Marktconsultatie “Unmanned Survey Platform”

Filter items
Evenement
donderdag 10 januari 2019 - 13:30 tot 17:00

Nederlands

English

Wie zoeken we?

Voor het deelproject ‘Unmanned Survey Platform (USP)'  nodigen we samen met VMM en Addestino Innovation Management bedrijven en onderzoeksgroepen uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Hierbij richten we ons op bedrijven die kennis en ervaring hebben met het ontwikkelen en opzetten van autonome meetvaartuigen, het inzetten van deze vaartuigen bij verschillende toepassingen binnen water kwaliteitsbepaling & bathymetrie en het aanpassen van deze vaartuigen aan de specifieke noden van de toepassingen en de waterlopen waar het voertuig zal worden ingezet.

Doel project

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) beschikt reeds meer dan 25 jaar over diverse meetnetten om te rapporteren over de kwaliteit van de oppervlaktewateren en waterbodems in Vlaanderen. In het PIO-project, getiteld ‘Meetnetten Vlaamse Milieumaatschappij’ wil VMM in één van de drie deelprojecten inzetten op de verdere ontwikkeling van een Unmanned Survey Platform voor bathymetrische metingen (sedimentdikte, waterdiepte) en kwaliteitsmeting van oppervlaktewater. De mogelijkheid om autonoom te kunnen varen binnen een vooraf bepaald onderzoeksveld biedt belangrijke opportuniteiten in het verzamelen van data. Alle verzamelde meetdata moet ook eenvoudig opgeslagen en verwerkt kunnen worden in de bestaande databanken.

Dit project kadert in een grotere project binnen VMM gericht op het ontwikkelen van 1 maatsoftware voor alle meetnetten, welke aangepast is aan de huidige en toekomstige noden.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en 'matchen'. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre bedrijven en onderzoeksgroepen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van VMM, en hoe haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en innovatief deze oplossingen zijn.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf of onderzoeksgroep te laten vertegenwoordigen door een technische medewerker (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke use-case.

De uitkomst van de marktconsultatie moet VMM in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht

Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat door op donderdag 10 januari van 13:30 tot 17:00 in het auditorium van de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst (https://www.vmm.be/contact/adressen-en-bereikbaarheid).

Inschrijven

Deelname is gratis maar geïnteresseerden schrijven zich best in voor 7 januari 2019 onderaan deze pagina.

English version

​ ​​​ ​​

Who are we looking for?

For the subproject 'Unmanned Survey Platform (USP)' we invite companies and research groups to participate in a market consultation together with VMM and Addestino Innovation Management. We focus on companies that have knowledge and experience in developing and setting up of autonomous measuring vessels, that use these vessels in various applications within water quality determination & bathymetry and that adapt these vessels to the specific needs of the applications and the watercourses where the vehicle will be used.

Challenge

For more than 25 years, the Flemish Environment Agency (VMM) has had various monitoring networks at its disposal to report on the quality of surface waters and soils in Flanders. In the PIO project, entitled 'Measuring networks Flemish Environment Agency' VMM wants to focus in one of the three subprojects on the further development of an Unmanned Survey Platform for bathymetric measurements (sludge thickness, water depth) and quality measurement of surface water. The possibility to sail autonomously within a predetermined research field offers important opportunities in data collection. All collected measurement data must also be easily stored and processed in the existing databases.

This project is part of a larger project within VMM aimed at developing 1 custom software for all measurement networks, which is adapted to the current and future needs.

Objective market consultation

During the market consultation we want to bring the supply and demand side of this project together and 'match'. The aim is to investigate to what extent companies and research groups can provide solutions for the needs and requirements of VMM, and how feasible (in terms of time, budget, development trajectory, etc.) and innovative these solutions are.

For a smooth discussion and good result, it is advisable to have your company or research group represented by a technical employee (rather than by a sales or PR employee). They can usually better and faster estimate what the technological solutions can be for each use-case.

The outcome of the market consultation should enable VMM to develop a suitable innovative solution for the stated need or to purchase it via a government contract.

Where and when?

The market consultation will take place on Thursday 10 January from 13:30 to 17:00 in the auditorium of the Vlaamse Milieumaatschappij, Doctor De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst (https://www.vmm.be/contact/adressen-en-bereikbaarheid).

Subscribe

Participation is free but interested parties are invited to register before 7th January 2018 at the bottom of this page.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Corien Struijk

Senior beleidsadviseur
02-432 42 87