Projecten

Filter items
Digitaal zorgplatform

Digitaal zorgplatform

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid wil een digitaal platform laten ontwikkelen dat interdisciplinaire samenwerking in de zorg ondersteunt. Het platform zal zowel relevante gegevens omtrent de zorg­en hulpverlening van een persoon met een zorgnood ontsluiten voor die persoon zelf, als voor zijn eventuele mantelzorgers en de betrokken professionele hulp/zorgverleners.
DigitAALST voor Beter Wonen

DigitAALST voor Beter Wonen

Initiatiefnemer(s): 

Stad Aalst

Vanaf 1 januari 2021 verplicht de Stad Aalst verhuurders van een woning of appartement om over een conformiteitsattest te beschikken. Om de werklast die de controle van de huurwoningen en de aflevering van de attesten met zich meebrengt, te verminderen is een doorgedreven digitalisering van het proces vereist.
Digital Elevation Models of Coastal Areas (DEMCA)

Digital Elevation Models of Coastal Areas (DEMCA)

Initiatiefnemer(s): 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) - Maritieme Toegang

Samen met Departement MOW - Maritieme toegang gaan we op zoek naar innovatieve oplossingen die het mogelijk maken de hydrografie van rivieren en zeeën op te meten.
Digitale lerarenkaart

Digitale Lerarenkaart

Initiatiefnemer(s): 

Departement Onderwijs en Vorming (afdeling Communicatie – Klasse)

Klasse wil de Lerarenkaart digitaliseren. Zo kunnen leraren zich makkelijker legitimeren (online en offline) en informeren over het aanbod. Een digitale kaart zorgt ook voor betere gegevensuitwisseling tussen de Lerarenkaart, de voordeelaanbieders en de eindgebruiker, zodat ze samen tot een interessant aanbod komen.
Digitale Mechelenbon

Digitale Mechelenbon

Initiatiefnemer(s): 

Stad Mechelen

De Mechelenbon is een geschenkbon waarmee de begunstigden diensten en producten kunnen aankopen bij de 200 Mechelse handelaren die aangesloten zijn bij het systeem. Met dit project wil de Stad Mechelen komen tot een digitalisering of automatisering van haar Mechelenbon.
Duurzame gezonde scholen (DGS)

Duurzame gezonde scholen

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Energiebedrijf

De meerderheid van de Vlaamse scholen zal de volgende jaren diepgaande energie­en/of comfortrenovaties moeten realiseren. Het project wil de aanbesteding van comfort­en energierenovaties in scholen via een prestatiecontract ontwikkelen en uittesten.
e-infopunt personeel

e-infopunt personeel

Initiatiefnemer(s): 

Stad Gent 

Het project 'E-infopunt personeel' beoogt een slimme tool voor de medewerker door koppelingen te voorzien tussen diverse bestaande applicaties en datasets.
e-RenoZone: een booking.com voor Energetische RENOvatie ZONdEr zorgen

e-RenoZone: Energetische RENOvatie ZONdEr zorgen

Initiatiefnemer(s): 

IGEMO

Uit de grote vraag naar renovatieadviezen blijkt dat de intentie tot renoveren bij particulieren hoog is. De renovatiegraad stijgt echter niet in gelijke tred met de intentie, omdat de stap naar een aannemer voor de particulier nog te groot is. Het project speelt hierop in door een digitaal platform te creëren waar vraag (burger) en aanbod (aannemer) elkaar makkelijk kunnen vinden.
Ecosysteemdiensten en milieueffectrapportage in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen

Ecosysteemdiensten en milieueffectrapportage in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen

Initiatiefnemer(s): 

Departement Omgeving

Milieueffectrapportage en ecosysteemdienstenbenadering kunnen met elkaar interageren en een belangrijke bijdrage leveren aan besluitvormingsprocessen. In dit onderzoeksproject wordt nagegaan hoe en op welke manier ze dit doen. Hiermee kan dan een methodologie ontworpen worden en de nodige tools gecreëerd worden om ecosysteemdiensten succesvol te integreren in de bestaande processen.
Elsa – door AI ondersteunde strooibeslissingen

Elsa – door AI ondersteunde strooibeslissingen

Initiatiefnemer(s): 

AWV (Agentschap Wegen en Verkeer)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is verantwoordelijk voor de bestrijding van gladheid op de Vlaamse wegen in eigen beheer. Het wil door fysische regels en machine learning technieken te combineren een systeem laten ontwikkelen dat de districtsmedewerkers kan ondersteunen bij hun strooikeuze en tot meer uniforme strooibeslissingen kan leiden over de districten heen.
Energietransitie Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

Energietransitie Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

Initiatiefnemer(s): 

