Nieuwe opdracht: ontwikkeling digitaal platform voor woonbeleid Stad Aalst

Filter items
Nieuws
8 juni 2022

Binnen het project 'DigitAALST voor Beter Wonen' is het de bedoeling om een digitaal platform te laten ontwikkelen voor de opvolging van woningonderzoeken en de procedures verplicht conformiteitsattest, leegstand, ongeschikt- en onbewoonbaarheid en verwaarlozing. Het zou moeten gaan om een software-as-a-service platform waarbij de Stad Aalst volledig ontzorgd wordt.

Vanaf 1 januari 2021 verplicht de Stad Aalst immers verhuurders van een woning of appartement om over een conformiteitsattest te beschikken. Dit attest wordt afgeleverd na een gunstig woningonderzoek waarbij wordt vastgesteld dat aan de kwaliteitseisen uit de Vlaamse Wooncode is voldaan. Om de werklast die de controle van de huurwoningen en de aflevering van de attesten met zich meebrengt, te verminderen is een doorgedreven digitalisering van het proces vereist.

Belangrijke elementen van de te ontwikkelen tool zijn: 

  • de digitale interactie met de burgers via een e-loket,
  • de digitale administratie (digitale opmaak van het technisch verslag, digitale taakplanning en opvolging) en
  • de koppeling met diverse databases van andere overheden. 

Omdat de Stad Aalst niet de enige gemeente is met deze behoefte (ook andere steden en gemeenten hebben het conformiteitsattest ondertussen verplicht gemaakt), wordt een zo modulair en generiek mogelijke oplossing beoogd, die mits aapassingen deels of geheel ook bij andere administraties een verschil kan maken.

De aanbesteding werd grondig voorbereid in de loop van 2021 en 2022 (het rapport van deze voorbereiding is hier beschikbaar).

Gebruikte procedure: de mededingingsprocedure met onderhandeling. Deze procedure verloopt in twee fasen: een selectiefase (obv leidraad en kandidatuurstellingen) en een gunningsfase (obv bestek en offertes).

De Stad Aalst heeft de slectieleidraad op 2 juni ll. gepubliceerd op e-procurement. De kandidatuurstellingen worden verwacht uiterlijk tegen 5 juli 2022, 11:00. Voor de concrete modaliteiten van indiening verwijzen we naar de publicatie op e-procurement. De Stad Aalst voorziet in de mogelijkheid om je kandidatuurstelling mondeling toe te lichten tijdens een online overleg op 7 of 8 juli 2022. 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

An Schrijvers

Senior beleidsadviseur
+32 486 35 43 99