Marktconsultatie 'Platform Ongebonden Sporter'

Filter items
Evenement
donderdag 2 juni 2022 - 12:00 tot 17:00

ENGLISH

NEDERLANDS 

Wie zoeken we?

In het project “Ongebonden Sporter Platform” willen we samen met Sport Vlaanderen een digitaal netwerkplatform laten ontwikkelen en beheren op maat van de Vlaamse sportgemeenschap en met een focus op de ongebonden sporters.

Hiervoor nodigen we ondernemingen, organisaties en experten uit om deel te nemen aan een marktconsultatie onder begeleiding van Addestino Innovation Management.

We richten ons in de eerste plaats op bedrijven en organisaties met expertise in:

 • Ontwikkeling van sport apps en webplatformen
 • Beheer van sport apps en webplatformen
 • (Sport)marketing
 • Sport asset matchmaking
 • Sporter matchmaking
 • Product management voor sport apps
 • Digitaal sportaanbod

Heeft u expertise in een van bovenstaande domeinen? Heeft u ideeën voor een oplossing, deels of geheel? Bent u bereid uw inzichten met ons te delen zodat wij een goed en realistisch bestek kunnen opmaken voor de opdracht? Schrijf u dan hieronder in.

Doel project

Sport Vlaanderen heeft als missie zoveel mogelijk mensen op een kwaliteitsvolle manier aan het sporten en bewegen te krijgen. Dit gebeurt o.a. via een innovatief kennis- en datagedreven beleid. Binnen dit beleid is er al een datawarehouse opgezet met thematische dashboards in Power BI. De focus hiervan ligt op de sporters aangesloten bij sportfederaties, i.e. de gebonden sporter.

Weinig gegevens zijn beschikbaar over de ongebonden sporter, i.e. sporters die niet aangesloten zijn bij een erkende federatie of sportclub en dus op eigen houtje aan sport doen. Dit sportgedrag werd tot nu toe in kaart gebracht door bevragingen bij deze groep. Echter ligt de response rate hier te laag om kwalitatieve data te bekomen.

Sport Vlaanderen is daarom op zoek naar innovatieve manieren 

 • om op een meer accurate wijze sportparticipatie te monitoren, met in het bijzonder dataverzameling omtrent de ongebonden sporter en sportoverweger;
 • om een effectievere sportpromotie en -activering naar ongebonden sporters en sportoverwegers te voeren;
 • om op een laagdrempelige manier het (lokale) sport- en beweegaanbod te ontsluiten, inclusief dat van private spelers, al dan niet ondersteund door gangmakers/buddies.

Door de ontwikkeling van een online platform met bijhorende app wil Sport Vlaanderen een bovenlaag creëren, complementair aan al bestaande apps die mensen stimuleren om meer te bewegen, versterkt met een offline beleidsmethodiek en -strategie voor de stakeholders van de sportsector om het gebruik van dit platform en app in hun dagelijkse werking te integreren. 

Sport Vlaanderen wil een online omgeving creëren die de verschillende stakeholders van de sportsector in staat stelt om met elkaar in interactie te treden en die de motivatie van mensen tot sporten en bewegen verhoogt doordat ze onder meer een gevoel van co-creatie krijgen bij hun eigen sportaanbod. Deze community overstijgt de diverse sporten en verzamelt data over heel Vlaanderen.

Met het platform/app, wil Sport Vlaanderen een bijkomend kwalitatief en aantrekkelijk sportaanbod ontsluiten naar de ongebonden sporters en sportoverwegers.

Doel en aanpak marktconsultatie

Er wordt van u geen voorbereiding (in de vorm van presentaties, pitches of dergelijke) verwacht. Addestino Innovation Management heeft o.b.v. een grondige behoefteanalyse met stakeholders een vijftal scenario’s uitgewerkt die de meest prioritaire use cases voor Sport Vlaanderen en partners omvatten.

Tijdens de open marktconsultatie wordt u samen met de andere deelnemers uitgenodigd om deze scenario’s te evalueren op volgende parameters zoals o.a. technologische  haalbaarheid, user adoption, business model, operationele en beheersrisico’s en juridische randvoorwaarden. 

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf of organisatie te laten vertegenwoordigen door medewerkers die de hoger vermelde parameters correct kunnen inschatten.

Let op! De marktconsultatie focust enkel op de ontwikkeling en het beheer van het platform en de app, en nog niet over de toekomstige offline communicatiestrategie die het gebruik van het platform en de app, eens ontwikkeld, zal moeten ondersteunen en promoten. Hiervoor zullen we een apart overleg/dialoog met de sector organiseren later in het traject.

De uitkomst van de marktconsultatie moet ons in staat stellen om in het najaar van 2022 samen met Sport Vlaanderen tot een realistische en succesvolle overheidsopdracht te komen voor de ontwikkeling en het beheer van het netwerkplatform en app.

Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat door op donderdag 2 juni, van 12:00 tot 17:00.

De marktconsultatie zal plaatsvinden in Gent, in het VAC – Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria-Hendrikaplein 70, zaal: Jacob van Artevelde (21.04).

Agenda (voorlopig):

 • 12u00: Onthaal met broodjeslunch aangeboden door Sport Vlaanderen
 • 12u30: Welkom (5 min)
 • 12u35: Introductie op het PIO door An Schrijvers (10 min)
 • 12u45: Introductie op het project door Brecht De Vos, Sport Vlaanderen (30 min)
 • 13u15: Interactieve werksessie, gemodereerd door Addestino (90 min; deel 1)
 • 14u45: Pauze en gelegenheid tot netwerking (30 min)
 • 15u15: Interactieve werksessie, gemodereerd door Addestino (90 min; deel 2)
 • 16u45: Slot en next steps (15 min)

De marktconsultatie zal ingeval er niet-Nederlandstalige deelnemers zijn, in het Engels verlopen.   