Provincie Antwerpen

De Provincie Antwerpen streeft ernaar om op termijn de eigen gebouwen enkel nog te verwarmen met groene energie en alle fossiele brandstoffen te elimineren. Dit project detecteert innovatieve opportuniteiten voor de omschakeling van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen.
Fast Forward

Fast Forward

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen

Het project wil een innovatieve oplossing ontwikkelen voor twee aspecten van verkeersregelingen aan kruispunten: prioritaire voertuigen (van de brandweer) vlotter door het verkeer laten rijden en groen geven aan verkeerslichten zodat er minder risico’s zijn op aanrijdingen, en de doorstroming van het openbaar vervoer (bus) van De Lijn verbeteren.
Geautomatiseerde Toegankelijkheidsregistratie

Geautomatiseerde toegankelijkheidsbeoordeling

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB), Agentschap Toegankelijk Vlaanderen (Inter) en Stad Mechelen

Dit project wil de mogelijkheden exploreren voor het automatisch opmeten en in beeld brengen van de toegankelijkheid van gebouwen. Tot op heden gebeurt dit proces manueel en is dit zeer tijdrovend en kosteninefficiënt.
Gedragen duurzaam straatlicht

Gedragen duurzaam straatlicht

Initiatiefnemer(s): 

Stadsbestuur Halle

Het doel van het project is om een dienstencontract uit te werken voor de aankoop van straatlicht volgens de principes van circulaire economie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van lokaal geproduceerde energie, gedragen en gefinancierd via burgerparticipatie.
Geïntegreerd klimaatplatform

Geïntegreerd klimaatplatform

Initiatiefnemer(s): 

IGEAN milieu en veiligheid

Een geïntegreerd klimaatplatform maakt de resultaten van de inspanningen rond de vermindering van CO2-uitstoot zichtbaar, zowel voor de burger, het lokale bestuur als de regio’s (intercommunale, provincie, Vlaanderen …).
Geïntegreerd Smart City Operating System voor Vlaanderen

Geïntegreerd Smart City Operating System voor Vlaanderen

Initiatiefnemer(s): 

Digipolis en V-ICT-OR

Het doel van dit PIO-project is een geïntegreerd Smart City Operating System dat modulair (en dus duurzaam) is opgebouwd uit herbruikbare generieke IT-componenten en dat Vlaamse steden en gemeenten toelaat en ondersteunt om sneller (en dus goedkoper) hun specifieke IT-applicaties te ontwikkelen.
Golfgoot voor geavanceerd onderzoek naar de invloed van golven op onze kustverdediging

Golfgoot voor geavanceerd onderzoek naar de invloed van golven op onze kustverdediging

Initiatiefnemer(s): 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium

Om de effecten van golven aan onze kust te onderzoeken gebruikt men een “golfgoot” om theoretische berekeningen en modellen te verifiëren op schaalmodellen. Het project beoogt de bouw van een nieuwe goot met als doel een hogere precisie in de metingen te bekomen, state-of-the-art metingen met lasers en camera’s alsook proeven automatisch te laten uitvoeren.
Hergebruik van bouwmaterialen in overheidsopdrachten stimuleren

Hergebruik van bouwmaterialen stimuleren

Initiatiefnemer(s): 

Het Facilitair Bedrijf

Het hergebruik van bouwmaterialen is in de context van overheidsopdrachten een probleem. Met dit project wil Het Facilitair Bedrijf komen tot realistische ambities voor hergebruik van materiaal in overheidsopdrachten voor werken.
Iedere leerkracht op zijn plaats

Iedere leerkracht op zijn plaats

Initiatiefnemer(s): 

Stedelijk Onderwijs Antwerpen en Digipolis

Elk jaar wordt in elke school de puzzel gelegd om de juiste leerkrachten met de juiste talenten op de juiste plaats in de organisatie in te plannen. Dit is een complexe oefening die veel tijd vraagt. Het project wil een planningsplatform laten uitwerken dat elke directeur in staat stelt om de opdrachtenverdeling te professionaliseren en te optimaliseren, rekening houdend met de profielen, talenten en wensen van de leerkrachten enerzijds en de noden van de organisaties anderzijds.
Incontinentiezorg 2.0

Incontinentiezorg 2.0

Initiatiefnemer(s): 

vzw Zorg-Saam ZKJ 

Met dit project wil de vzw Zorg-Saam ZKJ een oplossing laten ontwikkelen en uittesten om in de residentiële ouderenzorg meer comfort te bieden aan bewoners die last hebben van incontinentie. Tegelijk kan een dergelijke oplossing een belangrijke tijdswinst realiseren voor de verzorgers.

Pagina's