Projecten

Filter items
Geautomatiseerde Toegankelijkheidsregistratie

Geautomatiseerde toegankelijkheidsbeoordeling

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB), Agentschap Toegankelijk Vlaanderen (Inter) en Stad Mechelen

Dit project wil de mogelijkheden exploreren voor het automatisch opmeten en in beeld brengen van de toegankelijkheid van gebouwen. Tot op heden gebeurt dit proces manueel en is dit zeer tijdrovend en kosteninefficiënt.
Gedragen duurzaam straatlicht

Gedragen duurzaam straatlicht

Initiatiefnemer(s): 

Stadsbestuur Halle

Het doel van het project is om een dienstencontract uit te werken voor de aankoop van straatlicht volgens de principes van circulaire economie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van lokaal geproduceerde energie, gedragen en gefinancierd via burgerparticipatie.
Geïntegreerd klimaatplatform

Geïntegreerd klimaatplatform

Initiatiefnemer(s): 

IGEAN milieu en veiligheid

Een geïntegreerd klimaatplatform maakt de resultaten van de inspanningen rond de vermindering van CO2-uitstoot zichtbaar, zowel voor de burger, het lokale bestuur als de regio’s (intercommunale, provincie, Vlaanderen …).
Geïntegreerd Smart City Operating System voor Vlaanderen

Geïntegreerd Smart City Operating System voor Vlaanderen

Initiatiefnemer(s): 

Digipolis en V-ICT-OR

Het doel van dit PIO-project is een geïntegreerd Smart City Operating System dat modulair (en dus duurzaam) is opgebouwd uit herbruikbare generieke IT-componenten en dat Vlaamse steden en gemeenten toelaat en ondersteunt om sneller (en dus goedkoper) hun specifieke IT-applicaties te ontwikkelen.
Golfgoot voor geavanceerd onderzoek naar de invloed van golven op onze kustverdediging

Golfgoot voor geavanceerd onderzoek naar de invloed van golven op onze kustverdediging

Initiatiefnemer(s): 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium

Om de effecten van golven aan onze kust te onderzoeken gebruikt men een “golfgoot” om theoretische berekeningen en modellen te verifiëren op schaalmodellen. Het project beoogt de bouw van een nieuwe goot met als doel een hogere precisie in de metingen te bekomen, state-of-the-art metingen met lasers en camera’s alsook proeven automatisch te laten uitvoeren.
Lokaal geproduceerde groene waterstof als (nood)stroomvoorziening

Groene waterstofhub voor pompstation Rode Weel

Initiatiefnemer(s): 

VMM – de Vlaamse Milieumaatschappij

Is het financieel rendabel en technisch haalbaar om met lokaal geproduceerde hernieuwbare energie (al dan niet drijvende zonnepanelen, windturbine(s), …) groene waterstof te produceren, te bufferen, en vervolgens opnieuw in brandstofcellen om te zetten voor (nood)stroomvoorziening aan lokale pompinstallaties? Op deze vraag probeert dit project een antwoord te bieden.
Hergebruik van bouwmaterialen in overheidsopdrachten stimuleren

Hergebruik van bouwmaterialen stimuleren

Initiatiefnemer(s): 

Het Facilitair Bedrijf

Het hergebruik van bouwmaterialen is in de context van overheidsopdrachten een probleem. Met dit project wil Het Facilitair Bedrijf komen tot realistische ambities voor hergebruik van materiaal in overheidsopdrachten voor werken.
Iedere leerkracht op zijn plaats

Iedere leerkracht op zijn plaats

Initiatiefnemer(s): 

Stedelijk Onderwijs Antwerpen en Digipolis

Elk jaar wordt in elke school de puzzel gelegd om de juiste leerkrachten met de juiste talenten op de juiste plaats in de organisatie in te plannen. Dit is een complexe oefening die veel tijd vraagt. Het project wil een planningsplatform laten uitwerken dat elke directeur in staat stelt om de opdrachtenverdeling te professionaliseren en te optimaliseren, rekening houdend met de profielen, talenten en wensen van de leerkrachten enerzijds en de noden van de organisaties anderzijds.
Incontinentiezorg 2.0

Incontinentiezorg 2.0

Initiatiefnemer(s): 

vzw Zorg-Saam ZKJ 

Met dit project wil de vzw Zorg-Saam ZKJ een oplossing laten ontwikkelen en uittesten om in de residentiële ouderenzorg meer comfort te bieden aan bewoners die last hebben van incontinentie. Tegelijk kan een dergelijke oplossing een belangrijke tijdswinst realiseren voor de verzorgers.
Innovatief organiseren van het opvangen en verwijderen van drijvend vuil in de jachthavens langs de kust

Innovatief organiseren van het opvangen en verwijderen van drijvend vuil in de jachthavens langs de kust

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust

Het project wil ondernemingen aanzetten tot innovaties voor de verwijdering van drijvend en zwevend vuil in de kustjachthavens. Het is hierbij mogelijk om hun innovaties in reële omstandigheden toe te passen.

Innovatieve functionaliteiten en AI voor energiebesparing in de publieke sector

Initiatiefnemer(s): 

VEB, HFB en VEA

Er zal nagegaan worden waar artificiële intelligentie kan worden ingezet om o.a. sneller energiebesparingspotentieel te detecteren in publieke gebouwen en of een Software-as-a-Service (SaaS) model een meerwaarde kan bieden.
Ontwikkelen van innovatieve koelkledij voor topsport

Innovatieve koelkledij voor topsport

Initiatiefnemer(s): 

Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen wil graag een betere koel-technologie laten ontwikkelen om de Vlaamse atleten voor, tijdens en na de training of wedstrijd te kunnen afkoelen en hen op die manier maximale kansen te bieden.

Klimaatneutrale stal voor pluimvee-onderzoek

Initiatiefnemer(s): 

ILVO

Het project beoogt de bouw van een nieuwe proefaccommodatie voor pluimveeonderzoek. Naast de gebruikelijke vereisten voor deze accommodatie, wenst men deze stal ook klimaat­en energieneutraal te bouwen. De klimaat­en energieneutrale stal dient als demostal ter inspiratie en voorbeeld voor de pluimveesector.

Lokaal signaal

Initiatiefnemer(s): 

VVSG – Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten  

VVSG wil samen met een aantal piloot steden en gemeenten IT tools laten ontwikkelen en procedures opzetten voor het capteren van ‘lokale signalen’ door veldwerkers met het doel om deze input te gebruiken voor het opzetten en uitwerken van een lokaal sociaal beleid.
Meetnetten Vlaamse Milieumaatschappij

Meetnetten Vlaamse Milieumaatschappij

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Dit project omvat drie innovatieve deelprojecten die noodzakelijk zijn om de meetnetten aan te passen aan de snel evoluerende vereisten in het werkveld.

Met Argus de baan op

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Wegen en Verkeer

Dagelijks voeren de wegentoezichters inspecties uit om de toestand te monitoren en de veiligheid van de weggebruikers te garanderen. Momenteel gebeuren deze weginspecties visueel en worden alle wegen op regelmatige basis geïnspecteerd. Dit project wil optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de digitale methodes en technologieën bieden om correcte, volledige en actuele informatie over de assets te verzamelen, te beheren én te gebruiken.
Meten van deformaties bij bruggen via INSAR

Meten van deformaties bij bruggen via INSAR

Initiatiefnemer(s): 

MOW

Met behulp van radar satellietbeelden kunnen theoretisch verplaatsingen tot op millimeterniveau vastgesteld worden door het meten van faseverschillen tussen opeenvolgende beelden. Dit gebeurt aan de hand van een INSAR analyse. Het doel van het project is om na te gaan of INSAR kan ingezet worden in het dagelijks beheer van bruggen en om te onderzoeken welk type satellietbeelden en analyse hiervoor best geschikt zijn.
Mobiel Brandweer Informatie Centrum (MobiBIC)

Mobiel Brandweer Informatie Centrum (MobiBIC)

Initiatiefnemer(s): 

Brandweer Zone Antwerpen (BZA)

Met dit project beoogt Brandweer Zone Antwerpen (BZA) de ontwikkeling van een mobiele versie van het Brandweer Informatie Centrum (BIC) om zijn brandpreventieve educatie ook buiten het BIC te kunnen aanbieden.
Mobipunt Service Aanbestedingstool (MSA)

Mobipunt Service Aanbestedingstool (MSA)

Initiatiefnemer(s): 

Smart Region Limburg (S-Lim)

Het doel van dit PIO-project is de ontwikkeling van een digitaal platform waar vraag naar en aanbod van deelmobiliteit en aanverwante diensten worden samengebracht, en waarbij deze markt ook voldoende open en dynamisch kan worden gehouden.
Multi Veiligheids- en CommunicatiePlatform (MVCP)

Multi Veiligheids- en CommunicatiePlatform (MVCP)

Initiatiefnemer(s): 

Digipolis en Brandweer Zone Antwerpen (BZA)

Het doel van dit PIO-project is de ontwikkeling van een open IT-architectuur om allerhande relevante data die bij hulpinterventies worden verzameld onmiddellijk beschikbaar te stellen aan alle betrokken interventieteams voor (snelle) raadpleging en voor integratie in hun eigen systemen.

Pagina's