Projecten

Filter items

Naar een duurzame, flexibele en accurate techniek voor de bouw van schaalmodellen

Initiatiefnemer(s): 

Het Waterbouwkundig Laboratorium

Dit project beoogt stappen te zetten en vooruitgang te boeken richting de ontwikkeling van een nieuwe bouwtechniek die toelaat om fysische schaalmodellen voor onderzoek efficiënter, flexibeler en duurzamer te kunnen realiseren
Nachtlawaai verminderen d.m.v. technologie en nudging

Nachtlawaai verminderen d.m.v. technologie en nudging

Initiatiefnemer(s): 

Stad Leuven

De Naamsestraat in Leuven zal fungeren als een living lab om ervaring op te doen met het inzetten van nudging technieken met real time aansturing op basis van gerichte data captatie om de problemen van nachtlawaai aan te pakken.
Network of Information & Technology Skills (NoITS)

Network of Information & Technology Skills (NoITS)

Initiatiefnemer(s): 

V-ICT-OR

Met dit PIO-project wil V-ICT-OR de nood aan IT-profielen bij lokale besturen lenigen door een digitaal platform te laten ontwikkelen waarop, steeds conform de overheidsopdrachtenwetgeving (gelijkheid, mededinging en transparantie), de vraag en het aanbod elkaar kunnen ontmoeten.
NXTMobility Incentives

NXTMobility Incentives

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen en Digipolis

Dit PIO-project beoogt de opzet van een platform waarmee incentives om mobiliteitsgedrag (van bedrijven en burgers) aan te passen snel en efficiënt kunnen worden gedigitaliseerd, beheerd, opgevolgd en verwerkt. Het beoogde (open) platform moet incentives die gedragsverandering op vlak van mobiliteit stimuleren centraal beschikbaar maken voor zowel overheden als mobiliteitsdienstenaanbieders, en op die manier ook het beheer (m.i.v. toekenning), de opvolging en de validatie van de incentives vereenvoudigen.
NXTMobility Manager

NXTMobility Manager

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen en Digipolis

Momenteel is het voor zowel overheden als dienstenaanbieders en mobiliteitsgebruikers moeilijk om inzichten te bekomen in het gebruik en de impact van alle (nieuwe) mobiliteitsoplossingen. De met dit PIO-project beoogde MultiModale MobiliteitsManager (M4), die de mobiliteitsuitdagingen vanuit een overheidsperspectief benadert en integreert met de verschillende platformen/diensten die een overheid moeten ondersteunen (rapportering door de dienstenaanbieders, monitoring, handhaving, integratie, modellering, etc.), moet hen hierbij helpen.
NXTMobility Werven

NXTMobility Werven

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen en Digipolis

Met dit PIO-project beogen de initiatiefnemers de ontwikkeling van een tool om informatie over werven en inname van het openbaar domein op een efficiëntere manier in te geven, door te geven en te onderhouden.
Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen: innovatie voor persoonlijke (dynamische) en gebiedsdekkende geluidsblootstelling

Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen

Initiatiefnemer(s): 

Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)

Dit project beoogt de ontwikkeling van een toolset voor het in kaart brengen van persoonlijke geluidsblootstelling in Vlaanderen. De gevalideerde toolset zal toelaten persoonlijke (dynamische) geluidsblootstellingsmetingen te implementeren in beleidsonderbouwende meetcampagnes zoals humane biomonitoring en in citizen science projecten.
Online reserveren en betalen bij Stad Gent

Online reserveren en betalen bij Stad Gent

Initiatiefnemer(s): 

District 09

Het doel is een laagdrempelige en herkenbare online stedelijke marktplaats te ontwikkelen waar je uit het ruime aanbod van de stedelijke dienstverlening kan bestellen, reserveren en betalen. Deze marktplaats bedient meerdere, onafhankelijk werkende organisaties van Groep Gent.
Ontwikkeling van een Optimo huisvuilwagen

Ontwikkeling van een Optimo huisvuilwagen

Initiatiefnemer(s): 

OV Limburg.net

Het simultaan ophalen van verschillende gescheiden afvalfracties in één transport blijkt duurzamer en financieel interessanter. Eén technisch probleem: huisvuilwagens kunnen maar beperkt persen, want de zakken mogen niet scheuren. Dit project doet onderzoek rond het ontwerp van beladingssystemen (of logistieke alternatieven).

Op kop met waterstof

Initiatiefnemer(s): 

FARYS

De bedoeling van het project is om in samenwerking met een gespecialiseerd bouwer/ombouwer van voertuigen tot een dual-fuel prototype van een bestelwagen te komen dat, in eerste instantie, op waterstof kan rijden maar ook op diesel indien nodig.
Opruiming gedumpte oorlogsmunitie in de Noordzee

Opruiming gedumpte oorlogsmunitie in de Noordzee

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), afdeling Maritieme Toegang

De zandbank 'De Paardenmarkt', gelegen in de Noordzee op ongeveer 1,5 kilometer van de kust van Knokke, bevat gedumpte munitie (vooral) uit WO I. Maritieme Toegang wil innovatieve methodes testen om deze munitiestortplaats veilig op te ruimen.
Onderzoek naar opschaling van circulaire demonteerbare bouwsystemen via tijdelijk (her)gebruik in leegstaande gebouwen.

Opschaling van circulaire demonteerbare bouwsystemen via tijdelijk (her)gebruik in leegstaande gebouwen.

Initiatiefnemer(s): 

OVAM

De ambitie van het onderzoek is om aan te tonen dat een circulaire benadering van de tijdelijke inrichting van gebouwen a.d.h.v. modulaire bouwsystemen een ecologische, economisch/financiële én een maatschappelijke meerwaarde biedt.
Optimalisatie nauwkeurigheid testbassin van de nieuwe sleeptank

Optimalisatie nauwkeurigheid testbassin van de nieuwe sleeptank

Initiatiefnemer(s): 

Eigen Vermogen Flanders Hydraulics

Het project beoogt de bouw van een innovatieve sleeptank en het optimaliseren van de opbouw van de afwerklaag die zal worden aangebracht op bodem en zijwanden voor het Waterbouwkundig Laboratorium. Deze afwerklaag zorgt ervoor dat de geometrische tolerantie op de doorsnede van de sleeptank binnen de millimeter wordt gebracht.
Positiebepaling van schepen in binnenvaartsluizen

Positiebepaling van schepen in binnenvaartsluizen

Initiatiefnemer(s): 

Waterbouwkundig Laboratorium

Het Waterbouwkundig Laboratorium ziet de noodzaak om een contactloze en mobiele meettechnologie te ontwikkelen die efficiënt en veilig, vanop de kade, de verplaatsingen en hellingen van een schip in een sluiskolk tijdens het nivelleren kan opmeten. Deze nieuwe meettechnologie moet toelaten om de veiligheid en efficiëntie van de Vlaamse sluizen te optimaliseren en de doorstroming van de scheepvaart te verbeteren.
Predictief onderhoud op sluisdeuren

Predictief onderhoud op sluisdeuren

Initiatiefnemer(s): 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

MOW wil de sluis van Evergem uitrusten met sensoren om aldus bijkomende data te verzamelen. Samen met reeds beschikbare data kunnen die dan leiden tot het definiëren van een model met voorspellende variabelen over de noodzaak aan onderhoud bij sluizen, dat gekoppeld kan worden aan een waarschuwingssysteem.
Quickscan Organisatie

Quickscan Organisaties

Initiatiefnemer(s): 

Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM)

De te ontwikkelen tool maakt het mogelijk de zakelijke beoordeling en de ontvankelijkheid van subsidieaanvragen te automatiseren en de tijdsinvestering voor de aanvrager en de beoordelaars te reduceren.
Monitoring en analyse van vraag naar en aanbod binnen duaal leren

RadarDuaal: Platform voor Duaal Leren

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Agentschap voor ondernemingsvorming SYNTRA Vlaanderen

Het project wil een systeem ontwikkelen om de vraag en het aanbod aan leerwerkplekken te monitoren. Daarnaast moet een analyse-tool ontwikkeld worden, die nagaat welke factoren van werkplekleren een succes maken en welke hierop een negatieve invloed hebben.
‘Regen – het nieuwe goud?’ Nieuwe toepassingen voor gerecupereerd hemelwater

‘Regen – het nieuwe goud?’ Nieuwe toepassingen voor gerecupereerd hemelwater

Initiatiefnemer(s): 

KU Leuven TRANSfarm

Ingegeven door de dreigende waterschaarste in Vlaanderen (beperkte mogelijkheden tot het oppompen van grondwater, toenemende periodes van droogte), wil TRANSfarm met dit project op zijn pilootboerderij de mogelijkheden exploreren om hemelwater, opgevangen in waterbekkens, maximaal te recupereren en ter plaatse te gebruiken voor diverse toepassingen en dit op kleine schaal.

Registratiesysteem rondtrekkende woonwagenbewoners

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Binnenlands Bestuur, Afd. Gelijke kansen, Integratie en Inburgering

Rondtrekkende woonwagenbewoners zijn een kwetsbare doelgroep, die van dienst­en hulpverlening en onderwijspartners een proactieve en outreachende aanpak vergt. Dienst-­en hulpverleners kunnen dit realiseren door gecoördineerde samenwerking van provinciale en lokale besturen, lokale en regionale zorg-­en welzijnsdiensten, scholen en onderwijspartners,… Om deze samenwerking mogelijk te maken ontbreekt het de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen echter aan overzichtelijke en accurate informatie.
Semantics@YourFingertips

Semantics@YourFingertips

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Binnenlands Bestuur

Besluiten van lokale overheden bevatten waardevolle informatie die relevant is voor iedereen in onze samenleving. Het project wil een platform ontwikkelen die ervoor zorgt dat informatie van lokale overheden meteen herbruikbaar is en meteen integreerbaar is in zoekmachines zoals Google, platformen zoals IBM Watson en digitale assistenten zoals Siri en Cortana.

Pagina's