodat jongeren, senioren, nieuwe Belgen enz. MobiBIC makkelijk toegankelijk, aangenaam en vooral leuk vinden.

Naast het MobiBIC platform is ook de inhoud zeer belangrijk. Essentieel is dat beheerders zelf inhoud kunnen creëren en dat deze maximaal uitwisselbaar is. Vandaar de insteek voor een LMS en een bijhorende standaard (bv. SCORM) die maximale flexibiliteit kan garanderen tussen platform en inhoud. Zodat ook de nieuwste technologieën (wat komt er na Virtual Reality [VR] en Augmented Reality [AR]?) op het MobiBIC platform kunnen geplaatst worden.

Daarom zijn we enerzijds op zoek naar integratoren, ontwikkelaars en leveranciers van platformen die inhoud universeel kunnen aanbieden (bv. een LMS) en anderzijds naar aanbieders en ontwikkelaars van tools om interactieve inhoud mee te creëren voor deze platformen (bv. een no-code authoring tool voor SCORM).

Dit is een open marktconsultatie en wij verwelkomen graag lokale en internationale deelnemers, de voertaal voor de marktconsultatie is evenwel het Nederlands. Gezien het grote belang om aan te sluiten bij de leefwereld van de verschillende doelgroepen en de nauwe interactie die dit zal vereisen met BZA kiezen we ervoor om in het Nederlands te werken. 

Doel project

BZA zet in op informerende en sensibiliserende brandpreventie. BZA legt daarbij de focus op doelgroepgerichte brandpreventieve educatie: via specifieke doelgroepen zoals leeftijdsgroepen en 'kwetsbare' doelgroepen wil BZA zijn preventieve boodschap verder (laten) uitdragen.

BZA wil zijn brandpreventieve educatie ook buiten het BIC brengen tot bij de doelgroepen zelf. Vooral de meer kwetsbare doelgroepen vinden hun weg naar het BIC immers moeilijk(er). Ook bij andere vragen en noden 'op maat' zijn de educatiemogelijkheden buiten het BIC begrensd.

BZA is dan ook op zoek naar een mobiele (online) versie van het BIC. Concreet beoogt BZA de ontwikkeling van een mobiel platform dat de bestaande educatiepakketten (= de 'sensibiliseringscontent') samenbrengt en in een tool voorziet om die pakketten meer belevingsgericht te maken. Bedoeling is om het platform en de tool open beschikbaar te stellen voor alle (potentiële) gebruikers (medewerkers van BZA en ook van andere hulpverleningszones en partners in Vlaanderen - en daarbuiten) zodat de content op het platform 'altijd en overal' inzetbaar is en de gebruikers zelf de (bestaande) educatiepakketten meer belevingsgericht kunnen maken met behulp van een 'doe-het-zelf-VR/AR' tool.

Op die manier hoopt BZA een breder publiek te kunnen bereiken en meer leereffecten te kunnen genereren.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en 'matchen'. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre bedrijven oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van BZA en hoe haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en innovatief deze oplossingen zijn.

Er wordt geen voorbereiding (in de vorm van presentaties, pitches of dergelijke) verwacht van de deelnemende bedrijven en organisaties. Addestino Innovation Management zal de discussie interactief aanpakken en modereren. Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het wel aangewezen om uw bedrijf of onderzoeksgroep te laten vertegenwoordigen door een technische medewerker (eerder dan door een sales- of PR-medewerker) die het Nederlands voldoende beheerst. Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke use case. De uitkomst van de marktconsultatie moet BZA in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Programma
 

09u00

Introductie tot het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), Veerle Lories, PIO

09u10

Introductie tot het project 'MobiBIC', Veerle De Decker, Brandweer Zone Antwerpen (BZA)

09u30

Marktconsultatie, deel 1 (use cases), Jo Degraef, Addestino

11u00

Korte pauze

11u10

Marktconsultatie, deel 2, Jo Degraef, Addestino

12u15

Vervolgstappen en vragen

12u30

Einde

 

Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat door op vrijdag 7 mei 2021 en zal, ingevolge de COVID-19 pandemie, volledig online georganiseerd worden. De marktconsultatie zal in het Nederlands doorgaan.

U zult enkele dagen op voorhand de link naar de virtuele marktconsultatie ontvangen. Om de marktconsultatie te kunnen bijwonen, dient u ten minste te beschikken over een PC of laptop met een stabiele internetconnectie. Tijdens de marktconsultatie zal er informatie via het scherm gedeeld worden en zal er door de moderator feedback gevraagd worden via een aparte webapplicatie. Om vlot te kunnen participeren, wordt het afgeraden om gebruik te maken van een mobiel toestel. De marktconsultatie is een interactieve sessie en dus moeilijk te combineren met andere online vergaderingen.

