Marktconsultatie "Plaatsing en indienststelling van middelgrote windturbine in lus van verkeersknooppunt in Zelzate"

Filter items
Evenement
dinsdag 24 januari 2023 - 09:30 tot 11:00

Click here for the English version below

NEDERLANDS

Wie zoeken we?

In het project “Versnelling energietransitie door wind” willen we samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Vlaamse Energiebedrijf (VEB) nagaan hoe kleine en middelgrote windturbines een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie naar een koolstofarm Vlaanderen.

Concreet willen we in Zelzate (Vlaanderen) een middelgrote windturbine (met maximaal vermogen van 250kW en maximale tiphoogte van 61,5m) laten installeren in een van de lussen van een verkeersknooppunt (klaverblad). Omdat dit geen evidente locatie is, nodigen we ondernemingen en organisaties uit om deel te nemen aan een marktconsultatie.

We richten ons in de eerste plaats op:

 • Leveranciers van middelgrote windturbines;
 • Aannemers met expertise in het funderen van windturbines;
 • Aannemers elektrotechnische werken, in het bijzonder elektrische installaties voor hernieuwbare energie.

Bent u bereid uw inzichten met ons te delen zodat wij een goed en realistisch bestek kunnen opmaken voor de opdracht? Schrijf u dan hieronder in.

Beschrijving site Zelzate-West

De middelgrote windturbine zou langs de openbare weginfrastructuur aan het complex Zelzate-West geïnstalleerd moeten worden, in een van de lussen van het verkeersknooppunt (klaverblad) op de kruising van E34 en R4.

Een grote windturbine is op deze locatie niet mogelijk omwille van de nabijheid van de weginfrastructuur, de tunnels en een aardgastransportleiding.

De opgewekte groene energie zal gebruikt worden om de nabijgelegen Zelzatetunnel en de Debbautstunnel te voorzien van elektriciteit voor verlichting, verluchting, enz. De windturbine zal de tunnels voorzien van energie voor de basislast. Daarnaast worden ook zonnepanelen voorzien in een andere lus van het verkeersknooppunt, die het extra verbruik overdag invullen.

Zowel de windturbine als de zonnepanelen komen binnen het Zelzatecomplex. Het is in Vlaanderen de eerste keer dat er zonnepanelen en een windmolen in de lussen van een verkeersknooppunt geplaatst worden. Het complex Zelzate-West wordt aldus een pilootproject voor Vlaanderen. AWV zal daarom ook extra monitoren, o.a. ook in functie van de verkeersveiligheid.

Doel en aanpak marktconsultatie

Open workshop

De marktconsultatie zal in eerste instantie plaatsvinden in de vorm van een online workshop in groep.

Er wordt van u geen voorbereiding (in de vorm van presentaties, pitches of dergelijke) verwacht.

AWV zal u tijdens de meeting informeren over de context, randvoorwaarden en doelstellingen van het pilootproject ‘middelgrote windturbine complex Zelzate-West’.

Aansluitend zal u samen met de andere deelnemers uitgenodigd worden om een aantal vragen te beantwoorden die ons toelaten om een goed bestek op te maken. De vragen zullen o.a. peilen naar:

 • de technische randvoorwaarden voor de bouw en fundering van de turbine nabij de weginfrastructuur;
 • de contractuele randvoorwaarden, incl. de financiering;
 • de wijze van plaatsing;
 • evt. nood aan consortiumvorming;
 • eigendomsmodaliteiten;
 • …  

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf of organisatie te laten vertegenwoordigen door medewerkers die deze zaken zowel technisch als financieel correct kunnen inschatten.

Confidentieel 1 op 1 overleg

Indien u uw expertise en visie op dit windturbineproject ook graag individueel deelt met VEB en AWV tijdens een kort online confidentieel overleg (15min), gelieve dit dan zo aan te geven in het inschrijvingsformulier hieronder.

Bestek

De uitkomst van de marktconsultatie (in groep en individueel) moet ons in staat stellen om in de loop van 2023, na het bekomen van de omgevingsvergunning, samen met AWV en VEB tot een realistische en succesvolle overheidsopdracht te komen voor de plaatsing en indienststelling van een middelgrote windturbine in het klaverblad in Zelzate-West.

Waar en wanneer?

Open workshop

De publieke marktconsultatie gaat door op dinsdag 24 januari 2023 van 09:30 tot 11:00 (CET).

De marktconsultatie zal online plaatsvinden.  

Na inschrijving hieronder, zal u de link voor deelname, als ook de agenda, ten laatste op maandag 23 januari 2023 via e-mail ontvangen.  

Voorlopige agenda publieke marktconsultatie:

 • 09u25: Ontvangst en welkom (5 min)
 • 09u30: Introductie tot de site door AWV  
 • 10u00: Discussie adhv vragen
 • 10u45: Wrap up – tijdslijn aanbesteding (15 min)

Confidentieel 1 op 1 overleg

De individuele gesprekken worden voorzien op dinsdag 31 januari 2023 in de voormiddag. Na inschrijving hieronder, zal u een concreet tijdslot, inclusief link voor deelname, ontvangen.

Taal

De marktconsultatie zal ingeval er niet-Nederlandstalige deelnemers zijn, in het Engels verlopen.   

Resultaten

De resultaten van de marktconsultatie zullen publiek beschikbaar gesteld worden via deze website met waarborging van confidentiële informatie.

Inschrijven

Deelname is uiteraard gratis, maar inschrijving is verplicht. U kan dit doen door het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina in te vullen tot en met vrijdag 20 januari 2023, 12:00.

English version

Market consultation on placement and commissioning of medium-sized wind turbine in loop of traffic interchange in Zelzate

Who are we looking for?

In the project "Accelerating energy transition through wind", we want to explore together with the Agency for Roads and Traffic (AWV) and the Flemish Energy Company (VEB) how small and medium-sized wind turbines can contribute to the energy transition towards a low-carbon Flanders.

Specifically, we want to have a medium-sized wind turbine (with maximum power of 250kW and maximum tip height of 61.5m) installed in one of the loops of a traffic interchange (cloverleaf) in Zelzate (Flanders). As this is not an obvious location, we are inviting companies and organisations to participate in a market consultation.

We are primarily targeting:

 • Suppliers of medium-sized wind turbines;
 • Contractors with expertise in wind turbine foundations;
 • Electrical contractors, in particular electrical installations for renewable energy.

Are you willing to share your insights with us so that we can prepare good and realistic tender specifications for the job? Then register below.

Description site Zelzate-West

The medium-sized wind turbine should be installed along the public road infrastructure at the Zelzate-West complex, in one of the loops of the interchange (cloverleaf) at the junction of E34 and R4.

A large wind turbine is not possible at this location because of the proximity of the road infrastructure, tunnels and a natural gas transmission line.

The green energy generated will be used to provide electricity for lighting, ventilation, etc. to the nearby Zelzate Tunnel and Debbaut Tunnel. The wind turbine will supply the tunnels with base-load energy. In addition, solar panels will be installed in another loop of the interchange, filling in the additional consumption during the day.

Both the wind turbine and the solar panels will be located within the Zelzate complex. It is the first time in Flanders that solar panels and a wind turbine will be placed in the loops of a traffic interchange. The Zelzate-West complex will thus become a pilot project for Flanders. AWV will therefore carry out additional monitoring, also in terms of road safety.

Purpose and approach of market consultation

Open workshop

The market consultation will initially take place in the form of a group online workshop.

No preparation (in the form of presentations, pitches or the like) is expected from you.

During the meeting, AWV will inform you about the context, preconditions and objectives of the pilot project 'medium-sized wind turbine complex Zelzate-West'.

Afterwards, you and the other participants will be invited to answer a number of questions that will allow us to draft good tender specifications. Among other things, the questions will probe into

 • the technical preconditions for the construction and foundation of the turbine near the road infrastructure;
 • the contractual preconditions, including financing;
 • the installation method;
 • possible need for consortium formation;
 • ownership modalities;
 • ... 

For smooth discussions and good results, it is appropriate to have your company or organisation represented by staff who can correctly assess these matters both technically and financially.

Confidential 1-on-1 consultation

If you would also like to share your expertise and vision on the project individually with VEB and AWV during a short online confidential meeting (15min), please indicate so in the registration form below.

Tender specifications

The outcome of the market consultation (in group and individually) should enable us, in the course of 2023, after obtaining the environmental permit, to draft up a realistic and successful public tender together with AWV and VEB for the installation and commissioning of a medium-sized wind turbine in the cloverleaf in Zelzate-West.

Where and when?

Open workshop

The public market consultation will take place on Tuesday 24 January 2023 from 09:30 to 11:00 (CET).

The market consultation will take place online

After registering below, you will receive the link for participation, as well as the agenda, via e-mail no later than Monday 23 January 2023. 

Preliminary agenda public market consultation:

 • 09h25: Reception and welcome (5 min)
 • 09h30: Introduction to the site by AWV 
 • 10:00: Discussion based on questions
 • 10:45: Wrap up - tender timeline (15 min)

Confidential 1-on-1 consultation

Individual consultations are scheduled for Tuesday 31 January 2023 in the morning. After registering below, you will receive a concrete time slot, including the link for participation.

Language

In case there are non-Dutch-speaking participants, the market consultation will be conducted in English.  

Results

The results of the market consultation will be made publicly available via this website, safeguarding confidential information.

Register

Participation is free, but interested parties should register before Friday 20 January 2023, 12:00 via the form below.

Ik ga ermee akkoord dat de door mij in het inschrijvingsformulier verstrekte gegevens door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie worden verwerkt conform het Privacybeleid (te raadplegen op https://www.ewi-vlaanderen.be/contact/privacybeleid). I hereby consent that my personal data and information provided in the registration form will be processed by the Department of Economy, Science and Innovation in accordance with its Privacy Policy (available at https://www.ewi-vlaanderen.be/en/contact/privacy-declaration).

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur