Marktconsultatie "Slimmere publieksinzichten door open ticketing data"

Filter items
Evenement
dinsdag 31 januari 2023 - 09:00 tot 11:00

Click here for English version below

shutterstock_2156185629_3.jpg

NEDERLANDS

Marktconsultatie "Slimmere publieksinzichten door open ticketing data"

Doel van het project

Een van de belangrijkste doelstellingen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media is het stimuleren en ondersteunen van cultuurparticipatie. Het ontsluiten van cultuurparticipatiedata kan daartoe bijdragen, zowel wat betreft het verhogen van het totale bereik als wat het verruimen van het bereik naar nieuwe doelgroepen betreft.

Een grote uitdaging binnen de sector is echter dat de ticketing- en planningdata op dit moment slechts in beperkte mate wordt gedeeld en versnipperd zit in silo’s. Een mogelijke aanbeveling is het uitwerken van een functionaliteit die toelaat om data uit de cultuursector op een uniforme manier uit te wisselen. Het formaat waarin deze data uitgewisseld dient te worden zal moeten voldoen aan een OSLO (Open Standaarden voor Linkende Organisaties) standaard die CJM en Digitaal Vlaanderen aan het uitwerken zijn. Een extra uitdaging hierbij is echter dat de data waar cultuuraanbieders op dit moment over beschikken wordt bijgehouden in verscheidene softwaresystemen, die ontwikkeld zijn door slechts een handvol private software leveranciers die vandaag weinig inzetten op open data.

Door digitalisering kunnen procesefficiënties worden gerealiseerd, kunnen nieuwe producten worden ontwikkeld, kunnen betere inzichten worden verworven en kan de betrokkenheid van de markt verhoogd worden bij het ontwikkelen van toepassingen op vlak van cultuurparticipatie. De beschikbaarheid van open en vrije data is daarvoor cruciaal.

In dit PIO-project wil CJM een vlotte ontsluiting mogelijk maken van cultuurparticipatiedata die vervat zitten in de diverse ticketing- en planningsoftwaresystemen. Dit met als doel om deze data collectief te beheren en te ontsluiten voor nieuwe toepassingen.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen oplossingen kunnen aanreiken om de behoeften van de overheid in te lossen.

Gedurende het evenement zal de bredere visie van het departement CJM rond het gebruik van open ticketing data uitgelegd worden, alsook de concrete doelstellingen van het project. Vervolgens wordt op basis van de expertise van de deelnemende ondernemingen bepaald wat de mogelijke uitdagingen en risico’s van het project zijn, en dit zowel op technologisch, strategisch en kennisvlak.

De marktconsultatie bestaat uit twee delen: (1) een plenaire sessie en (2) optionele privé een-op-eengesprekken.

  1. Tijdens de groepsdiscussie worden de context en objectieven van het project duidelijk uitgelegd, gekaderd binnen de bredere visie van CJM. Daarna wordt in groep de gebruikte methodologie uitgelegd om uitdagingen en risico’s te bepalen. Tot slot wordt via een interactieve sessie feedback gecapteerd rond de technologische uitdagingen bij het project.
  2. Daarnaast voorzien we ruimte voor één-op-één gesprekken met de geïnteresseerde partijen. Marktspelers kunnen kandideren om hieraan deel te nemen, met als doel dieper in te gaan op strategische risico’s van de vooropgestelde visie door middel van een gemodereerd gesprek. Deze informatie zal het team meer inzicht verschaffen in de haalbaarheid van het project en de implicaties op softwarespelers. 

De uitkomst van de marktconsultatie moet CJM in staat stellen om een gepaste aanpak uit te werken om samen met softwareontwikkelaars op een uniforme manier cultuurparticipatiedata te ontsluiten.

Wie zoeken we - doelpubliek?

Voor het project "Slimmere publieksinzichten door open ticketing data" nodigen we u samen met het CJM, uit voor deze marktconsultatie.

We zoeken specifiek alle onderzoeksgroepen, consultants, bedrijven & ondernemingen met kennis en ervaring omtrent ticketing- (en plannings-) software binnen de cultuursector.

Tijdens de marktconsultatie wil CJM  peilen naar de haalbaarheid van potentiële innovatieve oplossingen en dit zowel op technologisch, strategisch en financieel vlak als op implementeerbaarheid. Om deze reden zijn voornamelijk deelnemers met technische en commerciële expertise welkom tijdens de sessie.

Agenda

09:00-09:10 Verwelkoming
09:10-09-20 Introductie PIO
09:20-09:50 Visie van het departement CJM en doel van het project
09:50-10:10 Doelstelling marktconsultatie en methodologie
10:10-10:50 Plenaire risico inschatting
10:50-11:00 Afsluiten plenair gedeelte en volgende stappen
11:00-17:00 een-op-eengesprekken


Waar en Wanneer?

De online marktconsultatie gaat door op dinsdag 31 januari 2023 van 9u tot 11u en zal met MS-Teams worden georganiseerd. U krijgt de MS-Teams-link toegestuurd één dag voor de marktconsultatie, op maandag 30 januari 2021, voor zover u zich voorafgaandelijk heeft ingeschreven (zie hieronder). De een-op-eengesprekken worden afzonderlijk ingepland.

Inschrijven

Deelname is gratis, geïnteresseerden schrijven zicht best in voor woensdag 25 januari 2023 door het inschrijvingsformulier in te vullen onderaan deze pagina.

English version

Market consultation "Smarter audience insights through open ticketing data"

Purpose of the project

One of the most important objectives of the Department of Culture, Youth and Media (CJM) is to stimulate and support cultural participation. Opening up cultural participation data can contribute to this, both in terms of increasing the total number of visitors as well as in broadening the audience to new target groups.

However, a major challenge within the sector is that ticketing and planning data is currently only shared to a limited extent and is fragmented. A possible recommendation is the development of a functionality that allows the exchange of data from the cultural sector in a uniform manner. The format in which this data must be exchanged will have to comply with an OSLO (Open Standards for Linking Organisations) standard that CJM and Digital Flanders are developing. An additional challenge, however, is that the data that cultural providers currently have at their disposal is kept in various software systems, which have been developed by only a handful of private software suppliers who today make little use of open data.

Digitalisation allows for achieving greater process efficiency, the development of new products, the acquisition of better insights into cultural participation and an increased involvement of the market players in the development of new solutions. The availability of open and free data is crucial in this respect.

In this PIP project, CJM wants to make it possible to easily unlock the data on cultural participation available in the various ticketing and planning software systems. The goal of this is to collectively manage and expose the data to support new applications.

Purpose of the market consultation

During the market consultation, both service providers and the contracting authority will join their efforts with the aim to examine to what extent companies and research institutes can provide innovative solutions to meet the needs of the contracting authority.

During the event, the broader vision of the CJM Department on the use of open ticketing data will be explained, as well as the objectives of this specific project. Then, based on the expertise of the participating companies, the potential challenges and risks of the project will be determined, and this at the technological, strategic and knowledge levels.

The market consultation consists of two parts: (1) a group discussion and (2) optional private one-on-one meeting with the contracting authority.

  1. During the group discussion the context and objectives of the project are clearly explained, framed within the broader vision of CJM. Next, the methodology used to determine key challenges and risks is explained. Finally, through an interactive session, feedback is captured around the technological challenges in the project.
  2. In addition, we provide the possibility for one-on-one meeting with the contracting authority. Market players can apply for a 1-on-1-meeting with the goal of diving deeper into strategic risks of the proposed vision through a moderated discussion. This information will help the team better understand the feasibility of the project and the implications on software players.

The outcome of the market consultation should enable CJM to develop a suitable approach to work with software developers to unlock cultural participation data in a uniform manner.

Who are we looking for – target audience?

For the project "Smarter public insights through open ticketing data" we invite you, together with CJM, to participate to a market consultation.

We are specifically looking for all research groups, consultants, companies & companies with knowledge and experience regarding ticketing (and planning) software within the cultural sector.

During the market consultation, CJM wants to investigate the feasibility of possible innovative solutions, both technically, strategically and financially. For this reason, we are primarily inviting participants with a technical and commercial expertise.

Agenda

09:00-09:10 Welcome
09:10-09:20 Introduction PIP
09:20-09:50 Vision of the department CJM and purpose of the project
09:50-10:10 Purpose of the market consultation and methodology
10:10-10-50 Plenary risk assessment
10:50-11:00 Closing plenary session and next steps
11:00-17:00 one-on-one meetings


Where and When?

The online market consultation will take place on Tuesday 31 of January from 9 am to 11 am and will be organized via MS-Teams. You will receive the MS-Teams link one day before the market consultation, on Monday 30 of January, if you are registered in advance (see below). The one-on-one meetings will be schedule separately.

Registration

Participation is free, interested parties should register before Wednesday 25 January 2023 by completing the registration form at the bottom of this page.

Ik ga ermee akkoord dat mijn in het inschrijvingsformulier verstrekte gegevens door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie worden verwerkt conform het Privacybeleid (te raadplegen op https://www.ewi-vlaanderen.be/contact/privacybeleid). I hereby consent that my personal data and information provided in the registration form will be processed by the Department of Economy, Science and Innovation in accordance with its Privacy Policy (available at https://www.ewi-vlaanderen.be/en/contact/privacy-declaration).

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur
0477 60 98 14