Marktconsultatie "Optimalisatie nauwkeurigheid testbassin van de nieuwe sleeptank"

Filter items
Evenement
dinsdag 15 september 2020 - 13:00 tot 17:00

Nederlands

English

sleuftank_banner.jpg

Wie zoeken we?

Voor het project ‘Optimalisatie Nauwkeurigheid testbassin van de nieuwe Sleeptank’ nodigen we samen met het Waterbouwkundig Laboratorium en Verhaert, ondernemingen, experten en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring betreffende de bouwindustrie (zowel materiaalspecialisten als uitvoerende specialisten) om deel te nemen aan een marktconsultatie.

We nodigen voornamelijk deelnemers uit de sector van industriële vlakke vloeren om mee te denken over mogelijke oplossingen.

Doel van het project

Het Waterbouwkundig Laboratorium wil voor de nieuwe sleeptank in Oostende (174m lang en 20 meter breed) de opbouw van de afwerklaag op de bodem en zijwanden optimaliseren.   

Deze afwerklaag zorgt ervoor dat de geometrische tolerantie op de doorsnede van de sleeptank binnen de millimeter wordt gebracht, voor zowel de bodem als voor de zijwanden.

Bijkomend wordt er met deze innovatieve opdracht voor gezorgd dat de afwerklaag over een afstand van 90 meter zonder naden of voegen kan uitgevoerd worden.

De haalbaarheid van de gevraagde toleranties zijn met bestaande technieken nog niet aangetoond. Het Waterbouwkundig Laboratorium nodigt daarom graag partijen uit om samen met hen tot een zo nauwkeurig mogelijke oplossing te komen.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en 'matchen'.  Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen en onderzoeksgroepen oplossingen kunnen aanreiken voor hun behoeften. Het Waterbouwkundig Laboratorium is op zoek naar partners om de afwerklaag zo goed als mogelijk binnen de toleranties te brengen. De concrete vereisten worden tijdens de marktconsultatie zelf meegedeeld.

De uitkomst van de marktconsultatie moet Het Waterbouwkundig Laboratorium in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

We bieden u eveneens de mogelijkheid om uw bedrijf, nuttige ervaringen en mogelijke oplossing(en) toe te lichten tijdens een apart privégesprek (10min) met een lid van het projectteam. Indien u dit wenst, gelieve dit hieronder aan te geven in het formulier.

Programma

13:00 – 13:10

Verwelkoming (Verhaert)

13:10 – 13:20

Introductie PIO (PIO)

13:20 – 13:40

Huidige situatie en visie/ambitie (Het Waterbouwkundig Laboratorium)

13:40 – 14:40

Verduidelijking behoeftebepaling en innovatiepotentieel (Verhaert)

14:40 – 14:50

Pauze

14:50 – 15:30

Interactieve workshopsessie

15:30 – 17:00

Individuele privégesprekken


Waar en Wanneer?

De marktconsultatie gaat door op dinsdag 15 september 2020, 13:00 tot 17:00, in het Maritiem Onderzoekcentrum te 8400 Oostende, Plassendale. Inschrijven kan tot donderdag 10 september.

 

U kan zich inschrijven door onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen.

English version

sleuftank_banner.jpg

Who should attend?

For the project "Optimization Accuracy test basin of the new Towing Tank", we invite, together with Flanders Hydraulics Research, companies and experts with knowledge and experience regarding the construction industry (both material specialists and executing specialists) to participate in a market consultation.

We mainly invite participants from the industrial level floor sector.

Goal of the project

Flanders Hydraulics Research wants to optimize the construction of the finishing layer on the bottom and side walls for the new towing tank in Oostende (174 m long and 20 m wide).

This finishing layer ensures that the geometric tolerance on the cross section of the towing tank is less than a millimeter, for both the bottom and the side walls.

In addition, this innovative assignment ensures that the finishing layer can be built over a distance of 90 meters without seams or joints. The feasibility of the requested tolerances has not yet been demonstrated with existing techniques. Flanders Hydraulics Research therefore gladly invites parties to work with them to find the most accurate solution possible

Market Consultation

During the market consultation, we want to bring together and 'match' the supply and demand sides for this project. The aim is to examine to what extent companies and research institutes can provide solutions to their needs. Flanders Hydraulics Research is looking for partners to bring the finishing layer within tolerances as much as possible. The concrete requirements are communicated during the market consultation itself.

The outcome of the market consultation must enable Flanders Hydraulics Research to develop or purchase a suitable innovative solution for the stated need via a public tender.

We also offer you the possibility to present your company, useful experiences and possible solution (s) during a separate private conversation (10min) with a member of the project team. Please indicate this below in the registration form.

Programme

12.:30 – 13:00

Registration of the participants

13:00 – 13:20

Introduction Programme for Innovation Procurement (PIP)

13:20 – 13:40

Current situation/ambition (by the Contracting Authority - Flanders Hydraulics)

13:40 – 14:40

Clarification of needs and innovation potential (Verhaert)

14:40 – 14:50

Pause

14:50 – 15:30

Interactive workshop-session

15:30 – 17:00

Individual Face-to-Face meeting with the contracting authority


When and where?

The market consultation will take place on Tuesday 15 September 2020, 13:00 to 17:00, in the 'Maritiem Onderzoekscentrum' 8400 Oostende, Plassendale. Registration is open until Thursday 10 September.

Registration

You can register by filling in the registration form below.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur
0477 60 98 14