Projecten

Filter items
Sturen naar een duurzaam voedingssysteem

Sturen naar een duurzaam voedingssysteem

Initiatiefnemer(s): 

ILVO

ILVO beoogt een versnelde transitie naar een duurzaam agrovoedingssysteem door een slimme geautomatiseerde beoordeling van de milieuduurzaamheid van voedselverwerkingsprocessen. Dit wordt gerealiseerd door de huidige Food Pilot smart en connected te maken.

Lokaal signaal

Initiatiefnemer(s): 

VVSG – Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten  

VVSG wil samen met een aantal piloot steden en gemeenten IT tools laten ontwikkelen en procedures opzetten voor het capteren van ‘lokale signalen’ door veldwerkers met het doel om deze input te gebruiken voor het opzetten en uitwerken van een lokaal sociaal beleid.

Digitaal netwerkplatform op maat van de sportgemeenschap

Initiatiefnemer(s): 

Sport Vlaanderen 

Sport Vlaanderen wil een online platform met bijhorende app ontwikkelen, complementair aan al bestaande apps die mensen stimuleren om meer te bewegen, versterkt met een offline beleidsmethodiek en -strategie voor de partners van Sport Vlaanderen om het gebruik van dit platform in hun dagelijkse werking te integreren.

Op kop met waterstof

Initiatiefnemer(s): 

FARYS

De bedoeling van het project is om in samenwerking met een gespecialiseerd bouwer/ombouwer van voertuigen tot een dual-fuel prototype van een bestelwagen te komen dat, in eerste instantie, op waterstof kan rijden maar ook op diesel indien nodig.

Slimme markten – interactief matchmaking marktplatform

Initiatiefnemer(s): 

Stad Hasselt

Ambulante handel in de vorm van verkopen via openbare markten is tot nu toe, ondanks de druk van de Coronacrisis, nauwelijks gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Met een interactief matchmaking platform voor markten wil de stad Hasselt nieuw leven en beleving blazen in de digitalisering én beleving van haar markten.
Circulaire ecogrondstoffenhub Schendelbeke

Circulaire ecogrondstoffenhub Schendelbeke

Initiatiefnemer(s): 

ILvA (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor afvalverwerking in de regio “Land van Aalst”)

Met dit project wil ILvA een prototype van een biocharinstallatie laten bouwen. De installatie zou heterogeen groenafval moeten kunnen verwerken tot verschillende types van biochar die elk voldoen aan andere kwaliteitsparameters (naargelang hun toepassing in waterfilters, luchtfilters dan wel bodemverbeterend middel).
Sensorhotels

Sensorhotels

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Binnenlands Bestuur

Een sensorhotel is een modulair systeem waarop een lokaal bestuur of een andere partij verschillende sensorboxen kan plaatsen. Het project is erop gericht om een proof-of-concept van het sensorhotel te ontwikkelen en te testen in samenwerking met gemeenten en steden.

Met Argus de baan op

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Wegen en Verkeer

Dagelijks voeren de wegentoezichters inspecties uit om de toestand te monitoren en de veiligheid van de weggebruikers te garanderen. Momenteel gebeuren deze weginspecties visueel en worden alle wegen op regelmatige basis geïnspecteerd. Dit project wil optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de digitale methodes en technologieën bieden om correcte, volledige en actuele informatie over de assets te verzamelen, te beheren én te gebruiken.
Consumenten begeleiden naar lokale voeding

Consumenten begeleiden naar lokale voeding

Initiatiefnemer(s): 

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)

Via vernieuwende marktonderzoeksmethoden zoals onder andere een digitale conceptstore, neuromarketing, kennisgrafieken, …. wenst VLAM de consument beter te begrijpen en te begeleiden naar een gezonde, lokale en duurzame voedingskeuze. Methoden in een nog wetenschappelijke/ conceptuele fase worden getest voor toepassing op een bredere schaal.