Inschrijven

Deelname is gratis maar geïnteresseerden moeten zich inschrijven vóór dinsdag 4 mei 2021 onderaan deze pagina.

 

English version

 

Target audience

The 'Mobile Fire Brigade Information Centre (MobiBIC)' project aims to procure a platform that allows to remotely create the experience of a physical visit to the Fire Brigade Information Centre (Brandweer Informatie Centrum - BIC) of the Fire and Rescue Service Antwerp (Brandweer Zone Antwerpen - BZA) - MobiBIC: a mobile version of the BIC.

This tool needs to allow the content managers to create their own content, based on existing 360°-movie clips, 3D-Models, text and photos. And to publish this content to a broad target audience, ideally the platform's user-facing UI could adapt to the different audiences of MobiBIC: kids, senior citizens, new Belgians etc. so that they'll find MobiBIC easily accessible, pleasant to use and, most importantly, fun.

The content published on MobiBIC is just as important. It is key that the content managers can create their own content and that this content can be easily exchanged between tools. That is why our initial approach starts from an LMS and a standard (e.g. SCORM) to guarantee maximal flexibility between platform and content. So that in the future new technologies (what will come next, after Virtual Reality [VR] and Augmented Reality [AR]?) can be published on the MobiBIC platform.

Therefore, we are looking for integrators, developers, and suppliers of platforms that can deliver content in a broad and universal manner (e.g. an LMS) on the one hand, and for developers and suppliers of tools to develop interactive content for these platforms (e.g. a no-code authoring tool for SCORM) on the other.

This will be an open market consultation and we would like to welcome international parties to this event. However, the event will be held in Dutch. We greatly value the ability of the MobiBIC platform to deliver an experience that aligns with our target audiences, and the close interaction that will require. Therefore, we would appreciate it if you could make the effort to either find a local partner that could join for your organisation or find a local representative.

Goal of the project

BZA aims to inform and make people aware of the need for fire prevention. BZA thereby focuses on target group-oriented fire prevention education. Through specific target groups such as age groups and 'vulnerable' communities BZA wants to extend the reach of its messaging.

BZA also wants to bring this message beyond the physical confines of the BIC and on the doorstep of the target audience. The more vulnerable communities find it more difficult to reach the BIC. Also, specific audiences that may require a 'tailored' approach are outside of the capabilities of the current BIC.

Therefore, BZA is looking for a mobile (online) version of the BIC. More specifically, BZA would like to procure a mobile platform that brings together the existing educational content in a single tool and allows for content to be delivered in a more experiential way. The idea is to open up this platform for all possible users: staff from BZA but also other fire brigades and other organisations in Flanders - and beyond. The content should be 'always and everywhere' accessible and the staff themselves can make the content more engaging via a 'DIY-AR/VR authoring' tool.

In this way BZA hopes to reach a broader audience and improve the learning and behavioural change required.

Goal of the market consultation

During the market consultation we want to bring together and 'match' the supply and demand sides of this project. The aim is to examine to what extent companies can provide solutions for BZA's needs and requirements, and how feasible (in terms of time, budget, development setup, etc.) and innovative these solutions are.

There's no preparation (in the form of presentations or pitches) expected from the participating companies and organisations. Addestino Innovation Management will facilitate the market consultation and moderate the discussions. For a smooth discussion and good results, it is recommended to have your company or research group represented by a technical employee (rather than by a sales or PR employee) who has sufficient knowledge of Dutch. They can usually estimate better and faster what the technological solutions could be for each use case. The outcome of the market consultation should enable BZA to develop an appropriate innovative solution or to purchase a solution via a public tender.

Programme
 

09:00

Introduction to the Programme for Innovation Procurement (PIP), Veerle Lories, PIP

09:10

Introduction to the project 'MobiBIC', Veerle De Decker, Fire and Rescue Service Antwerp (Brandweer Zone Antwerpen - BZA)

09:30

Market consultation, part one (use cases), Jo Degraef, Addestino

11:00

Short break

11:10

Market consultation, part two, Jo Degraef, Addestino

12:15

Next steps and questions

12:30

Wrap-up

 

Where and when?

The market consultation will take place on Friday May 7th, 2021 and will, because of the COVID-19 pandemic, be organised completely online. The market consultation will be held in Dutch.

You will receive the link to the virtual market consultation a few days in advance. To be able to attend the market consultation, you must at least have a PC or laptop with a stable internet connection. During the market consultation, information will be shared on the screen and feedback will be requested by the moderator via a separate web application. It is not recommended to participate using a mobile device. The market consultation is an interactive session and therefore difficult to combine with other online meetings.

Registration

Participation is free of charge but interested parties should register before Tuesday May 4th, 2021 at the bottom of this page.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Erwin Dewallef

Senior beleidsadviseur
02-553 60 06