Marktconsultatie data-integratoren en AI-specialisten

Filter items
Evenement
dinsdag 17 april 2018 - 14:00 tot 18:00

Nederlandse versie

 

Wie zoeken we?

Voor ons project ‘Quickscan Organisaties’ nodigen we samen met het departement Cultuur Jeugd en Media (CJM) en Addestino Innovation Management bedrijven en onderzoeksgroepen uit met ervaring en kennis over ETL software, data integration, analytics software, data science, Artificial Intelligence Solution, Artificial Intelligence Libraries om deel te nemen aan een marktconsultatie. 

Doel project Quickscan Organisaties

Diverse overheidsorganisaties beoordelen dossieraanvragen (in functie van erkenningen of subsidies) zowel op de inhoudelijke ambities als op de zakelijke slagkracht van de aanvrager. Dit laatste om na te gaan of de aanvrager over voldoende zakelijke maturiteit beschikt om de inhoudelijk vooropgestelde opdracht of project tot een goed einde te kunnen brengen. Het projectvoorstel betreft het ontwikkelen van een digitale tool ‘Quickscan Organisaties’ en het bijhorende achterliggende algoritme, specifiek voor de werkomgeving van CJM en andere overheden die voornamelijk samenwerken met non-profitorganisaties. Door de ontwikkeling van deze tool wordt het mogelijk voor CJM om de zakelijke beoordeling en ontvankelijkheid te automatiseren en de tijdsinvestering voor de aanvrager en de beoordelaars te reduceren.

Doel marktconsultatie

Tijdens de marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en 'matchen'. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre bedrijven en onderzoeksgroepen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van CJM (en andere overheden), en hoe haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en innovatief deze oplossingen zijn.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf of onderzoeksgroep te laten vertegenwoordigen door een technische medewerker (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke use-case.

De uitkomst van de marktconsultatie moet CJM in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht

Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat door op dinsdag 17 april van 14u tot 18u in zaal 01.43 ‘Toots Thielemans’ in het Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Voor en na de consultatie is er mogelijkheid tot netwerking in Esplanade C in hetzelfde Herman Teirlinckgebouw.

Inschrijven

Deelname is gratis maar geïnteresseerden schrijven zich best in voor 10 april 2018 in onderaan deze pagina.  

English version

Who are we looking for?

For our project 'Quickscan Organizations', together with the Department of Culture Youth and Media (CJM) and Addestino Innovation Management, we kindly invite companies and research groups with experience and knowledge of ETL software, data integration, analytics software, data science, Artificial Intelligence Solution, Artificial Intelligence Libraries to participate in a market consultation.

Short description of the project ‘Quickscan Organisations’

Various government organisations assess project applications (e.g. for accreditation or subsidies) in terms of both the project ambitions and the applicant's business performance. The latter in order to check whether the applicant has sufficient business maturity and capacity to be able to successfully execute the project. The project proposal concerns the development of a digital tool 'Quickscan Organizations' and the underlying algorithm, specifically for the working environment of CJM and other governments that mainly work together with non-profit organizations. The development of this tool will enable CJM to automate the business maturity assessment and decision on eligibility, and reduce the time investment for the applicant and evaluators.

Purpose of the market consultation

The market consultation should bring together and match the demand and supply side for this project. The aim is to investigate the extent to which companies and research groups can provide solutions for the needs of CJM (and other governments), and how feasible (in terms of time, budget, development path, etc.) and innovative these solutions are.

For a smooth discussion and good result, it is advisable to have your company or research group represented by a technical profile (rather than by a sales or PR profile). Generally, they can better and faster assess which technologies can offer a solution for each use case.

The outcome of the open market consultation should enable CJM to start a public procurement trajectory in order to purchase research, development and validating services towards the envisaged solution.

Where and when?

The market consultation will take place on Tuesday 17 April 2018 from 2 pm till 6 pm in conference room 01.43 ‘Toots Thielemans’ in Herman Teirlinck Building, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Prior to and after the consultation there is an opportunity for networking in Esplanade C.

Registration

Participation is for free but please register before 10 April 2018.

Inschrijven / Registration 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

An Schrijvers

Senior beleidsadviseur
+32 486 35 43 99