Automatisch oplaadsysteem voor elektrische vaartuigen

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust – Vloot DAB

Het project zoekt naar een innovatieve oplossing om het laden van de elektrische veerboot 'Raveel ontmoet Ensor' ook te verzekeren bij hevige waterdeining of slechte weersomstandigheden.
Lokaal geproduceerde groene waterstof als (nood)stroomvoorziening

Groene waterstofhub voor pompgemaal Rode Weel

Initiatiefnemer(s): 

VMM – de Vlaamse Milieumaatschappij

Is het financieel rendabel en technisch haalbaar om met lokaal geproduceerde hernieuwbare energie (al dan niet drijvende zonnepanelen, windturbine(s), …) groene waterstof te produceren, te bufferen, en vervolgens opnieuw in brandstofcellen om te zetten voor (nood)stroomvoorziening aan lokale pompinstallaties? Op deze vraag probeert dit project een antwoord te bieden.

Slimmere publieksinzichten door open ticketing data

Initiatiefnemer(s): 

CJM – Departement Cultuur, Jeugd en Media

Doel van dit project is een vlotte ontsluiting mogelijk te maken van cultuurparticipatiedata die vervat zitten in de diverse ticketing­en planningsoftwaresystemen.

Duurzaam verwerken en bergen van venige specie

Initiatiefnemer(s): 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang

Het project zoekt naar innovatieve methodes om de venige specie die bij het bouwen van een nieuw dok in de haven van Antwerpse niet geborgen kan worden binnen het projectgebied, te verwerken en/of te hergebruiken op een duurzame manier.
Automatisatie van een centrifuge voor de ontwatering van zuiveringsslib

Automatisatie van centrifuge voor ontwatering van zuiveringsslib

Initiatiefnemer(s): 

Aquafin NV 

Aquafin wil zijn slibontwateringen met centrifuge optimaliseren via sensoren op de in­en uitgangen en een slimme sturing. Deze automatisatie zal leiden tot minder wegtransporten van ontwaterd slib, een lager verbruik van chemische hulpstoffen en een verminderde werkbelasting voor de operatoren.
Digitale tool voor personen met dementie op jonge leeftijd en hun omgeving

Digitale tool voor personen met dementie op jonge leeftijd en hun omgeving

Initiatiefnemer(s): 

Orion, Regionaal Expertisecentrum Dementie in Antwerpen

Orion, het regionaal Expertisecentrum Dementie in Antwerpen, wil een mobiele applicatie laten ontwikkelen die personen met dementie op jonge leeftijd, hun mantelzorgers en hulpverleners ondersteunt om de levenskwaliteit en zorg te optimaliseren.

Fietssnelbus

Initiatiefnemer(s): 

De Lijn

De Lijn wil een bestaande gelede bus laten ombouwen en uitrusten met een oplossing die toelaat om een relatief groot aantal (+/-25) standaardfietsen (van diverse types) mee te vervoeren op een veilige en efficiënte wijze.

Fietsveilige tramsporen

Initiatiefnemer(s): 

De Lijn 

De Lijn onderzoekt verschillende oplossingsrichtingen om de verkeersveiligheid rond tramsporen te verhogen. In dit project gaan we concreet op zoek naar een duurzame opvulling van de gleuf van de bestaande groefrails.

Naar een duurzame, flexibele en accurate techniek voor de bouw van schaalmodellen

Initiatiefnemer(s): 

Het Waterbouwkundig Laboratorium

Dit project beoogt stappen te zetten en vooruitgang te boeken richting de ontwikkeling van een nieuwe bouwtechniek die toelaat om fysische schaalmodellen voor onderzoek efficiënter, flexibeler en duurzamer te kunnen realiseren

Excellente maaltijdzorg in residentiële ouderenzorg door optimale informatieflow tussen zorg en keuken

Initiatiefnemer(s): 

vzw Zorg-Saam ZKJ

Het vormt een uitdaging voor de keukenmedewerkers van woonzorgcentra om er voor te zorgen dat bewoners op elk moment van de dag de juiste maaltijd krijgen. Dit project wil technologie inzetten zodat men de zorgnoden en de keukenwerking vlotter op elkaar kan afstemmen.

Persoonlijke en stapsgewijze online toegang voor jongeren in gesloten gemeenschapsinstellingen

Initiatiefnemer(s): 

Agentschap Opgroeien

Een belangrijk deel van de re-integratie van jongeren in gesloten gemeenschapsinstellingen is de gefaseerde toegang tot de online en/of streamingwereld. Dit project heeft als doel een gelimiteerde hardware en softwarematige oplossing te vinden voor dit vraagstuk.

Pagina's