Marktconsultatie analyse satellietbeelden

Filter items
Evenement
dinsdag 8 mei 2018 - 10:00 tot 17:00

Nederlands

Voor wie?

Heeft jouw bedrijf/organisatie expertise en ervaring met het gebruik van Copernicusdata en algoritmes?

Dan nodigen we je samen met het Departement Landbouw en Visserij en VERHAERT New Products & Services graag uit om deel te nemen aan de conferentie/marktconsultatie die we organiseren voor ons gemeenschappelijk project Capsat

Uitdaging CAPSAT?

Elke Vlaamse landbouwer die directe steun ontvangt binnen het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, is verplicht een aantal klimaat- en milieuvriendelijke principes en praktijken na te leven met het oog op een duurzame, leefbare en concurrentiële landbouw. Het Departement Landbouw en Visserij houdt toezicht op de correcte en tijdige uitvoering van dit soort beleidsmaatregelen.

Het projectvoorstel betreft de ontwikkeling van digitale tools en/of algoritmes voor het departement. Het departement wenst een aantal van zijn controle-processen te automatiseren, ten einde het volledige Vlaamse landschap te kunnen analyseren op basis van Copernicusdata. Ook wenst het departement aanvullende toepassingen te ontwikkelen ter ondersteuning van Vlaamse landbouwers. Belangrijke ‘use cases’ draaien rond opbrengstbepaling, het inschatten van opbrengstverliezen ten gevolge van natuurrampen, het registreren van specifieke handelingen of gewassen op het veld e.a.

Doel marktconsultatie?

Tijdens de marktconsultatie willen we vraag- en aanbodzijde voor dit project in overleg samenbrengen en 'matchen'. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre bedrijven en onderzoeksgroepen expertise, ervaring en kennis kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van het Departement Landbouw en Visserij, en hoe haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en innovatief deze oplossingen zijn.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf of onderzoeksgroep te laten vertegenwoordigen door een technische medewerker (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke ‘use case’.

De uitkomst van de marktconsultatie moet het departement in staat stellen om een geschikte innovatieve oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Waar en wanneer?

De marktconsultatie gaat door op dinsdag 8 mei van 10u tot 17u in zaal 00.11 - Auditorium in het Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Voor en na de consultatie is er mogelijkheid tot netwerking in de binnentuin van hetzelfde Herman Teirlinckgebouw.

Geïnteresseerd? Hoe inschrijven?

Deelname is gratis, maar geïnteresseerden schrijven zich best voor 30 april in via het formulier onderaan deze pagina.  

English

For whom?

Is your company/organization an expert in the use of Copernicus data and algorithms?

Yes? Together with the Department of Agriculture and Fisheries of the Flemish government and VERHAERT New Products & Services we kindly invite you to participate in the market consultation conference we are organizing for our common project Capsat.

Challenge project CAPSAT?

Every Flemish farmer who receives direct income support within the European Common Agricultural Policy (CAP), is required to comply with a set of climate and environmental-friendly practices in view of a sustainable, livable and competitive agriculture. The Department of Agriculture and Fisheries supervises the correct and timely execution of this kind of policy measures.

The project proposal concerns the development of digital tools and/or algorithms for the Department of Agriculture and Fisheries. The department wishes to automate a number of its procedures in order to be able to analyse the full Flemish landscape based on Copernicus data. The department also wishes to develop additional solutions for supporting Flemish farmers. Important use cases are related to yield estimation, estimation of yield losses in the case of natural disasters, registration of specific actions on the field etc.

Purpose of the market consultation?

The market consultation intends to bring together and match the demand and supply side for this project. The aim is to investigate the extent to which companies and research groups possess expertise and knowledge to provide solutions for the needs of the Department for Agriculture and Fisheries and their stakeholders, and how feasible (in terms of time, budget, etc.) and innovative these solutions are.

For a smooth discussion and good result, it is advisable to have your company or research group represented by a technical profile (rather than by a sales or PR profile). Generally, they can better and faster assess which technologies can offer a solution for each use case.

The outcome of the open market consultation should enable the Department of Agriculture and Fisheries to start a public procurement trajectory in order to purchase research, development and validating services towards the envisaged solution.

When and where?

The market consultation will take place on Tuesday the 8th of May from 10 am until 5 pm in conference room 00.11 - Auditorium in the Herman Teirlinck building, Havenlaan 88, 1000 Brussels. Prior to and after the consultation there is opportunity for networking in the indoor garden of the same building.

Interested? How to register?

Participation is for free, but please register before 30 april 2018.

Inschrijving / Registration

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

An Schrijvers

Senior beleidsadviseur
+32 486 35 43 99