De resultaten van de marktconsultatie zullen samengevat worden in een rapport dat publiek beschikbaar gesteld zal worden via deze website. Om op de hoogte te blijven, kan u zich best abonneren op de PIO-nieuwsbrief

Interesse? Hoe inschrijven?

Deelname is uiteraard gratis, maar inschrijving is verplicht. U kan dit doen door het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina in te vullen tot en met vrijdag 27 mei 2022, 12:00. Eens ingeschreven, zal u op maandag 30 mei een bevestigingsbericht krijgen met alle praktische informatie. 

English version

 

ENGLISH 

Who are we looking for?

In the project "Unaffiliated athlete Platform" initiated by Sport Vlaanderen we want to have a digital network platform developed and managed tailored to the Flemish sports community and with a focus on unaffiliated athletes.

To this end, we invite companies, organisations and experts to participate in a market consultation under the guidance of Addestino Innovation Management.

We focus in the first place on companies and organisations with expertise in:

 • Development of sport apps and web platforms
 • Management of sport apps and web platforms
 • (Sports) marketing
 • Sport asset matchmaking
 • Athlete matchmaking
 • Product management
 • Digital sports offerings
 • ...

Do you have expertise in any of the above domains? Do you have ideas for a solution, in part or in full? Are you willing to share your insights with us so that we can draft up a good and realistic tender for the contract? Then please register below.

Purpose of the project

Sport Vlaanderen's mission is to get as many people as possible involved in sports and exercise in a high-quality manner. This is being accomplished, by means of an innovative knowledge and data-driven policy, among other things. As part of this policy, a data warehouse has already been set up with thematic dashboards in Power BI. The focus is on the athletes registered with sports federations, i.e. the so-called affiliated athletes.

Few data are available about the unaffiliated athlete, i.e. athletes who are not registered with a recognized federation or sports club and practise sports on their own. Up to now, their sports activities have been monitored by conducting questionnaires among this group. However, the response rate is often too low with a negative impact on the quality of the data.

Sport Vlaanderen is therefore looking for innovative ways

 • to monitor sports participation more accurately, including in particular data collection on unaffiliated athletes and potentially sports-minded people
 • to more effectively promote and activate sport among unaffiliated sportspersons and potentially sports-minded people
 • to provide easy access to (local) sport and exercise opportunities, including those of private players, if needed, supported by pacemakers/buddies.

By developing an online network platform with accompanying app, Sport Vlaanderen wants to create an upper layer, complementary to already existing apps that stimulate people to exercise more, reinforced with an offline policy strategy for the stakeholders of the Flemish sports sector to integrate the use of this platform and app in their daily activities. 

Sport Vlaanderen wants to create an online network environment which enables the various stakeholders in the sports sector to interact with each other and which increases people's motivation to sport and exercise by, among other things, giving them a sense of co-creation. This community network transcends the various sports and collects data all over Flanders.

With this platform/app, Sport Vlaanderen wants to open up an extra qualitative and attractive range of sports activities to the unbound and uncommitted sportsmen and sportswomen. 

Purpose and approach of the market consultation

No preparation (in the form of presentations, pitches or such) is expected from you. Addestino Innovation Management has developed five scenarios based on a thorough needs analysis with stakeholders. These scenarios encompass the high-priority use cases defined by Sport Vlaanderen and its partners.

During the open market consultation you and the other participants are invited to evaluate these scenarios on the following parameters: technological feasibility, user adoption, business model, operational and management risks and legal preconditions. 

For a smooth discussion and good result, it is recommended to have your company or organisation represented by employees who can correctly assess the above-mentioned parameters.

Attention! The market consultation focuses only on the development and management of the platform and the app, and not yet on the future offline communication strategy that will have to support and promote the use of the platform and the app, once developed. For this we will organise a separate market consultation/dialogue later in the trajectory.

The outcome of the market consultation should enable Sport Vlaanderen to draft up a realistic and successful public tender for the development and management of the network platform and app in the autumn of 2022.

Where and when?

The market consultation takes place on Thursday 2 June, from 12:00 to 17:00.

The market consultation will take place in Ghent, at the VAC - Virginie Loveling building, Koningin Maria-Hendrikaplein 70, room: Jacob van Artevelde  (21.04).

Agenda:

 • 12.00: Welcome with sandwich lunch offered by Sport Vlaanderen
 • 12.30: Opening (5 min)
 • 12.35: Introduction to the PIP by An Schrijvers (10 min)
 • 12.45: Introduction to the project by Brecht De Vos, Sport Vlaanderen (30 min)
 • 13.15: Interactive dialogue, moderated by Addestino (90 min; part 1)
 • 14.45: Pause and possibility to network (30 min)
 • 15.15: Interactive dialogue, moderated by Addestino (90 min; part 2)
 • 16.45: Conclusion and next steps (15 min)

The market consultation will be held in English in case of non-Dutch speaking participants.   

The results of the market consultation will be compiled in a report and made publicly available via this website. To stay informed, please subscribe to the PIO newsletter (in Dutch).

Interested? How to subscribe?

Participation is free, but interested parties should register before Friday 27 May 2022, 12:00 via the form below. Once registered, you will receive no later than Monday 30 May a confirmation message with all necessary information. 

REGISTRATION FORM

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur