Projecten

Filter items

Met Argus de baan op

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Wegen en Verkeer

Dagelijks voeren de wegentoezichters inspecties uit om de toestand te monitoren en de veiligheid van de weggebruikers te garanderen. Momenteel gebeuren deze weginspecties visueel en worden alle wegen op regelmatige basis geïnspecteerd. Dit project wil optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de digitale methodes en technologieën bieden om correcte, volledige en actuele informatie over de assets te verzamelen, te beheren én te gebruiken.
Meten van deformaties bij bruggen via INSAR

Meten van deformaties bij bruggen via INSAR

Initiatiefnemer(s): 

MOW

Met behulp van radar satellietbeelden kunnen theoretisch verplaatsingen tot op millimeterniveau vastgesteld worden door het meten van faseverschillen tussen opeenvolgende beelden. Dit gebeurt aan de hand van een INSAR analyse. Het doel van het project is om na te gaan of INSAR kan ingezet worden in het dagelijks beheer van bruggen en om te onderzoeken welk type satellietbeelden en analyse hiervoor best geschikt zijn.
Mobiel Brandweer Informatie Centrum (MobiBIC)

Mobiel Brandweer Informatie Centrum (MobiBIC)

Initiatiefnemer(s): 

Brandweer Zone Antwerpen (BZA)

Met dit project beoogt Brandweer Zone Antwerpen (BZA) de ontwikkeling van een mobiele versie van het Brandweer Informatie Centrum (BIC) om zijn brandpreventieve educatie ook buiten het BIC te kunnen aanbieden.
Mobipunt Service Aanbestedingstool (MSA)

Mobipunt Service Aanbestedingstool (MSA)

Initiatiefnemer(s): 

Smart Region Limburg (S-Lim)

Het doel van dit PIO-project is de ontwikkeling van een digitaal platform waar vraag naar en aanbod van deelmobiliteit en aanverwante diensten worden samengebracht, en waarbij deze markt ook voldoende open en dynamisch kan worden gehouden.
Multi Veiligheids- en CommunicatiePlatform (MVCP)

Multi Veiligheids- en CommunicatiePlatform (MVCP)

Initiatiefnemer(s): 

Digipolis en Brandweer Zone Antwerpen (BZA)

Het doel van dit PIO-project is de ontwikkeling van een open IT-architectuur om allerhande relevante data die bij hulpinterventies worden verzameld onmiddellijk beschikbaar te stellen aan alle betrokken interventieteams voor (snelle) raadpleging en voor integratie in hun eigen systemen.

Naar een duurzame, flexibele en accurate techniek voor de bouw van schaalmodellen

Initiatiefnemer(s): 

Het Waterbouwkundig Laboratorium

Dit project beoogt stappen te zetten en vooruitgang te boeken richting de ontwikkeling van een nieuwe bouwtechniek die toelaat om fysische schaalmodellen voor onderzoek efficiënter, flexibeler en duurzamer te kunnen realiseren
Nachtlawaai verminderen d.m.v. technologie en nudging

Nachtlawaai verminderen d.m.v. technologie en nudging

Initiatiefnemer(s): 

Stad Leuven

De Naamsestraat in Leuven zal fungeren als een living lab om ervaring op te doen met het inzetten van nudging technieken met real time aansturing op basis van gerichte data captatie om de problemen van nachtlawaai aan te pakken.
Network of Information & Technology Skills (NoITS)

Network of Information & Technology Skills (NoITS)

Initiatiefnemer(s): 

V-ICT-OR

Met dit PIO-project wil V-ICT-OR de nood aan IT-profielen bij lokale besturen lenigen door een digitaal platform te laten ontwikkelen waarop, steeds conform de overheidsopdrachtenwetgeving (gelijkheid, mededinging en transparantie), de vraag en het aanbod elkaar kunnen ontmoeten.

Nieuwe NEMO grondwatermodule op lokale schaal

Initiatiefnemer(s): 

VMM – De Vlaamse Milieumaatschappij

VMM wil een vernieuwde NEMO grondwatermodule laten ontwikkelen, die beter rekening houdt met de lokale omstandigheden en de lokale processen beter kan simuleren, en aldus een gebiedsgericht mest-, landbouw­en integraal waterbeleid kan ondersteunen.
NXTMobility Incentives

NXTMobility Incentives

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen en Digipolis

Dit PIO-project beoogt de opzet van een platform waarmee incentives om mobiliteitsgedrag (van bedrijven en burgers) aan te passen snel en efficiënt kunnen worden gedigitaliseerd, beheerd, opgevolgd en verwerkt. Het beoogde (open) platform moet incentives die gedragsverandering op vlak van mobiliteit stimuleren centraal beschikbaar maken voor zowel overheden als mobiliteitsdienstenaanbieders, en op die manier ook het beheer (m.i.v. toekenning), de opvolging en de validatie van de incentives vereenvoudigen.
NXTMobility Manager

NXTMobility Manager

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen en Digipolis

Momenteel is het voor zowel overheden als dienstenaanbieders en mobiliteitsgebruikers moeilijk om inzichten te bekomen in het gebruik en de impact van alle (nieuwe) mobiliteitsoplossingen. De met dit PIO-project beoogde MultiModale MobiliteitsManager (M4), die de mobiliteitsuitdagingen vanuit een overheidsperspectief benadert en integreert met de verschillende platformen/diensten die een overheid moeten ondersteunen (rapportering door de dienstenaanbieders, monitoring, handhaving, integratie, modellering, etc.), moet hen hierbij helpen.
NXTMobility Werven

NXTMobility Werven

Initiatiefnemer(s): 

Stad Antwerpen en Digipolis

Met dit PIO-project beogen de initiatiefnemers de ontwikkeling van een tool om informatie over werven en inname van het openbaar domein op een efficiëntere manier in te geven, door te geven en te onderhouden.
Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen: innovatie voor persoonlijke (dynamische) en gebiedsdekkende geluidsblootstelling

Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen

Initiatiefnemer(s): 

Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)

Dit project beoogt de ontwikkeling van een toolset voor het in kaart brengen van persoonlijke geluidsblootstelling in Vlaanderen. De gevalideerde toolset zal toelaten persoonlijke (dynamische) geluidsblootstellingsmetingen te implementeren in beleidsonderbouwende meetcampagnes zoals humane biomonitoring en in citizen science projecten.
Online reserveren en betalen bij Stad Gent

Online reserveren en betalen bij Stad Gent

Initiatiefnemer(s): 

District 09

Het doel is een laagdrempelige en herkenbare online stedelijke marktplaats te ontwikkelen waar je uit het ruime aanbod van de stedelijke dienstverlening kan bestellen, reserveren en betalen. Deze marktplaats bedient meerdere, onafhankelijk werkende organisaties van Groep Gent.
Ontwikkeling van een Optimo huisvuilwagen

Ontwikkeling van een Optimo huisvuilwagen

Initiatiefnemer(s): 

OV Limburg.net

Het simultaan ophalen van verschillende gescheiden afvalfracties in één transport blijkt duurzamer en financieel interessanter. Eén technisch probleem: huisvuilwagens kunnen maar beperkt persen, want de zakken mogen niet scheuren. Dit project doet onderzoek rond het ontwerp van beladingssystemen (of logistieke alternatieven).

Op kop met waterstof

Initiatiefnemer(s): 

FARYS

De bedoeling van het project is om in samenwerking met een gespecialiseerd bouwer/ombouwer van voertuigen tot een dual-fuel prototype van een bestelwagen te komen dat, in eerste instantie, op waterstof kan rijden maar ook op diesel indien nodig.
Opruiming gedumpte oorlogsmunitie in de Noordzee

Opruiming gedumpte oorlogsmunitie in de Noordzee

Initiatiefnemer(s): 

Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), afdeling Maritieme Toegang

De zandbank 'De Paardenmarkt', gelegen in de Noordzee op ongeveer 1,5 kilometer van de kust van Knokke, bevat gedumpte munitie (vooral) uit WO I. Maritieme Toegang wil innovatieve methodes testen om deze munitiestortplaats veilig op te ruimen.
Onderzoek naar opschaling van circulaire demonteerbare bouwsystemen via tijdelijk (her)gebruik in leegstaande gebouwen.

Opschaling van circulaire demonteerbare bouwsystemen via tijdelijk (her)gebruik in leegstaande gebouwen.

Initiatiefnemer(s): 

OVAM

De ambitie van het onderzoek is om aan te tonen dat een circulaire benadering van de tijdelijke inrichting van gebouwen a.d.h.v. modulaire bouwsystemen een ecologische, economisch/financiële én een maatschappelijke meerwaarde biedt.
Optimalisatie nauwkeurigheid testbassin van de nieuwe sleeptank

Optimalisatie nauwkeurigheid testbassin van de nieuwe sleeptank

Initiatiefnemer(s): 

Eigen Vermogen Flanders Hydraulics

Het project beoogt de bouw van een innovatieve sleeptank en het optimaliseren van de opbouw van de afwerklaag die zal worden aangebracht op bodem en zijwanden voor het Waterbouwkundig Laboratorium. Deze afwerklaag zorgt ervoor dat de geometrische tolerantie op de doorsnede van de sleeptank binnen de millimeter wordt gebracht.

Persoonlijke en stapsgewijze online toegang voor jongeren in gesloten gemeenschapsinstellingen

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Opgroeien

Een belangrijk deel van de re-integratie van jongeren in gesloten gemeenschapsinstellingen is de gefaseerde toegang tot de online en/of streamingwereld. Dit project heeft als doel een gelimiteerde hardware en softwarematige oplossing te vinden voor dit vraagstuk.

Pagina's