Startevenement "Overheidsopdrachten voor Innovatie"

Filter items
Evenement
vrijdag 3 juli 2015 - 12:30 tot 18:00

Overheidsopdrachten voor innovatie

Als grote investeerder en consument kan de Vlaamse overheid haar aankoopmacht aanwenden om via de inzet van haar aanbestedingsinstrumentarium  meer innovatie aan te kopen. Op die manier kan ze een dubbel doel nastreven:

  • enerzijds de optimalisering van haar eigen werking en publieke dienstverlening als beheersdoel (inzet van overheidsaankopen als organisatiebeheersinstrument) en 
  • anderzijds de stimulering van innovatie en de creatie van economische spillovers in Vlaanderen (innovatieve producten, via start-ups, …) als beleidsdoel (inzet van overheidsaankopen als economisch en innovatiebeleidsinstrument).

De achterliggende ambitie van het initiatief “overheidsopdrachten voor innovatie” is te komen tot een evenwichtig en risicoberekend innovatieproces waarbij de Vlaamse overheid innovatieve producten en diensten aankoopt en tegelijk innovatie stimuleert. Dit doet de overheid dus via haar aankoopmacht. De overheid neemt daarbij voor bedrijven een pioniersrol op als launching customer, early adopter of first buyer van innovatie.

Om deze ambitie (verder) te kunnen waarmaken, biedt de regelgeving rond overheidsopdrachten al vrij veel ruimte voor innovatie. Anderzijds kunnen een aantal belemmerende factoren worden gedetecteerd. Zo zijn de opgelegde (juridische, technische, financiële, …) criteria waaraan aankopers (en hun management) zijn gebonden om hun bestekken op te stellen, doorgaans nog (te) conservatief en behoudsgezind gedefinieerd om (voldoende) ruimte te laten voor innovatie. Tenslotte maakt onbekend ook onbemind: het innovatieve marktaanbod is vaak niet of onvoldoende gekend bij de aankopers van de Vlaamse overheid terwijl de aanbieders van innovatie te weinig vertrouwd zijn met de vraag/behoefte van de Vlaamse overheid en ook moeilijk hun weg weten te vinden naar de overheid als hun (potentiële) klant.

Meer informatie over het initiatief van overheidsopdrachten voor innovatie vindt u hier.

Startevenement

Op vrijdag 3 juli 2015 organiseren de initiatiefnemers van “overheidsopdrachten voor innovatie” een startevenement.

Met dit evenement wil men het draagvlak om meer innovatie(gericht) aan te kopen binnen de Vlaamse overheid verhogen. De namiddag wordt afgesloten met de ondertekening van een Charter waarin de ondertekenaars zich engageren om meer werk te maken van overheidsopdrachten voor innovatie, hun aanbestedingsinstrumentarium hierop af te stemmen en hiervoor ook de nodige personele en financiële middelen te voorzien (= zich bereid te verklaren om te streven naar het behalen van de “3%-norm”).

Programma 3 juli 2015

Vlaams Parlement (Zaal De Schelp), bezoekersingang : Hertogsstraat 6, 1000 Brussel

12u30-13u20 Registratie en onthaal met koffie
13u20-13u30

Welkom en situering/doel van het evenement
Dirk Van Melkebeke, Secretaris-generaal Departement EWI
Inleiding Startevenement OH-opdrachten voor innovatie

13u30-13u50

Algemeen kader “innovatievriendelijk aanbesteden – Public Procurement of Innovation (PPI) – Pre-Commercial Procurement (PCP)”
Christophe Veys, Teamleader Innovation Procurement, IWT
Innovatievriendelijke aankopen: PPI PCP

13u50-14u10

Aanbodzijde: drempels en hinderpalen bij overheidsaankopen
Kenny Willems, CFO, iMinds
Publiek aankopen van innovatie

 14u10-14u30

Vraagzijde: de regelgeving rond overheidsopdrachten in relatie tot innovatie
Bart Zoete, Teamhoofd Ondersteuning Beleid en Aankoop, Het Facilitair Bedrijf
Innovatieve overheidsopdrachten

14u30-15u50 

Vraag- en aanbodzijde: presentatie van “best cases” van innovatievriendelijk aanbesteden, PPI en PCP door de Vlaamse overheid:

15u50-16u00 Slotwoord door Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
16u00-16u30 Ondertekening van het Charter door de minister en de aanwezige leidend ambtenaren
Charter overheidsopdrachten voor innovatie
16u30-18u00 Afsluitende receptie

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Laatste tweets