Q&A Voorbereiding

Filter items

Welke regels hanteren in het voortraject? Welke mythes doorbroken? Welke rechtstgrond?

 

1. Bestaat er een rechtsgrond voor de organisatie van marktconsultaties?

Ja, die bestaat. Art. 51. WOO:

"De aanbestedende overheid mag voor het aanvatten van een plaatsingsprocedure marktconsultaties houden met het oog op de voorbereiding van de plaatsing van de opdracht, alsook om de ondernemers op de hoogte te brengen van haar plannen en eisen.

Met dit doel mag de aanbestedende overheid bijvoorbeeld het advies van onafhankelijke deskundigen, private of publieke instellingen of van marktdeelnemers inwinnen of ontvangen.

De voorafgaande marktconsultaties mogen worden gebruikt bij de planning en het verloop van de plaatsingsprocedure, mits dit niet leidt tot een vervalsing van de mededinging en geen aanleiding geeft tot een schending van de beginselen van non-discriminatie en transparantie."

2. Kies ik voor een open of een gesloten marktconsultatie?

Of je kiest voor een maximaal open of een beperkte, gesloten marktconsultatie hangt af van jouw kennis van de markt. Beide formats hebben hun voor- en nadelen. Als je voor een beperkte format gaat, en enkel door jou geselecteerde markspelers uitnodigt, dreig je er te missen als je de markt nog niet goed kent.

3. Hoe zorg ik ervoor dat een marktconsultatie niet de mededinging verstoort?

Transparantie is hier het sleutelwoord. Het is van cruciaal belang om open te zijn over de voortgang van de consultatie, het gevolgde proces, de deelnemers en de resultaten. Een tweede voorwaarde is dat de marktconsultatie uiteraard vOOr de gunningsprocedure valt. In geen geval kan de markt geconsulteerd worden (bijv. over de gunningscriteria of technische specificaties) tijdens de gunningsprocedure (nadat het bestek al gepubliceerd is).

4. Marktconsultaties: waarborgen mededinging en gelijkheidsbeginsel

Enerzijds mag de concurrentie niet worden vervalst (o.b.v. voorkennis, opgedaan tijdens de voorbereiding van een opdrachtdocument). De kandidaat-inschrijvers moeten vanuit een zelfde startpositie kunnen vertrekken. Anderzijds stelt het gelijkheidsbeginsel dat het recht op toegang tot de opdracht niet onnodig mag worden beperkt. Het is aan de aanbestedende overheid om te waken over beide principes. Transparantie en openheid over de resultaten en gevolgde stappen tijdens de voorbereidingsfase zijn cruciaal.

  

  

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?