Marktconsultatie Duurzame Gezonde Scholen - Technologische aspecten

Filter items
Evenement
donderdag 14 juni 2018 - 09:30

Nederlands

Voor wie?

Heeft jouw bedrijf of organisatie expertise en ervaring met technologische oplossingen die een gezond binnenklimaat in schoolgebouwen kunnen garanderen?

Dan nodigen we je samen met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en Verhaert New Product & Services uit om deel te nemen aan de marktconsultatie die we organiseren voor ons project ‘Duurzame en gezonde scholen’. Tijdens de marktconsultatie willen we de vraag- en aanbodzijde voor dit project samenbrengen en ‘matchen’. 

Uitdaging?

Energiebesparende maatregelen in scholen mogen niet ten koste gaan van de luchtkwaliteit en het comfort in de klaslokalen. Recente studies wijzen uit dat beide in Vlaamse scholen vaak ondermaats zijn. De Vlaamse scholen hebben de komende jaren dan ook behoefte aan diepgaande comfort- en energierenovaties. Het VEB wil deze uitdaging aangaan.

De ideale oplossing die het VEB met dit proefproject voor ogen heeft, zorgt niet enkel voor een gezond en comfortabel binnenklimaat, maar is ook eenvoudig te implementeren in het bestaande scholenpatrimonium in Vlaanderen en kan via een resultaatverbintenis (prestatiegebaseerde contractering) opgevolgd worden.

Doel eerste workshop?

Het project ‘Duurzame en gezonde scholen’ vormt een uitdaging op zowel technologisch, financieel als juridisch vlak. Deze aspecten komen in drie opeenvolgende workshops aan bod.

In de eerste workshop willen we nagaan in hoeverre bedrijven en onderzoeksgroepen technologische oplossingen kunnen aanreiken om de scholen te voorzien van een comfortabel en gezond binnenklimaat. Hiertoe zal Verhaert tijdens de consultatie een selectie van potentiële oplossingen voorstellen, afkomstig uit een voorgaande ‘technology scouting’.

De uitkomst hiervan is het startpunt voor de tweede en derde workshop, resp. rond de financiële en juridische aspecten die aan dit project verbonden zijn.

Eens de uitdaging - dankzij dit voortraject - in al zijn aspecten duidelijk is, kunnen VEB en PIO overgaan tot de opmaak en publicatie van het opdrachtdocument. 

Waar en wanneer?

De workshop rond de technologische aspecten gaat door op donderdag 14 juni van 09u30 tot 12u30 in de kantoren van het Vlaams Energiebedrijf of VEB, Koninklijk Pakhuis, Havenlaan 86C bus 301 (4e verd.), 1000 Brussel.

Geïnteresseerd? Hoe inschrijven?

Deelname is gratis, maar geïnteresseerden schrijven zich best voor 8 juni 2018 in via onderstaand formulier.

English

For whom?

Does your company or organisation have expertise and experience with technological solutions that can guarantee a healthy indoor climate in school buildings?

Then we invite you, together with the Flemish Energy Company (VEB) and Verhaert New Product & Services, to participate in the market consultation that we organise for our 'Sustainable healthy schools' project. During the market consultation we want to bring the supply and demand side of this project together and 'match' them.

Challenge?

Energy-saving measures in schools must not be taken at the expense of air quality and comfort in classrooms. Recent studies show that both are often inadequate in Flemish schools. Over the next few years, Flemish schools will need profound innovations in comfort and energy. VEB wants to take up this challenge.

The ideal solution envisaged by VEB with this pilot project not only ensures a healthy and comfortable indoor climate, but is also easy to implement in the existing school buildings in Flanders and can be followed up through a result-based commitment (performance-based contracting).

Purpose of first workshop?

The 'Sustainable and Healthy Schools' project poses technological, financial and legal challenges. These aspects will be addressed in three consecutive workshops.

In the first workshop we want to investigate to what extent companies and research groups can offer technological solutions to provide the schools with a comfortable and healthy indoor climate. During the consultation, Verhaert will propose a selection of potential solutions from a previous 'technology scouting'.

The result is the starting point for the second and third workshop on the financial and legal aspects of this project.

Once the challenge - thanks to this preliminary process - is clear in all its aspects, VEB and PIO can proceed to the preparation and publication of the tender document. 

Where and when?

The workshop will take place on Thursday 14 June from 9.30 am to 12.30 pm in the offices of the Flemish Energy Company or VEB,  Koninklijk Pakhuis, Havenlaan 86C bus 301 (4e verd.), 1000 Brussel.

Interested? How to register?

Participation is free of charge, but it is best to register before 8 June 2018 using the form below.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Christophe Veys

Senior beleidsadviseur